PRESSEMELDING

Statsbudsjettet 2015 - samferdsel

NHO Trøndelag er godt fornøyd med at regjeringen nå øker tempoet for å følge opp målene i Nasjonal transportplan. Det gir muligheter for å realisere viktige vei- og jernbaneprosjekter for næringslivet.

Publisert 08.10.14

Trøndelag, Samferdsel

Etterslep i forhold til Nasjonal transportplan reduseres, men det er helt nødvendig at satsingen økes ytterligere for å ta igjen resten av etterslepet på raskt som mulig. NHO Trøndelag er også fornøyd med økt bruk av alternative finansieringsformer, bl.a. nye OPS-prosjekter. 

- Et samlet Trøndelag har vært tydelig på sine prioriteringer og vi har lykkes med å få gjennomslag for god oppfølging av handlingsprogrammet sier regiondirektør i NHO Trøndelag Merethe Storødegård. 

Våre statsråder og stortingsrepresentanter fortjener honnør for det arbeidet som er gjort på vegne av regionen. Vi vil følge opp det gode samarbeidet i tiden som kommer for å sikre fortsatt fremdrift av viktige prosjekter. 

Helhetlig planlegging

Regjeringens forslag til mer helhetlig planlegging kommer til uttrykk både når det gjelder E6 Sør men også i Nord Trøndelag til Nordland grense. Parseller som tidligere ble omtalt særskilt inngår nå som en del av E6 – Blodåra i Trøndelag.

Strekningen Trondheim – Steinkjer planlegges nå i tråd med de utfordringene og mulighetene som ligger i regionforstørring og et mer attraktivt bo- og arbeidsmarked. Det er viktig at myndighetene holder tempoet både i planleggings- og investeringsfasen. 

NHO Trøndelag skulle gjerne hatt forsering av investeringsvedtak men vil gi uttrykk for at foreslått økning på drift- og vedlikehold gir økt verdiskaping i regionen. Dette er sysselsettingsmessig viktig for våre bedrifter i anleggsbransjen. Vi tillater oss å minne om at det store etterslepet innenfor vedlikeholdet av våre veier må ha fortsatt fokus. 

Fylkesveiene

Bedriftene innenfor fiskeri- og havbrukssektoren melder positivt tilbake når det gjelder satsing på samferdsel i årets budsjett. En mer trafikksikker E6 og forbedring av vedlikehold på riks- og fylkesveier er avgjørende for effektiv transport ut til markedene. Bedriftene forventer at regjeringen vil følge opp sin offensive satsing også i kommende budsjetter. 

Øvrige transportformer

NHO Trøndelag er glad for at regjeringen har fokus på modernisering av Trønder- og Meråkerbanen.

I første omgang skal det bygges dobbelsport på strekningen Hell - Værnes. Men investeringene åpner opp for fremtidig elektrifisering av de to banene og nytt dobbeltspor mellom Hell og Værnes. Dette er en god start. 

Trondheim lufthavn Værnes har over flere år søkt løsninger for å skaffe areal for planlagt utvidelse av aktiviteten. Diskusjonen om hvordan dette kan løses er ikke ferdig. 

Vedlagt sitat som gir Forsvarsbygg anledning til direktesalg av eiendom. Dette interessant og berører Værnes i stor grad. 

"Likeledes kan eiendommer som er nødvendige for å oppfylle samfunnets målsetting om å opprettholde en selvfinansiert sivil luftfart, selges direkte til Avinor AS. Dette gjelder følgende eiendomskategorier:

– rullebaner, taksebaner med tilhørende sikkerhetsområder, flyoppstillingsplasser og andre arealer og infrastruktur for flyoperasjoner
– terminal innrettet mot det service- og tjenestebehov som forbrukere og myndigheter har bruk for
– områder for kollektiv og privat tilbringertjeneste
– kontorer og lignende
– eiendommer for fremtidig utbygging"

Kontakt oss