Undersøkelse; Trøndelag på rett vei

Trøndelag skal bli best i landet på innovative anskaffelser. Det satser prosjektleder Hilde Sætertrø på. Resultatene av en fersk undersøkelse viser at grepene som er tatt, har virket, og at mer av samme trengs. På et seminar nylig lot et hundretalls fra det offentlige, leverandør- og FoU-miljøene seg inspirere.

Publisert 25.11.14

Trøndelag, Innovative anskaffelser

Nærmere 120 var påmeldt til inspirasjonsseminaret i Trondheim om innovasjon i offentlige anskaffelser. Her var både bedrifter, offentlige virksomheter og FoU-miljøer representert. Arrangører var Regionalt program for leverandørutvikling Trøndelag med NHO Trøndelag, Trondheim kommune, fylkeskommunene i Nord- og Sør-Trøndelag sammen med Innovasjon Norge. Gjennom en rekke foredrag og konkrete eksempler på innovative anskaffelser ble deltakerne inspirert til å ta fatt selv.

Prosjektleder Hilde Sætertrø i leverandørutviklingsprogrammet Trøndelag hadde bedt den enkelte på seminaret skrive på en lapp hva de var inspirert til å gjøre. Mange benyttet anledningen, og Sætertrø har mye å gripe fatt i – alt fra en første kontakt, til ledelsesforankring, ideer til forskningsprosjekter og til bistand i forbindelse med konkrete anskaffelser.

Mål for årene framover

Under vignetten «Trøndelag best i landet» har den trønderske delen av NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling også meislet ut sine mål for den kommende perioden. Fram til 2020 skal det bl.a. være 20 påbegynte eller gjennomførte innovative anskaffelser.

Alle de større, toneangivende offentlige virksomhetene skal ha innovative anskaffelser som verktøy i sine strategier for å nå virksomhetsmål. Trondheim kommune vedtok nylig ny anskaffelsesstrategi der innovasjon står i hovedmålet. Et godt eksempel for andre offentlige virksomheter, konstaterer Sætertrø.

Trøndelags-programmet ønsker dessuten tettere kontakt/relasjoner til partnerne i programmet – og selvsagt flere partnere.  Siktemålet er i tillegg å inngå samarbeidsavtale med hver enkelt av partnerne for å få til konkrete tiltak som fører til mer innovasjon i offentlige anskaffelser. Å få en eller flere nasjonale møteplasser i regi av Trøndelagsregionen for deling av erfaringer og kompetanse knyttet til innovative anskaffelser står også på ønskelisten. Det samme gjelder å få de regionale FoU-miljøene sterkere på banen når det gjelder forskning og utdannelse knyttet til innovasjon i offentlige anskaffelser. 

 

Oppdragsgivere som har gjennomført innovativ anskaffelse: f.v: Klara Borgen, prosjektleder Ny helsevakt, Trondheim kommune. Kjetil Nyborg, innkjøpskoordinator Værnesregionen, nytt kinokonsept. Eirin Folde, prosjektleder Fosen-kommunene Digital døgnåpen forvaltning. Freddy Barstad, prosjektleder UNINETT, Digital eksamen. Pål Eiden, helse- og sosialsjef Vikna kommune, Nytt helsehus. Johann Johannsson, prosjektleder Fosnes kommune, Ny flerbrukshall

Undersøkelse

En nylig gjennomført undersøkelse blant nær 600 personer med større eller mindre tilknytning til anskaffelser i offentlige virksomheter lokalisert i Trøndelag er også gjennomført. Det kom inn 130 svar, om lag halvparten fra kommunal sektor. Sætertrø:

- Oppsummert viser resultatene fra undersøkelsen tydelige indikasjoner på at det er et potensial for mer bruk av innovasjon i de offentliges anskaffelser. Lav kompetanse – hvordan man rett og slett gjennomfører slik anskaffelser, er et tydelig hinder for utløsning av dette potensialet. Likeledes ressursknapphet, selv om dette ikke trenger å være en flaskehals, og en kultur for en viss tilbakeholdenhet i offentlig sektor.

Undersøkelsen gir også grunnlag for å hevde at arbeidet som leverandørutviklingsprogrammet har nedlagt, har gitt resultater. Samtidig viser resultatene fra undersøkelsen at satsingen på spredning av kompetanse, råd og veiledning har vært riktig. Det blir også hovedsatsingen fremover, sier Sætertrø. I tillegg til egen innsats ønsker hun «innovasjonsagenter» omkring i de enkelte offentlige virksomheter. Det er personer i det offentlige som vil bli gode i innovative anskaffelser og som kan bidra med hjelp og støtte til kollegaer i andre virksomheter som skal prøve.

Utvalgte resultater fra undersøkelsen i Trøndelag:

 • Tre av fire har eller er i gang med å utvikle en anskaffelsesstrategi
 • Mer enn åtte av ti sier de er opptatt av leverandørutvikling, en av ti at det er vanskelig å få det til, tre av ti at man ikke er nok opptatt av leverandørutvikling.
 • Over 60 pst. blir ikke målt på leverandørutvikling/innovasjon i sine anskaffelser
 • Nær fire av ti sier at de kjenner til hva som ligger i innovative offentlige anskaffelser
 • Halvparten har dialog med leverandørene før anskaffelsen. Av disse gjør 60 pst. det for å stimulere til innovasjon.
 • En tredel svarer at de ubetinget er opptatt av å bruke anskaffelser til innovasjon. Om lag halvparten at de i noen grad er opptatt av det.
 • Bare to prosent sier at de fullt ut har lykkes med å implementere resultatet av en innovativ anskaffelse i egen organisasjon. 76 pst svarer i noen eller liten grad.
 • Halvparten svarer at minst seks prosent av anskaffelsene de siste årene har vært en innovativ anskaffelse.
 • Om lag en tredel svarer at de ikke ser noe i virksomheten som hindrer dem i å gjennomfør innovative anskaffelser.
 • Seks av ti mener det ikke er vanskelig å benytte leverandørutvikling i planlegging av en anskaffelse.
 • Over 70 pst. svarer at mangel på erfaring og for liten kunnskap gjør at de er tilbakeholdne med å gjennomføre innovative anskaffelser. Liten bemanning og forsiktighetskulturen er andre faktorer som ofte nevnes i svarene.
 • Nesten 90 pst mener at virksomheten har et større potensial til å gjennomføre innovative anskaffelser