Norsk fødselshjelp bak svensk leverandørdialog

Sterkt inspirert av det norske leverandørutviklingsprogrammet setter nå svenskene i gang med å fremme leverandørdialog og innovasjon etter norsk modell. Starten er et mindre prosjekt for å vinne egne erfaringer. Og de er svært begeistret for den støtten og hjelpen de har fått og får fra Norge

Publisert 22.09.15

Trøndelag, Innovative anskaffelser

I Sverige er det tre samarbeidspartnere. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Teknikföretagen og Konkurrensverket. SKL er søsterorganisasjon til KS her hjemme, mens Teknikföretagen er en arbeidsgiverorganisasjon med ca. 3700 medlemmer. Konkurrensverket er Sveriges konkurransetilsyn, også med ansvar for håndhevelsen av regelverket for offentlige anskaffelser.

De tre setter i første omgang i gang et mindre prosjekt, der målet er å få i gang fire-seks piloter fram mot sommeren. Parallelt arbeider de med et landsomfattende program med flere års varighet, som de håper blir etablert til høsten.

Viktig hjelp fra Norge?

Forleden var en delegasjon på besøk på NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling. Med var Klas Danerlöv og Gunnar Fredriksson fra SKL, Lena Heldén fra Teknikföretagen og Niklas Tideklev og Ia Magnusson fra Konkurrensverket. Vi har spurt tre av dem hva slags og hva de synes om hjelpen de har fått fra det norske programmet.  I tillegg ligger det kanskje an til felles svensk/norske prosjekter eller piloter?

Bistanden de har fått fra det norske programmet er omfattende: I tillegg til løpende erfaringsoverføring kommer bl.a. deltakelse på seminarer i Sverige, tilgang på verktøy og materiale som det norske programmet har utviklet osv.

Teknikföretagen

- Den norske bistanden har vært avgjørende for etableringen i Sverige, sier Lena Heldén, som er innovasjonsansvarlig i Teknikföretagen. De har bidratt til å overbevise oss om at dette er verdifullt å satse på. Dyktige kommunikatorer er de også, slik at det de formidler, er blitt lett tilgjengelig. Ved å dra nytte av deres erfaringer og verktøy er vi kommet i gang langt raskere enn vi ellers ville.

Når det gjelder felles prosjekter/piloter, er Heldén svært positiv, og hun kan også tenke seg tilsvarende prosjekter på større nordisk basis. Med det mener hun eventuelt samarbeide mellom oppdragsgivere i flere nordiske land enn bare Norge.

Sveriges Kommuner och Landsting

- Det norske programmet har inspirert oss og vært et stort bidrag til etableringen av noe lignende i Sverige, sier Klas Danerlöv. Det er av stor betydning at det norske programmet er så konkret. Mine forventninger er først og fremst at vårt arbeid skal føre til at en stor myte i offentlige anskaffelser etterhvert blir avlivet, nemlig at dialog med leverandører er vanskelig. Når programperioden for det store prosjektet er omme, bør denne ballen ha begynt rulle!

Danerlöv er samordner i innovasjonsspørsmål i SKL. Han er positiv til fellesprosjekter/-piloter – hvis det ligger an til det. Han legger til at kontakter på bestiller-/innkjøp over landegrensen også er svært viktig.

Konkurrensverket

Veldig verdifullt er karakteristikken som Niklas Tideklev gir av bistanden fra det norske programmet. Han er ansvarlig for innovative anskaffelser i Konkurrensverket, og fortsetter:

- For oss er det fornuftig å etablere et lite prosjekt til å begynne med, slik at vi kan vinne svenske erfaringer med noen piloter. Dermed får vi testet og evaluert det hele før vi senere setter i gang med et nasjonalt program.  Dersom det ligger an til det, er fellesprosjekt/fellespiloter på begge sider av Kjølen spennende. Imidlertid er det noe tidlig å svare definitivt på dette, men uansett kan jo norske leverandører melde seg på til de svenske pilotprosjektene.

I rapporten «Tidig dialog vid offentlig upphandling för att främja nya lösningar» skisserer de tre samarbeidspartnerne hvorledes de vil at programmet deres skal arbeide og organiseres.

http://www.teknikforetagen.se/Documents/FoU/Tidig_dialog_vid_offentlig_upphandling.pdf