Sats på Ringer i Vannet

I Nord Trøndelag er det ca 9.000 mennesker som ønsker seg inn i arbeidslivet. Av disse har 5.722 nedsatt funksjonsevne. Kostnaden ved at for mange står utenfor er høye. Ringer i vannet er her en viktig løsning, mener Merethe Storødegård, regiondirektør i NHO Trøndelag, i en kronikk i Trønderavisa 10. juli.

Publisert 20.08.14

Trøndelag, Ringer i vannet

Kronikken er som følger:
Trønder-Avisa (03.06) etterlyser på lederplass at flere bedrifter og gode krefter må stille opp for å gjøre veien inn i arbeidslivet lettere for utsatte grupper.

Et viktig svar er her satsingen Ringer i vannet, i regi av NHO og attføringsbedrifter over hele landet. I Nord Trøndelag gjør Reko AS og Fides AS en uvurderlig innsats etter oppdrag fra NAV. De garanterer oppfølging av bedriften både før,- under og etter at bedriften har tatt inn relevant kompetanse. På samme måte som Nordbakk og Namsen Auto AS rekrutterer riktig kompetanse inn i bedriften på en god måte. Vi har mange bedrifter i hele Trøndelag som tar samfunnsansvar og på denne måten sikrer bedriften god rekruttering. Vi må alle ta del i dette. NHO Trøndelag har 2000 medlemsbedrifter og vi jobber systematisk med kontakt for å koble attføringsbedriftene mot øvrig næringsliv.

I Nord Trøndelag er det ca 9.000 mennesker som ønsker seg inn i arbeidslivet. Av disse har 5.722 nedsatt funksjonsevne. Kostnaden ved at for mange står utenfor er høye. NAV Nord Trøndelag utbetaler årlig store beløp til dette. I tillegg kommer den tapte verdiskapningen i fylket og inntektstapet til den enkelte. Dette som følge av utbetalingen fra NAV som oftest er lavere enn ordinær arbeidsinntekt. Vi har en betydelig mulighet til å redusere kostnadene framover ved å få flere inn i det ordinære arbeidslivet. Potensialet er stort.

Tall fra 2013 viser et potensielt samfunnsøkonomisk tap ulike ytelser i størrelsesorden ca 9,5 mrd for Nord Trøndelag!!

Hva vil mulige innsparte midler kunne brukes til? Vi snakker mye om å bygge ny infrastruktur med og uten egenbetaling i Trøndelag for øyeblikket. Noen få prosentsatser ned i trygdeutgifter gir fort store millionbeløp i samfunnsmessig gevinst. Vi kunne benytte pengene til samfunnsnyttig innsats som for eksempel ny infrastruktur, bedre utdannings- og kulturtilbud. Dermed ville vi kunne øke vår regions attraktivitet som bo- og arbeidsregion og utvikle nye arbeidsplasser. Lista kan bli lang og nøkkelen ligger i å utløse potensialet hos dem som befinner seg på utsiden av arbeidslivet.

Potensialet for å gjøre utgifter til inntekter krever at mange jobber sammen slik som i prosjektet «Ringer i vannet». Bedriftsledere og offentlige arbeidsgivere må i langt større grad enn i dag våge å satse på mennesker som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet. De fleste av NAVs dyktige ansatte møter utfordringene med pågangsmot og vilje til samarbeid. NAV må sammen med Attføringsbedriftene finne de gode virkemidlene som gir varig tilknytning til arbeidslivet, og som reduserer risikoen arbeidsgivere tar med å åpne dørene til det ordinære arbeidslivet. Vi som arbeidstakere må ta imot nye kolleger på en fordomsfri måte, og hver og en av oss må se på arbeidslivet som et gode og en verdi. Arbeidslivet er en friskhetsfaktor som oftere bør brukes som et virkemiddel for bedre helse enn sykemelding og fravær. Namsen Auto er sammen med flere, gode eksempler i vår egen region.

"Ringer i vannet" er et prosjekt som søker å få så mange som mulig av NHO Trøndelags medlemsbedrifter til å engasjere seg i attføringsarbeid. Til nå har over 85 av bedriftene skrevet rekrutteringsavtale med prosjektet som gjør at de kan få dekket sitt behov for arbeidskraft gjennom dette. En viktig suksessfaktor er å ta utgangspunkt i bedriftenes behov og finne kandidater som passer godt. Dette er en form for skreddersøm som passer næringslivet godt. Bedriften løper liten risiko.

Prosjektet er så langt en suksess i Nord Trøndelag. Ringer i Vannet er blitt godt tatt i mot. Våre medlemsbedrifter har rekruttert fra attføringsbedriftene med stort hell. Viktige bedrifter som har satset er Trønder Distribusjon AS på Steinkjer, Flasnes Transport AS i Namsos, Caverion AS på Levanger, Tingvold Park Hotell på Steinkjer, Microplast AS og Rica Hell Hotell i Stjørdal.

Trønder-Avisa hadde nylig en reportasje om Steffen Johansen fra Røyrvik som viser at man kan komme skjevt ut i livet og likevel lykkes. Helt avgjørende er det at næringslivet kan og vil vise et samfunnsansvar.

HR-sjef Audun Bårdsvik ved Elkem Thamshavn sier det slik: - Det er viktig å bidra til lokalsamfunnet. En så stor aktør som Elkem Thamshavn har et betydelig ansvar, sier han.

Vi håper dette blir lagt merke til. Dette handler om å skape et mer åpent og inkluderende arbeidsliv. Særlig viktig er det å bidra til at arbeidslivet kommer tidligere på banen når det gjelder frafall i skolen. En av tre dropper nå ut av videregående skole. Uten tilhørighet hverken hos en arbeidsgiver eller i skolesystemet faller disse menneskene utenfor samfunnet. Her har næringslivet en viktig jobb å gjøre – arbeidslivet må åpnes opp. De bedriftene som kan, bør prøve å endre dette mønsteret.

Et annet eksempel er Bjarne Brøndbo, artist og eier av Namdal Bilopphuggeri AS. Han skryter av Ringer i vannet og sier det slik:

- I vår bedrift har vi valgt å ta samfunnsansvar ved å ta inn personer som av en eller annen grunn ikke evner å komme seg ut i jobb. Årsakene til at noen ikke får jobb kan være at du har droppet ut av skolen, har vært langtidssykemeldt, har gått arbeidsledig en stund osv. Dette er ofte kompetente og flinke folk, som ønsker å arbeide, men som møter stengte dører over alt, og kanskje til slutt opplever å bli uførepensjonister, selv om de egentlig både kunne og ville hatt en jobb å gå til. Jeg har selv opplevd at fagpersoner i den videregående skolen har sagt om en 17-åring som hadde droppet ut av skolen at «han har brukt opp sjansene sine»! Hvordan kan en voksen person si til en 17-åring at «du har brukt opp sjansene dine. Jeg blir oppriktig lei meg og forbannet på disse ungdommenes vegne.

Vi er mange som tenker som Bjarne Brøndbo og som håper på engasjement og vilje til å satse. Ringer i vannet har plass til mange nye forsøk på å skape et bedre arbeidsliv.
Merethe Storødegård
Regiondirektør i NHO Trøndelag