Trekk ved sykefraværet i Sør-Trøndelag

Regiondirektør Merethe Storødegård er glad for at IA arbeidet gir resultat. Med en ny og mere effektiv avtale ser vi frem til fortløpende gode resultater i privat næringsliv. Våre medlemsbedrifter gjør en stor innsats i dette arbeidet, sier hun.

Utvikling av legemeldt sykefravær Sør-Trøndelag

Publisert 21.03.14

Trøndelag

Trekk ved sykefraværet i Sør-Trøndelag

Hovedtall

  • I 4. kvartal 2013 ligger det legemeldte sykefraværet i Sør-Trøndelag på 5,4 prosent, som er det samme som snittet for landet.
  • Det egenmeldte fraværet kommer i tillegg og er på 1,1 prosent både for landet og Sør-Trøndelag.
  • Det er økning i sykefravær inntil 12 uker. Langtidsfraværet over 26 uker går ned med nesten 10 prosent. Blant kvinner øker fraværet mellom 8 og 12 uker kraftig, for menn er det små endringer. Langtidsfraværet synker mest for kvinner.

Næringer: Det høyeste sykefraværet finner vi innenfor helse- og sosialtjenester med 7,8 prosent, en nedgang på 3,4 prosent fra i fjor. Det laveste sykefraværet har næringene informasjon og kommunikasjon samt faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting. Med unntak av bergverksdrift og utvinning samt omsetting og drift av fast eiendom synker sykefraværet i alle næringer.

Kjønn og alder: Sykefraværet blant kvinner synker med 4,2 prosent og ligger nå på 7,3 prosent. Sykefraværet blant menn er på 3,8 prosent og gikk ned med 5,5 prosent. Sykefraværet synker for alle aldersgrupper, med unntak av de mellom 40 og 44 år, her er det en svak økning. Fraværet synker mest i aldersgruppen 25-29 år, med 11,3 prosent.                     

Det legemeldte sykefraværet var i 4.kvartal 2013 på 5,4 prosent. En nedgang 4,7 % fra samme kvartal i 2012. For kvinner og menn var fraværsprosenten på henholdsvis 7,3 % og 3,8 %.