Trøndelag trenger færre kommuner

- Større og mer slagkraftige kommuner i Trøndelag vil løse oppgavene bedre for bedriftene og for innbyggerne i regionen, sier regiondirektør Merethe Storødegård, og foreslår 7 trønderske kommuner

Publisert 13.08.15

Trøndelag

Klikk frem din kommune i vårt interaktive Norgeskart

Dagens mange småkommuner gir unødvendig byråkrati og det blir for vanskelig å se areal-, bolig- og transportpolitikk i sammenheng.
Dette hindrer raskere utbygging av for eksempel kollektivtilbud og boliger.

Mange bedrifter driver sin virksomhet på tvers av kommunegrensene. De må forholde seg til mange forskjellige areal- og planregimer og tekniske etater. Dette gjør prosessene mer tidkrevende og uforutsigbare. Derfor ønsker NHO en offensiv kommestrukturendring.

Sør- og Nord-Trøndelags til sammen 48 kommuner bør erstattes av til sammen syv kommuner i Midt-Norge.
- Noen vil nok karakterisere dette som dramatisk. Men nå må vi tenke 30–40 år frem i tid, og ikke basere oss på 30-40, ja nesten 50 år gamle løsninger. I fremtiden vil vi få pressutfordringer i byene og attraktivitetsutfordringer i de mindre kommunene. Større kommuner vil gjøre det lettere å se arealer, transport, boliger og kompetanse i sammenheng, sier NHOs regiondirektør i Trøndelag, Merethe Storødegård. 

 

Morten Hynne fra Grande Entreprenør AS om behovet for kommunereform

Slik har vi jobbet

Dagens oppflisete kommunekart er tilpasset forholdene vi hadde for 50 år siden. I NHO Trøndelag har vi innhentet innspill fra f våre medlemsbedrifter og invitert alle deltakerne på vår årskonferanse til å tegne et nytt kommunekart sammen med oss. I tillegg har vi analysert befolkningsutviklingen og vurdert pendlingstall for å se hvilke innbyggere som tilhører samme arbeidsregion:

Ett bo- og arbeidsmarked danner grunnlaget for kommunen. 

Fem grunner til større og sterkere kommuner

  • EFFEKTIV OG MILJØVENNLIG AREALBRUK: Større kommuner gjør det lettere å se areal-, bolig- og transportpolitikk i sammenheng, og løser dermed noen av vår tids store problemer knyttet til presstendenser (bolig- og arealpolitikk) og miljøproblemer (transport) i byene.
  • BEDRE SAKSBEHANDLING OG ØKT RETTSSIKKERHET: For bedriftene er det innlysende at færre kommuner også betyr færre kontaktpunkter og raskere prosesser, i tillegg til bedre kompetansemiljøer i kommunene.
  • FÆRRE KONTAKTPUNKTER OG MER ENHETLIG PLANREGIME: Mange bedrifter driver sin virksomhet på tvers av kommunegrensene. Mange bedrifter i dette område må forholde seg til fire ulike areal- og planregimer og fire ulike tekniske etater. Dette gjør det vanskelig for bedriftene å planlegge helhetlig. Siden disse kommunene har ulike rammer bedriftene må forholde seg til, blir prosessene mer tidkrevende og uforutsigbare.
  • ROBUSTE KOMMUNER: Større kommune vil gi større handlingsrom og drive politikk innenfor. De har større muligheter å prioritere det som er viktig for verdiskapingen lokalt.
  • EFFEKTIV RESSURSBRUK: Større kommuner gjør det lettere å drive effektivt og å sikre bedre anvendelse av arbeidskraften lokalt.

Klikk frem din kommune i vårt interaktive Norgeskart

Hvorfor ønsker næringslivet en ny kommunestruktur?

•Bedriftene er avhengig av gode offentlige tjenester – de offentlige tjenestene blir bedre med større og mer slagkraftige kommuner.

•Mange bedrifter driver på tvers av dagens kommunegrensene. De må forholde seg til mange areal- og planregimer og tekniske etater. Det gjør prosessene tidkrevende og uforutsigbar.

•Dagens oppflisete kommunekart er tilpasset forholdene vi hadde for 50 år siden.

•I dag stiller bedriftene og innbyggerne større krav til kompetanse og koordinering.  En bo- og arbeidsregion bør bestå av en stor kommune.  Det blir for vanskelig å se areal-, bolig- og transportpolitikk i sammenheng.  Det hindrer raskere klarering av næringsarealer og utbygging av kollektivtransport og boliger.

 

Støtter NHO tvang?

•Et vedtak i nasjonalforsamlingen er ikke tvang – det er demokrati.  En fornuftig demokratisk reform vedtas av representanter fra alle kanter av landet som kjenner godt til de lokale forhold.

•Det beste er om kommunene selv finner ut at det er gunstig å slå seg sammen.   Men så langt har det ikke vært mange eksempler å skryte av.

•Det kan ikke være sånn at den som vil gå kortest og bruke lengst tid skal bestemme tempo

•Det er få om noen eksempler internasjonalt på at slike reformer løses av kommunene alene.

•De nasjonale politikerne må ikke gjemme seg for å ta ansvaret for å skjære igjennom.  Særlig når de aller fleste etter hvert mener det er best med færre kommuner her i landet.

Se også Adresseavisen: Trøndelag trenger bare syv kommuner

Klikk frem din kommune i vårt interaktive Norgeskart