Optimisme i trøndersk næringsliv

NHOs økonomibarometer viser økt pessimisme for medlemsbedriftene i andre kvartal i år, men dette gjelder ikke for det trønderske næringslivet

Publisert 11.06.15

Trøndelag

Tall fra næringslivets økonomibarometer viser at norske bedrifter tror på svekket konjunkturer i norsk økonomi i år og neste år. Forventningene til fremtidig salg og inntjening har ikke vært så lavt siden like etter finanskrisen i  2008/2009.

Men økonomibarometeret viser også ulike oppfatninger geografisk i landet. I Trøndelag vurderes markedssituasjonen som klart mer positiv sammenliknet med både tidligere kvartal og resten av landet, tett fulgt av Oslo og Akershus.

Regiondirektør i NHO Trøndelag, Merethe Storødegård, peker på at det er mange årsaker til optimismen blant de trønderske NHO-bedriftene.
- Det at Trøndelag skiller seg ut i denne underskelsen tror jeg skyldes at vi har en relativt brei næringsstruktur, sier Storødegård.
- Det er fylkene som er lite berørt av nedgangen i petroleumsaktiviteten som har flere positive enn negative svar når det gjelder utsiktene til fremtiden, og i Trøndelag er vi tunge på byggenæring og IKT, og dette er bransjer som gøjr det godt, sier Storødegård.

Positivt for reiseliv og IKT

De fleste NHO-bransjene vurderer utsiktene fremover stadig mer negativt sammenliknet med tidligere kvartaler. Mest negativ er petroleumsrettede bedrifter, men også byggenæringen og eksportbedriftene er blitt markert mer negative. Kun i reiseliv og IKT er det flere positive svar enn negative med hensyn til framtidsutsiktene.

Medlemsunderskelsen, der vel 2200 bedrifter har svart, viser også svakere anslag for bemanningsvekst. NHO-bedriftenes anslag på vekst i egen sysselsetting er justert tydelig ned.

I første kvartal 2014 gjorde NHO et poeng av at det kunne bli 120 000 arbeidsledige tidlig i 2015. Det viste seg  stemme. Tilsvarende analyser nå viser noe i underkant av 4,5 prosent som årsgjennomsnitt. Det vil si at vi kan nå en topp med rundt 140 000 ledige, kanskje i første kvartal nest år.

Adresseavisen: Trøndersk næringsliv ser lyset i tunellen