Trøndersk næringsliv skiller seg positivt ut

Næringslivets økonomibarometer viser at veksten i norsk økonomi er lav ved slutten av 2015 og inngangen til 2016. Nedgangen i oljeinvesteringene gir negative virkninger både for markedsutviklingen og sysselsettingsveksten i landet. Trøndelag skiller seg ut ved at bedriftene opplever en positiv markedsutvikling og som fører til sysselsettingsvekst

Prosjekt- og utviklingssjef i Aqualine Noralf Rønningen og administrerende direktør Trond Lysklætt ser på en merde-modell sammen med regiondirektør i NHO Trøndelag Merethe Storødegård

Publisert 05.01.16

Trøndelag

Presentasjon av næringslivets økonomibarometer for Trøndelag

Denne uken arrangerte NHO Trøndelag pressekonferanse for å presentere næringslivets økonomibarometer for Trøndelag. Pressekonferansen ble holdt i lokalene til Trondheimsfirmaet Aqualine som leverer utstyr til oppdrettsnæringen i verdens tøffeste og mest krevende havområder, og har gjort det i mer enn 30 år. Aqualine representerer en bransje som går godt i regionen og bedriften ble i fjor tildelt NHO Trøndelags nyskapingspris for deres målbevisste arbeid for å finne nye, bedre og innovative løsninger innenfor havbruksnæringen.

Nesten 2600 av NHOs medlemsbedrifter har i år svart på Næringslivets økonomibarometer. Resultatene for Trøndelag viser at regionen på flere områder skiller seg ut i forhold til utviklingen i resten av landet.

Vekst i sysselsettingen

Siden 4. kvartal 2014 har NHO-bedriftene i Trøndelag svart at markedssituasjonen har utviklet seg noe bedre enn landsgjennomsnittet. I et lengre perspektiv har bedriftene i Trøndelag svart om lag som gjennomsnittet for landet totalt. Bedriftenes framtidsutsikter for 2016 beveger seg i negativ retning og er om lag som landsgjennomsnittet.

Økonomibarometeret viser at arbeidsmarkedet også har utviklet seg bedre i Trøndelag enn for landet for øvrig det siste året. Veksten i sysselsetting ser fortsatt ut til å bli noe høyere en utviklingen for befolkningen i arbeidsdyktig alder og som en av få regioner er yrkesraten voksende i Trøndelag. I NHOs prognoser er sysselsettingsveksten i 2015 på om lag 1 prosent.

Selv om arbeidsmarkedssituasjonen utvikler seg mer positivt i vår region enn sammenliknet med andre deler av landet, viser også økonomibarometeret at det først og fremst er sysselsettingsvekst i offentlig sektor som trekker opp gjennomsnittet i Trøndelag.

Til tross for at Trøndelag skiller seg noe ut ved at bedriftene opplever en noe mer positiv markedsutvikling enn resten av landet så må vi ikke la oss forlede til å tro at effektene av nedgangen i oljeinvesteringene ikke vil gi negative virkninger også for næringslivet i vår region. I en situasjon hvor norsk næringsliv har klare omstillingsbehov må også det trønderske næringslivet se på mulighetene som ligger i en omstillingsprosess og ikke «kaste bort krisen».

Sterk sjømatnæring

Industrien i Trøndelag preges av sterke industriklynger og 17,5 prosent av verdiskapingen kommer fra de industrielle næringene. Skog, næringsmiddel og sjømat, teknologi og offshorerelatert industri er alle viktige motorer for verdiskapingen i Trøndelag.   Tall fra økonomibarometeret viser også at eksporten i trøndelagsregionen har vært i sterk vekst de fire siste årene. Veksten preges spesielt av en sterk sjømatnæring, som utgjør mer enn 50 prosent av den totale eksporten.
Fortsetter eksportveksten samtidig som markedssituasjonen fortsetter å utvikle seg positivt vil flere industribedrifter i Trøndelag kunne oppleve en sysselsettingsvekst, spesielt innen næringsmiddelindustri, skogs- og trebearbeidende industri.

En av sektorene som skiller seg ut i positiv forstand er bygg- og anleggsektoren, som viser til gode utsikter i 2016. Dette skyldes først og fremst vekst i bygging av boliger og yrkesbygg, og Trøndelag er den delen av landet som kan vise til størst vekst i boligbygging.

 

Les også Adresseavisen:
Større optimisme blant trønderske bedriftsledere

Presentasjon av næringslivets økonomibarometer for Trøndelag