Viktig med mangfold i styrerommene

NTNU Accel AS rigges for å bli innovasjonslokomotivet i Midt-Norge. Organisasjonen rundt NTNU Accel fremstår dessverre som en arena hvor stort sett menn gis tilgang til talerstolen.

Publisert 28.01.15

Trøndelag, Prosjekter

NTNU Accel er et nytt innovasjonssenter på Gløshaugen som skal drives etter accelerator-modellen. Senteret er tiltenkt en nøkkelrolle i innovasjonssystemet på Gløshaugen og i et fremtidig innovasjonssenter i Trondheim. De har ingen kvinner i styret. "Hvor blir det av alle jentene" skriver Marianne Danielsen og Gro Eide i en kronikk i Adressa 28.november 2014. I hvert fall ikke i styret for NTNU Accel

Mangfold og kvinner i lederposisjoner er viktige drivere til innovasjon i norsk næringsliv. Dette er hovedfunnet i vår masteravhandling ved Copenhagen Business School (CBS) høsten 2013. Våre funn viser også at mangfold i styrerommet er en driver til innovasjon i virksomhetene.  Med begrepet mangfold støtter vi oss til den profilerte amerikanske økonomiprofessoren Richard Florida som betrakter mangfold som noe variert og sammensatt. Og manifestasjonen av mangfold som en kreativ kraft hvor ulikheter utfordrer hverandre og som innehar kraft til å bryte med etablerte sannheter og slik skape grunnlag for nytenkning og videreutvikling.  

I følge den danske professoren Lotte Darsø og mange andre forskere med henne er ikke mangfold tilstrekkelig i seg selv for å skape innovative resultat i et team, men hun betrakter mer mangfoldsfaktoren som en nødvendig dimensjon I et team for å skape dynamikk og tilfang av nødvendig kreativ gnist som kan lede til innovasjonsresultater.

Flere perspektiver er lønnsomt. Dette støtter også høyskolelektor Cathrine Moestue, som i en reportasje i Magasinet 6.desember, viser til at det er lønnsomt med kvinner inn i styrerommet. Vil du skape en vinnerbedrift? Ha med kvinner i styret, skriver hun. Forskning gjort av BI-professor Morten Huse, viser også at kjønnsbalansen i styrer bidrar til økt verdiskaping.

På Innovasjon Norges hjemmeside kunne vi en uke før jul lese at administrerende direktør Anita Krohn Traaseth presenterte sin nye ledelse og ny organisering under overskriften ” Halvparten kvinner i ny Innovasjon Norge-ledelse”.

Til ettertanke?
Kompetente styrekvinner finnes. Gjennom lederprogrammet Female Future har 110 kvinner de siste årene gjennomført styrekompetansekurs via BI her i Trøndelag.

I Innovasjon Norges nasjonale styrekandidatbase, styrekandidater.no finnes 150kvinnelige kandidater, 131 av dem med ledererfaring, alle bosatt i trøndelagsfylkene. Alle har bestått Innovasjon Norges kvalifiseringsprogram for styrekandidater eller bestått tilsvarende styrekurs på høyskolenivå.  

Folkens – dette gir over godt over 200 kvinner med formell styrekompetanse, bred ledererfaring og høy utdannelse, bosatt her i regionen. Vær så god – her er de, og det er selvsagt mange mange flere der ute.

Statsaksjeselskaper, aksjeloven og kunnskap om verdien av mangfold for innovasjon. NTNU Accel eies av SIVA (Selskapet  for Industrivekst SF), NTNU, Sparebank1 SMN Invest, Proneo, Kunnskapsparken Nord-Trøndelag og Sinvent; SINTEFS selskap for nyskaping og kommersialisering.  

NTNU Accel eies hovedsakelig av statsaksjeselskaper, hele 82%. 18% eies av stiftelser og regionale innovasjons – og utviklingsaktører som har tette forbindelser til statlige, kommunale og fylkeskommunale foretak gjennom eierstrukturer og tjenestekjøp.

Om representasjon av begge kjønn i styret i statseide selskap slår aksjeloven § 20- 6 fast at  i et styre med seks til åtte medlemmer skal hvert kjønn være representert med minst tre.

I NTNU Accels styre sitter i dag 7 menn og 0 kvinner, det er kanskje 3- 4 menn for mye?

Til ordningens forsvar kan det argumenteres med at det er lederne i hver samarbeidsorganisasjon som er tildelt en styrepost, og våre henvisninger til lovteksten handler om at styresammensetningen bør ta utgangspunkt i loven uansett, den signaliserer et viktig poeng; der det offentlige eier skal styresammensetningen også i størst mulig grad også gjenspeile befolkningen.

Er dette godt nok for et, nærmest statseid, selskap som inn i fremtiden skal fronte innovasjon og kommersialisering av kunnskap på vegne av Midt – Norge, på vegne av oss alle? Vi er usikre.

Vi oppfordrer eierne av NTNU Accel til å løfte blikket og se etter dyktige kvinner når de skal lete etter nye styremedlemmer. Det lønner seg for å få økt innovasjonskraft!

Kronikken er skrevet av Hanne Falstad, næringspolitisk rådgiver i NHO Trøndelag og Tanja Holmen, prosjektleder i NxtMedia, og stod på trykk i Adresseavisen 28. januar 2015