Se resultatene i NHOs kommune-NM

I årets kommune-NM ser vi igjen at det er Trondheimsregionen og spesielt Trondheim som scorer høyt blant de trønderske kommunene

Publisert 06.08.15

Trøndelag

NHOs KommuneNM rangerer norske kommuner og regioners attraktivitet og vekstkraft basert på 22 indikatorer som er kategorisert i fem områder, jf. begrunnelse og indikatoroversikt vedlagt. I år er også næringslivsdimensjonen integrert i kåringen. I tillegg er det gjort noen andre mindre justeringer, slik at årets resultater ikke er sammenlignbare med tidligere år.

Sjekk din region eller kommune her

Trøndelag

I Trøndelagsregionen ser vi igjen at det er Trondheimsregionen og spesielt Trondheim som scorer høyt innenfor demografi- og kompetanseindikatorene.

Trøndelagskysten scorer høyt i forhold til næringsliv og har en særlig positiv demografisk- og kompetanseutvikling.

Blant innlandskommunene i Trøndelag er det Rørosregionen som kan vise til de beste resultatene i årets KommuneNM

Trondheimsregionen

Trondheim scorer best blant storbyene i Norge i innenfor kompetanse- og demografiindikatorene. Dette betyr at Trondheim er den storbyen som har de beste forutsetninger gjennom en god befolkningsvekst med stor andel av unge, kombinert med en arbeidsstyrke med fagkompetanse og høy utdanning.

Dette er et utviklingstrekk som spesielt kjennetegner Trondheim som by og teknologihovedstad, men som en kan se gir ringvirkninger til hele Trondheimsregionen.

Trøndelagskysten

Kommunene langs Trøndelagskysten scorer jevnt over godt innenfor næringslivsindikatorene, og betyr at man har gode og sterke næringsmiljøer med høy grad av verdiskaping og nyetableringer, og stor andel sysselsatte i privat sektor.  Dette gjør seg spesielt gjeldende for Frøya (50), Hitra (74) og Leka (66). Vikna som tidligere er rangert høyt på næringslivsindikatoren har falt noe ned (98 i 2013 til 136 i 2014).

Det er langs Trøndelagskysten vi ser den mest markante fremgangen, spesielt i forhold til demografi og kompetanse. Noe som betyr at den unge og kompetente befolkningen øker, og at man har en befolkningsvekst. Dette kan sees som et resultat av en langsiktig og bærekraftig satsing spesielt innen havbrukssektoren langs Trøndelagskysten - i en kystregion som ikke i samme grad som andre regioner langs norskekysten påvirkes av svingninger innen olje- og gassnæringen.

Rørosregionen

Rørosregionen scorer fortsatt høyt innenfor arbeidsmarkeds- og kompetansindikatorene (hhv 16 og 36 plass). Dette betyr at Rørosregionen og spesielt Røros har høy kompetanse i arbeidsstyrken, og hvor man har en høy sysselsettingsandel med lavt sykefravær. Dette er et viktig konkurransefortrinn for arbeidslivet og virksomhetene både innen privat og offentlig sektor i regionen. Da er det mere bekymringsfullt at regionen i år som tidligere år scorer såpass lavt på demografiindikatorene og som er en sannsynlig årsak i at man har en høy gjennomsnittsalder blant den arbeidende befolkningen og med lav befolkningsvekst og tilflytting. Dette kan resultere i at det blir økte rekrutteringsutfordringer for virksomhetene i regionen.

Hovedresultater, nasjonalt

Sola er årets høyest rangerte kommune i NHOs KommuneNM foran Bærum og Stavanger. Blant regionene rangeres Akershus Vest med Asker og Bærum høyest foran Nord-Jæren og Oslo.

Hovedbildet er at de høyest rangerte kommunene ligger i det sentrale Østlandet, langs Sørlandskysten, og oppover Vestlandskysten til Bergensområdet, i tillegg til byer langs kysten opp til Tromsø. Kommunene i innlandet ligger nærmere gjennomsnittet, mens kommunene som er lavest rangert ligger i Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark og i innlandet på Østlandet.

Kommunene og regionene som rangerer høyest har høy befolkningstetthet, de ligger nær universiteter og de er preget av næringsklynger innenfor petroleum og teknologi. Flere innlandsregioner, som Øvre og Nedre Romerike og Hamar, rangeres også høyt. Disse ligger i det sentrale Østlandet, og har god demografisk utvikling og kommuneøkonomi.

Alle regionene som har gått mest tilbake i rangering fra 2009 til 2014 ligger i Sør-Norge. På kommunenivå er hovedbildet at det har vært lite bevegelse i de høyest rangerte kommunene. Det har imidlertid vært større bevegelse i de lavest rangerte kommunene, noe som skyldes at de lavest rangerte kommunene er små og det skal lite til før små endringer i forholdene får store utslag i rangeringene. 

For noen av indikatorene er det blitt større forskjeller mellom beste og dårligste kommune de siste fem årene, mens for andre indikatorer har det blir klart mindre forskjeller mellom kommunene. Hovedbildet er at det særlig har blitt mindre forskjeller i verdiskaping, mens forskjellene har spesielt økt for enkelte av indikatorene innenfor kommuneøkonomi. 

Oljeprisfall virker ikke ennå - Nedgangen etter fallet i oljeprisen synes ennå ikke å ha påvirket resultatene i stor grad. Det kan ha sammenheng med at det tar tid før en varig nedgang påvirker befolkningsutvikling og kompetansegrunnlaget lokalt. Det gjelder særlig for større kommuner med et mer variert arbeids- og næringsliv.

Bedriftenes konkurransefortrinn er nært knyttet til den lokale demografiske og økonomiske utviklingen, samtidig som vekst og utvikling i lokalt næringsliv er et viktig grunnlag for befolkningsutvikling og kommuneøkonomi.

Her får du hele rapporten om Kommune-NM

Kontakt oss