PRESSEMELDING

Statsbudsjettet 2015 - riktig retning, men kunne våget mer

- Dette statsbudsjettet går i riktig retning, men kunne våget mer sier regiondirektør Merethe Storødegård som en første kommentar til budsjettet. Hun er tilfreds med dette budsjettet som i større grad enn de foregående bruker penger til å skape fremtidig vekst gjennom skattelettelser og investeringer i "hard og myk infrastruktur"; veg og bane og utdanning.

Publisert 08.10.14

Trøndelag

Regjeringen har i dette budsjettet lagt seg på bruk av oljeinntekter på vel 164 mrd. kroner, det vil si 17 mrd mer enn i 2014. Dette utgjør 3 pst. av anslått kapital i Statens pensjonsfond utland. "Det er en mer næringsvennlig politikk når ressursbruken på statsbudsjettet vris fra forbruk til investeringer. Det er riktig at vi satser mer på investeringer i vei, jernbane og forskning for å trygge morgendagens arbeidsplasser. Det er bra med skatteendringer som reduserer bedriftens kostnader og stimulerer til økte investeringer i norsk økonomi" sier Merethe Storødegård. 

Veg og bane

Statsbudsjettet for 2015 legger opp til en 10 % realvekst i forhold til tilleggsproposisjonen i 2014 til samferdsel. Det er avsatt 8 mrd. til store vegprosjekter, 1,7 mrd  til jernbane og 200 mill. kroner økning til fylkesvegene.

NHO Trøndelag er godt fornøyd med at regjeringen nå øker tempoet for å følge opp målene i Nasjonal transportplan. Det gir mulighet for å realisere viktige vei- og jernbaneprosjekter for næringslivet. Etterslepet i forhold til Nasjonal transportplan reduseres, men det er helt nødvendig at satsingen økes ytterligere for å ta igjen resten av etterslepet så raskt som mulig. NHO Trøndelag er også fornøyd med økt bruk av alternative finansieringsformer bl.a nye OPS-prosjekter. 

- Vi er glad for planleggingsmidler til helhetlig utbygging av E6 sør, men hadde forventet større andel investeringsmidler. NHO Trøndelag vil gi full støtte til regjeringen slik at tidsplanen som garanteres for denne strekningen overholdes avslutter Storødegård.  Trønderbanen og E6 - Blodåra gjennom Trøndelag fortjener fortsatt oppmerksomhet! Så langt ser vi en forventet oppfølging av vedtatt handlingsprogram. Økte bevilgninger til vedlikehold er positivt, men dessverre får ikke vår region økt andel av investeringsmidlene. Planlegging av strekninger er også i tråd med handlingsprogrammet med unntak av ny bestilling for planlegging av strekningen Åsen – Steinkjer. 

Formuesskatt

Reduksjonen i formuesskatten er det største kuttet vi har sett så langt. Det er positivt at reduksjonen først og fremst kommer i skattesatsen som vil ha størst betydning for bedriftene. Men reduksjonen er mindre enn forventet, og vi opplever skuffede medlemmer i dag. Derfor forventer vi en klar forpliktelse til ytterligere nedtrapping av formuesskatten i 2016 og 2017. 

Utdanning

- Regjeringen har kunnskap og skole høyt på sin prioriteringsliste. Da er det skuffende at ikke lærlingtilskuddet øker. Vi har stort frafall fra fagopplæringen og utfordringer med arbeidslivskriminalitet i byggebransjen. Det er også mangel på lærlingeplasser innenfor enkelte fag. Derfor bør virkemidler som kan bidra til å ansette lærlinger og lykkes som seriøs lærebedrift, styrkes. Her hadde NHO sine medlemsbedrifter forventet mer" sier Storødegård. 

NHO Trøndelag er imidlertid fornøyd med etterutdanning av lærere og vekst på næringsrettet forskning. Det er bra at SkatteFUNN-ordningen forbedres, men økning av timesatsen hadde vært et mer effektivt virkemiddel for mer forskning og utvikling i bedriftene. 

NHO Trøndelag vil komme nærmere tilbake til hvordan viktige næringer i vår region vil bli påvirket av budsjettet ut over dagen. 

For ytterligere informasjon:
Merethe Storødegård
Regiondirektør NHO Trøndelag
mobil 95222842.

Kontakt oss