Noen, men ikke hvem som helst

Da Heidi Wang opplevde mangler i helsevesenets tilbud til mennesker med demens og deres pårørende ble Noen AS etablert. – Vi ønsker at samfunnet skal se denne pasientgruppen som en ressurs, sier Wang. Noen AS er månedens bedrift i juli.

#205

Noen AS er månedens bedrift i juli

Publisert 05.07.16

Trøndelag

Hver måned fremover vil vi i NHO Trøndelag presentere en av våre medlemsbedrifter som månedens bedrift, og i juli er vi kommet til Noen AS.

Månedens bedrift

  • I NHO Trøndelag har vi mange flotte medlemsbedrifter, og disse ønsker vi å vise frem.
  • Derfor vil vi hver måned fremover presentere månedens bedrift.
  • Utvelgelsen skal speile bredden blant våre medlemsbedrifter i forhold til både bransje og geografi

Da et av Heidi Wangs familiemedlemmer ble rammet av demens fikk hun som pårørende kjenne på et behov for mer kunnskap, og et annet støtteapparat enn det som var tilgjengelig. Dermed ble Noen AS etablert, og Heidi Wang ble gründer og sosial entreprenør.

- Jeg så at det fantes et udekket behov hos personer med demens og deres familier, og jeg ønsket å være med på å finne nye løsninger og skape systemendring, sier Wang.

Noen AS tilbyr i dag aktivitets- og omsorgstjenester for personer med demens, pårørende og eldre med behov for veiledning og assistanse til å bedre egen hverdag.

- Ved hjelp av forretningsmessige metoder skal vi i Noen bidra til å skape endringer og forbedringer av enkeltmenneskers og gruppers livsvilkår, sier Wang.
- Ved å utviklet ny kunnskap, omsette den til undervisning og tjenesteyting vil vi synliggjøre muligheter og lønnsomme løsninger som vi håper vil endre lovverk, økonomimodeller, politiske prioriteringer.

Ressurser i eget liv

Bedriftens visjon handler om at mennesker med demens skal oppleve å være en ressurs i eget liv og i samfunnet for øvrig.

- Jeg har alltid vært opptatt av at samfunnet skal se verdien i alle mennesker, også mennesker som har ulike utfordringer, sier Wang.
- Vi ønsker at samfunnet skal se denne pasientgruppen som en ressurs, og at vi gjennom ulike tjenester og kunnskap skal klare å støtte menneskene slik at de bedre kan mestre sin egen hverdag og opprettholde verdigheten sin. Med denne pasienttilnærmingen vil også belastningen på pårørende og behovet for andre helse- og omsorgstilbud bli kraftig redusert.

I tillegg til aktivitets- og omsorgstjenester driver Noen også Noenskolen for å trene folk i kunnskapen og kompetansen som bedriften utvikler og forvalter. Det som startet opp som en Steinkjerbasert bedrift har nå utviklet seg til å bli et foretak med 4 kontor og tjenesteyting i store deler av Trøndelag, forskningspartnere i England, ansatte i Frankrike og undervisning i hele Norge.

Relevant livserfaring

- Per i dag har vi 37 ansatte, med svært ulik bakgrunn, men alle har det til felles at de har relevant livserfaring, er empatiske og ansvarsfulle mennesker og har gått kurs, sier Wang.
- Mange av våre ansatte har vært igjennom ulike livskriser og flere kan ha opplevd å stå utenfor arbeidslivet av en eller annen grunn, men i vår bedrift kan de forvalte sin livserfaring og bruke den i jobben sin.

Heidi forteller videre at å være Noen-veileder kan være veldig  krevende og at veilederne derfor jobber oppdragsbasert på deltid. Alle veilederne ledes av en primærkontakt som er autorisert helsepersonell og har ansvaret for kvaliteten og kommunikasjonen i oppdragene.

Heidi Wang er gründer og daglig leder i Noen AS Fotograf: Noen AS

#205

Tilgjengelig metodikk

Når det gjelder Noens kundegruppe så består denne av både privatpersoner og det offentlige.

- Da vi startet opp var privatmarkedet mest modent i forhold til å kjøpe slike tjenester, forteller Wang.
- Vi har derfor hatt muligheten til kontinuerlig forsknings- og utviklingsarbeid der brukerne og kundene av tjenestene har vært veldig deltakende og har styrt utviklingen. Det resultatet vi sitter med i dag er derfor høyst relevant og treffsikkert i forhold til kundene sitt behov.

Den private kundegruppen er mangfoldig forklarer Heidi. Det de har til felles er ønsket om et behandlingstilbud der pasienten får hjelp til å bruke de friske delene av seg og hjelp til å tilrettelegge slik at dette blir mulig til tross for svikt og begrensninger.

- Kunde våre kommer fra alle lag i samfunnet. Vi skreddersy pakker ut i fra både behov, økonomiske rammer og hvilken hjelp og støtte de har fra før, sier Wang.
- Det alle våre kunder har til felles er at de har mennesker i livene sine med ressurser som ikke blir utnyttet og de ønsker å være med på å gi personene et verdig og meningsfylt liv. Det de ikke vet, er at de samtidig forebygger kjente tilleggslidelser som kommer av inaktivitet og at verden blir ubegripelig. Angst, depresjon, svimmelhet og fall er typiske tilleggsplager som kan forebygges.

Etter hvert har også det offentlige blitt en større del av bedriftens kundegruppe.
- Vi er blant annet involvert i et nasjonalt program i regi av KS som omhandler nye forretningsmodeller innenfor helse- og omsorg og helseinnovasjon, sier Wang.
- Det betyr at metodikken blir gjort tilgjengelig for bruk i det offentlige helsevesenet og for meg er det uvesentlig hvem so yter tjenestene så lenge brukerne får de tjenestene de har behov for.

Noen AS vant NHO Trøndelags Nyskapingspris 2016

#205

Stor forskningsaktivitet

Selv om Noen yter helse- og omsorgstjenester har ikke gründeren selv helsefaglig bakgrunn, men har over ti års erfaring med forretningsutvikling og innovasjon. Innovasjon og forskning er da også en naturlig del av Noens virksomhet.

- Vi har stor forsknings- og utviklingsaktivitet blant annet i samarbeid med SINTEF, forskningsrådet og Innovasjon Norge, forteller Wang.
- Vi fokusert mye på utvikling av ny kunnskap om fagfeltet vårt og ikke minst på hvordan omsette denne kunnskapen i praksismodeller, for hva skal vi med all vår kunnskap om vi ikke kan omsette den i praksis som faktisk kan påvirke livene til enkeltmennesker, spør Wang retorisk.

Samfunnsaktør

På spørsmål om hvor bedriften er om ti år blir den daglige lederen ivrig.

- Vi har lenge vært i en fase der vi har fokusert på å utvikle metodikken og nå er vi kommet på et slikt nivå at vi virkelig kan over i en formidlingsfase, nå kan vi virkelig være offensive og vi har et mål om at vi skal ha et helt annet volum på vår tjenesteyting allerede om to år, sier Wang.

Wang forteller videre at selv om bedriften er tuftet på forretningsmessige metoder og selvsagt er avhengig av å tjene penger så måler de gjerne sin suksess ut i fra litt andre kriterier, som hvor mange man klarer å tilføye ny kunnskap om demens, hvor mange klarer bedriften å få ut i jobb og hvor mange som bruker tjeneste bedriften tilbyr.

- Om 10 år ønsker jeg at vi er en betydelig samfunnsaktør som har overført erfaringene og metodikken også til andre pasientgrupper.

Les mer om Noen AS