Slik vil LO og NHO kutte utslipp

For å oppfylle norske klimaforpliktelser vil LO og NHO øke de årlige bevilgningene til teknologiutvikling og markedsstimulering til 19 milliarder kroner innen 2030

Publisert 21.09.15

Trøndelag

I etterkant av sitt felles innspill til klimameldingen i februar, lanserte LO og NHO i dag et forslag til en ny lavutslippssatsing. De to ledende organisasjonene på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden foreslår en målrettet satsing på teknologiutvikling og markedsstimulering.

- NHO ser store muligheter for næringsutvikling og verdiskaping i den omstillingen vi står foran mot lavutslippssamfunnet. Vi støtter klimaforpliktelsen Norge har påtatt seg for 2030, og at Norge søker felles oppfyllelse av klimamålene med EU, sier regiondirektør i NHO Trøndelag Merethe Storødegård.

- Men klimamål er en ting. Gjennomføring og måloppnåelse noe annet. Realisering av lavutslippssamfunnet vil kreve betydelig økt innsats fremover. Næringslivet ønsker å være med å utvikle og rulle ut de nye klimaløsningene. For at det skal skje må staten bidra med rammebetingelser og virkemidler som gjør dette mulig, sier Merethe Storødegård.

Må skape arbeidsplasser

- Vi mener klimapolitikken må innrettes slik at den skaper flere arbeidsplasser enn den koster, understreker NHO-sjefen.

I forslaget – "Konkurransekraft i lavutslippssamfunnet - Styrket satsing på teknologiutvikling og markedsstimulering" – skisseres økonomisk omfang og innretning av en lavutslippssatsing som skal bidra til nødvendig teknologiutvikling innen prioriterte områder, og sikre at den nye teknologien tas i bruk i markedet. Formålet er å bidra til å realisere utslippsforpliktelsen mot 2030 og 2050 uten tap av konkurranseevne.

Forslaget innebærer at

  • De årlige bevilgningene til teknologiutvikling og markedsstimulering økes med 11 milliarder kroner fra dagens nivå innen 2030, dvs. fra om lag 8 mrd. kroner i dag til 19 mrd. kroner i 2030. 
  • Satsingen fordeles med 5 milliarder til teknologiutvikling, og 6 milliarder til markedsstimulering.
  • 7 av de 11 milliardene rettes inn mot ikke-kvotepliktig sektor (bl.a. transport og bygg), hvor de største utslippsreduksjonene frem mot 2030 må finne sted.

Akkumulert over hele perioden anslås et samlet merbehov på lavutslippssatsingen på 80-100 milliarder kroner. Dette kommer selvfølgelig i tillegg til de ressursene som bedriftene selv investerer.

Teknologiutvikling og markedsstimulans

De økte midlene skal blant annet gå til å utvikle nye energibærere i transportsektoren, nye produksjonsprosesser i industrien, til produksjon av biodrivstoff og biobaserte kjemikalier, og utvikling av karbonfangst og -lagring.

LO og NHO peker på offentlige innkjøp og bil- og drivstoffavgifter som mulige virkemidler for å stimulere markedet. Også utvikling av infrastruktur for nye energibærere i transportsektoren, vurdering av avtalebaserte markedsmekanismer (som NOx-fondet), samt støtte-/markedsordninger for energieffektivisering og smart energibruk, trekkes frem.

LO og NHO ønsker også bedre samordning av offentlige programmer og støtteordninger i Enova, Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, Gassnova og andre institusjoner.