Ny innkjøpsmetode skaper innovasjon

Offentlige virksomheter i Trøndelag kjøper varer og tjenester for om lag 40 milliarder kroner hvert år. Dette må vi bruke til å øke innovasjonsgraden hos lokale virksomheter og effektivisere offentlige innkjøp, skriver Merethe Storødegård i denne kronikken

Publisert 23.07.15

Trøndelag, Innovative anskaffelser

Vi trenger sårt nytenking både i offentlig sektor og næringslivet.

I løpet av fem år og hele 40 pilotprosjekter har NHO, KS og DIFI utviklet metoden for innovative offentlige anskaffelser gjennom «Nasjonalt program for Leverandørutvikling». Bakgrunnen er at ordinære anskaffelser ikke alltid gir de beste og billigste løsningene. Alt for ofte ender det i gårsdagens løsninger på morgendagens behov. Dette både må og kan vi gjøre noe med!

«Innovative offentlige anskaffelser» er en vinn-vinn-løsning hvor offentlig sektor kjøper varer og tjenester som både leder til innovasjon hos private leverandører og bedre løsninger for det offentlige.

6 ganger mer innovasjon

Ingenting slår «Innovative offentlige anskaffelser» som virkemiddel når det gjelder å skape innovasjon blant leverandørene, viser en helt fersk rapport fra Menon. Rapporten viser at det skapes 6 ganger mer innovasjon når offentlige innkjøpere stiller krav om innovasjon – enn når de ikke gjør det.

Hovedpoenget er å skape en god dialog mellom innkjøpere og mulige leverandører før anbudsdokumentene skrives. I dialogen beskriver offentlige virksomheter sine behov for å fornye, forbedre og forenkle både egen drift og det de skal levere til oss innbyggere. Leverandørene svarer med nye ideer og innovative løsninger.

Foreløpig er det for få offentlige virksomheter som gjør det de bør. Noe skyldes lite kunnskap om metoden. Mye handler også om lederes og medarbeideres redsel for å gjøre feil. Vi må gå fra inkvisisjon til innovasjon. Risikoen ligger nemlig i at man IKKE innoverer og fornyer seg.

Trondheim kommune i front

NHO Trøndelag tok initiativ til et regionalt leverandørutviklingsprogram som startet vinteren 2013/2014, for å øke kunnskapen om og gjennomføringen av innovative offentlige anskaffelser i Trøndelag. Vi har partnere som ønsker å lykkes med dette; Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner og Trondheim kommune. Trondheim kommune har vedtatt en ny anskaffelsesstrategi med hovedfokus på innovasjon. De er godt i gang med å implementere metoden for innovative offentlige anskaffelser. Dette gir ryggdekning til egen organisasjon til å utfordre til nye løsninger gjennom anskaffelser. I tillegg til å måle resultatene av anskaffelsene, blir sluttresultatet at ledende offentlige virksomheter steg for steg moderniserer offentlig sektor og samtidig gir private bedrifter nye muligheter ved å være den første, krevende kunden.

 Innovasjon i praksis

Etter 2,5 år med fokus på innovative offentlige anskaffelser i Trøndelag har vi fått gode eksempler på innkjøp som har skapt innovasjon og lokal næringsutvikling.  

Nylig lanserte 7 kommuner på Fosen en ny, felles IKT-løsning for digitalisering av kommunale tjenester, som resultat av en innovativ innkjøpsprosess. Dette viser at det er mulig for kommuner å gå sammen om komplekse anskaffelser, og at "større etterspørsel" stimulerer markedet. Leverandørene har fått en "wake up call" i forhold til utviklingen på digitale tjenester i kommunal sektor, og flere melder tilbake at det har ført til nødvendig produktutvikling, også hos dem som ikke vant anbudet. Et lokalt kommunikasjonsbyrå fikk oppdraget med å utvikle ny kommunikasjonsstrategi, noe som ikke hadde blitt noe av hvis Fosenkommunene ikke hadde gått i dialog i forkant av anbudet og spurt markedet om innspill.

Stjørdal kommune gikk ut og etterspurte nytt kinokonsept i sitt nye kulturhus for et år tilbake, og tilbyr nå sine innbyggere et nytt, innovativt konsept som leveres av Trondheim kino og Marias Kjøkken på Stjørdal i samarbeid – et skikkelig godt eksempel på lokal næringsutvikling.  

Grønne byggerier og velferdsteknologi

Det er fortsatt mange muligheter innenfor flere områder som kan stimuleres til innovasjon. Leverandørutviklingsprogrammet har et eget delprosjekt «Grønne byggerier» som skal bidra til at offentlige virksomheter bygger enda bedre miljøvennlige bygg. I Trondheim skal det nå bygges flere store idrettsbygg blant annet i forbindelse med Ski VM og Nye Trondheim Spektrum. Vi ser fram til at ansvarlige for disse byggeprosjektene legger til grunn metode for å skape framtidsrettede, miljøvennlige løsninger.

Mange kommuner i Norge begynner nå å etterspørre velferdsteknologi. Trondheim kommune koordinerer en større anskaffelse med flere kommuner hvor nye lokaliseringsløsninger for personer med kognitiv svikt etterspørres. Behovet for innovasjon i slike løsninger er stort. Derfor har Leverandørutviklingsprogrammet, med hjelp fra Technoport, sørget for å koble  kommunen med fagmiljø, leverandører, gründere og kloke, kreative hoder i teknologimiljøet i Trondheim, slik at det settes fart på utviklingen av nye løsninger. Slik får vi utnyttet teknologikompetansen i Trondheim til å løse store samfunnsutfordringer.

Når vi gjør dette i Trøndelag gir det økt konkurransekraft hos leverandørene og hos viktige bransjer i regionen vår. Innovasjon gir muligheter for produktutvikling og inntreden i nye markeder både hjemme og ute.  Det krever lyst til å tilegne seg kunnskap om hvordan skape innovasjon gjennom anskaffelser, og vilje til litt endret praksis i innkjøpsarbeidet hvis vi skal få dette til.

Denne kronikken stod på trykk i Adresseavisen 22. juli 2015