Slik skal vi få flere ut i arbeid

Nærmere 44.000 sørtrøndere er uten arbeid grunnet helseproblemer eller arbeidsledighet. Nå gjør nye regler det enklere å komme inn i arbeidslivet. Les vår felles kronikk med NAV Sør-Trøndelag som stod på trykk i Adresseavisen denne uken.

Hvite hjelmer

Hjelmer Fotograf: Aksel Jermstad

Publisert 27.05.16

Trøndelag, Ringer i vannet

Arbeidslivet er i kontinuerlig endring, noe som var tema på NHO Trøndelags årskonferanse i april. Teknologien endrer hvordan vi lever og jobber – og hvilke jobber som finnes.

Men bølgen av nye teknologier byr også på muligheter for norsk nærings- og samfunnsliv. I flere land snakkes det om en ny industriell revolusjon – der automatisering og digitalisering spiller en stadig større rolle, også på arbeidsplassen. Opp i alt dette har vi mennesker som står utenfor arbeidslivet av forskjellige årsaker.

Og nettopp da blir det viktig å framsnakke bedriftene som åpner dørene og alle de tiltakene som bidrar til å få folk i arbeid. Mange sørtrønderske arbeidsgivere stiller allerede opp og gir mennesker mulighet til å få brukt sine ressurser. Og med endringene fra nyttår med mindre byråkrati og trygghet om oppfølging, håper Nav og NHO at enda flere nå åpner dørene.

Arbeidsgivere som tar inn jobbsøkere med nedsatt arbeidsevne vil nå oppleve et system som er enklere å forholde seg til.

Fra nyttår ble det gjort endringer i Navs regelverk som gjør at det satses mer mot det ordinære arbeidsmarkedet; tiltakene ble færre og mer fleksible, det blir mer bruk av lønnstilskudd og det gis større muligheter for midlertidige tilsettinger. Nå kan bedrifter ansette personer med nedsatt arbeidsevne og få lønnstilskudd for dette i inntil tre år.

Arbeidsgivere kan også innvilges inkluderingstilskudd dersom ansettelsen tilsier individuelle tilpasninger utover det som er vanlig ved midlertidige ansettelser. Tilskuddet kan eksempelvis kunne brukes til kjøp av arbeidstøy, databriller eller kontormøbler knyttet til arbeidet.

At ordningene blir enklere er viktig, men like viktig for mange arbeidsgivere er tryggheten i god oppfølging fra Nav og Navs leverandører.

Nøkkelen til suksess ligger i en god jobbmatch; rett kandidat til rett jobb, der motivasjon er en drivkraft. Det må også ligge en trygghet i bunn om at Nav og attføringsbedriftens formidlere følger opp både arbeidsgiver og kandidaten, slik at spørsmål avklares raskt.

Det forutsetter at Nav og attføringsbedriftene, som jobber på oppdrag av Nav, er tett på både arbeidsgiver og kandidaten. Attføringsbedriftene har en tradisjon på tett oppfølging, det samme vil også Nav sikre når kandidatene kommer direkte fra Nav og ikke via attføringsbedriftene.

Mens mye av tiltaksaktivitetene tidligere skjedde i attføringsbedriftene, er det nå et politisk ønske og forventning om at mer skjer ute på ordinære arbeidsplasser.

Forskning viser at sjansen er størst for å komme i jobb etter en tid utenfor, dersom det ordinære arbeidslivet er arena. Det er også der den endelige jobben ligger, og for mange vil dette være den riktige arenaen å prøve seg på.

Det gjør at både attføringsbedriftene og Nav i større grad enn tidligere henvender seg til bedrifter og virksomheter i Sør-Trøndelag. I NHO-prosjektet Ringer i vann kobler attføringsbedriftene mennesker som av ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet, med NHO-bedrifter.

Stadig nye arbeidsplasser åpner opp for å ta inn kandidater og opplever at de får den arbeidskraften de trengte gjennom Ringer i vann.

Også Nav styrker samarbeidet med næringslivet blant annet gjennom Kjerneoppgaveforsøket ved Nav Heimdal hvor kontoret på samme måte som attføringsbedriftene følger arbeidssøkere ut i ordinært arbeid. Så langt viser evalueringen av både Ringer i Vannet og forsøket Kjerneoppgaver i Nav at man oppnår gode resultater.

Samhandling må til skal vi lykkes med å få flere inn i arbeidslivet og innfri arbeidsgivers behov for fremtidig arbeidskraft.

For å kunne gi de mange arbeidsledige de beste muligheter til å komme i jobb, er det påkrevd at vi som jobber for å opprettholde høy sysselsetting, samhandler godt.

Nav i Sør-Trøndelag kjøper tjenester for store summer hos attføringsbedriftene i fylket, fordi de har god kompetanse i å bistå brukere ut i jobb.

I et oppslag i Adresseavisen 8. februar, kunne det forstås som om Nav ikke mener det. Det stemmer ikke. For mange av menneskene som kommer til Nav, ligger nøkkelen i å lykkes i at Nav og tiltaksleverandørene har et godt samarbeid med arbeidsgiver og arbeidsplassene – og oss imellom.

Mer enn tidligere vil utprøvingsarenaen være ute på ordinære arbeidsplasser og i samarbeid med det ordinære arbeidsliv. Allerede i dag er det mange arbeidsgivere som åpner dørene når vi banker på, og de ser ressursene i de som kommer via Nav og attføringsbedriftene.

Men det er behov for flere bedrifter som åpner sine dører for dem som står utenfor.

La oss få være døråpnere inn i arbeidslivet. Stiller du som arbeidsgiver opp, stiller vi med bistand og oppfølging og ikke minst gode kandidater som ønsker seg nettopp til din bedrift.

Kronikken er signert Merethe Storødegård, regiondirektør i NHO Trøndelag og Bente Wold Wigum, fylkesdirektør i NAV Sør-Trøndelag og stod på trykk i Adresseavisen 26.mai 2016.