Nei til hevet beløpsgrense for avgiftsfri import

Næringslivet i Vestfold har i dag sendt brev til våre stortingspolitikere med krav om å stoppe forslaget i Regjeringens fremlagte forslag til statsbudsjett for 2015 om å øke beløpsgrensen for avgiftsfri import fra kr. 200,- til kr. 500,-

Forslaget vil ramme både netthandelsbedrifter og annen handelsvirksomhet. Her ser vi konsernsjef Ole Vinje i netthandelsbutikken Komplett, som i 2012 ble kåret til årets begeistringsbedrift i Vestfold, og som har varslet store konsekvenser av forslaget.

Publisert 23.10.14

Vestfold og Telemark

Her er brevet gjengitt i sin helhet:

Vestfolds arbeidsplasser og like konkurransevilkår må være viktigst!

I forslag til statsbudsjett for 2015 foreslår Regjeringen å øke grensen for avgiftsfri import fra 200 til 500 kroner. Dette vil være konkurransevridende og etter vår mening et svært uklokt forslag som må endres gjennom behandlingen i Stortinget. Midler over statsbudsjettet må gå til å styrke norsk konkurranseevne, ikke svekke den gjennom å øke konkurranseulempen for norsk handelsnæring vesentlig.

Det er ikke rett at utenlandske aktører skal slippe å betale mva. på alle produkter under kr. 500,-, mens norske handelsbedrifter skal betale mva. fra første krone. I EU belastes det mva. fra første krone på nettkjøp. Vi finner ingen grunn til at det skal være annerledes for norske forbrukere. Ikke bare vil de utenlandske konkurrentene slippe merverdiavgiften på 25 %, men de vil også slippe å betale tollen (som i noen tilfeller er 10,7 %). Fritak fra avgifter og toll kun for utenlandske virksomheter er i realiteten en subsidiering av de utenlandske selskapene.

 I Vestfold vil dette få stor betydning, da vi har store, tunge netthandelsaktører som sysselsetter mange personer. Med dette forslaget vil arbeidsplasser kunne bli flyttet ut av Norge, noe som er spesielt uheldig i vårt fylke hvor veksten i antall private arbeidsplasser etter finanskrisen ikke har vært like god som i andre deler av landet. Men forslaget påvirker ikke bare netthandelen, også annen varehandel er svært utsatt for omsetningssvikt, negative økonomiske resultater, konkurs og tap av arbeidsplasser dersom forslaget går gjennom.

Varehandelen sysselsetter mange unge under 30 år, også de som ikke har så høyt utdanningsnivå. I følge tall vi har fått fra Komplett var totalt 368.300 personer sysselsatt i handelsnæringen i 2013, og hele 29 % av disse var i alderen 15 – 24 år. Bortfall av arbeidsplasser i denne sektoren vil derfor ramme ekstra hardt, da denne arbeidsgruppen ikke så lett finner nye jobber. Forslag som vil bidra til en økning i arbeidsløsheten i Vestfold, hvor nivået allerede ligger over landsgjennomsnittet i Norge, virker meningsløst.

 I Regional Plan for Verdiskaping og Innovasjon (RPVI) i regi av Vestfold fylkeskommune, og hvor næringsliv og offentlig sektor fra hele Vestfold deltar aktivt, er et av hovedelementene i en offensiv næringspolitikk å gjøre det attraktivt å drive næringsvirksomhet. I Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk (RPBA) er vi dessuten svært opptatt av å legge til rette for attraktive og levende byer i fremtiden, hvor vi i sentrum både finner gode boliger, arbeidsplasser og tilbud til befolkningen innen varehandel og servicefunksjoner. En betydelig svikt i detaljvarehandelen som varslet av bransjen selv dersom forslaget går gjennom, og tap av arbeidsplasser, tap av skatteinntekter og tap av avgifter bygger ikke akkurat opp under disse strategiene.

 Vi forstår at Regjeringen gjennom dette forslaget har ønsket å tale forbrukernes sak og forenkle regelverket, men vi mener at man ikke har tenkt gjennom alle de andre konsekvensene forslaget vil få. Vi tror norske forbrukere heller vil bevare arbeidsplasser og levende bysentra fremfor å kunne handle litt billigere fra utlandet, og ber om at våre egne stortingspolitikere lytter til vårt innspill i saken.

Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold   

Tore Hansen, daglig leder Larvik næringsforening        

Marit Sagen Gogstad, daglig leder  Sandefjord næringsforening                                      

Eli Saastad, daglig leder Tønsberg næringsforening

 Øystein Bredahl-Thorsen, daglig leder Horten næringsforening                               

Elisabeth Teien, daglig leder Sandefjord Byen Vår AS

 Ole Martin Holthe, daglig leder Larvik By

Stig Eriksen, daglig leder Steen&Strøm Nordbyen/Farmandstredet

Kristin M. Løkeberg, koordinator Hortens Handelsstands Forening og sekretær Horten næringsforening

Kirsten Henriksen, styremedlem Hortens Handelsstands Forening

Vibeke Rustan, leder Re næringsforening                                               

Anne Liten Myhren, leder Tønsberg Sentrum AS

 

Kontakt oss

Kristin Saga

Regiondirektør

NHO Vestfold og Telemark

kristin.saga@nho.no
Mobil
90181077