Dobbeltspor Intercity; NHO Vestfolds høringsuttalelse

Jernbaneutbygging engasjerer Vestfoldsamfunnet sterkt, og NHO Vestfold er svært opptatt av mulighetene et ferdig utbygget Intercity gir for å utvikle ett bo- og arbeidsmarked i regionen. Onsdag 12. april er frist for innsending av høringsuttalelse til Bane NORs planprogram for dobbeltspor Tønsberg - Larvik Intercity Vestfoldbanen, og her følger NHO Vestfolds høringsbrev.

Publisert 11.04.17

Vestfold og Telemark

Høringsuttalelse for planprogram for Dobbeltspor Tønsberg – Larvik InterCity Vestfoldbanen

NHO Vestfold var med på å etablere «Plattform Vestfold» i 2005 og har deltatt i dette viktige samarbeidet siden den gang. Sammen med Vestfold Fylkeskommune, berørte kommuner, LO, NSB og Bane NOR (Jernbaneverket) har vi bidratt til at det er gjennomført og igangsatt viktige prosjekter på Vestfoldbanen.

Vi ønsker en rask og miljøvennlig jernbane gjennom Vestfold som binder regionen sammen til ett bo- og arbeidsmarked.  Det vil være avgjørende for bedriftenes tilgang til kompetent arbeidskraft og for at regionen blir et attraktivt bo- og besøkssted.

Nytt dobbeltspor Tønsberg – Larvik er avgjørende for å full effekt av dobbeltsporet Larvik – Porsgrunn som åpner i 2018, og for en fremtidig kobling mot Sørlandsbanen.  Doppeltsporet er også svært viktig for å ha et bærekraftig kollektivtilbud internt i Vestfold og for koblingen mot hovedstadsområdet.

I inneværende Nasjonal Transportplan (NTP) var ferdigstillelse av dobbeltspor gjennom hele Vestfold satt til 2030.  I forslaget til ny NTP 2018 – 2029 er ferdigstillelsen skjøvet ut til 2032.  Vi er opptatt av at dette må være en siste frist.

Nye stasjoner og tog-traseer vil representere store endringer av arealbruk, og frem til disse er avklart vil man måtte båndlegge store arealer. Forutsigbarhet er viktig for fremtidig næringsutvikling i de berørte kommunene, og NHO Vestfold er derfor opptatt av at det tilføres nok planleggingsressurser i kommende budsjetter for å avklare traseer og stasjonsplasseringer innen 2019.

Nærmere om de enkelte delstrekninger:

Tønsberg – Stokke

Bane NOR har fremlagt to forslag til traseer som tilfredsstiller deres viktigste kriterier og som er økonomisk gjennomførbare.  Flere alternativer er nå lagt til side. 

 Forslaget om dobbeltspor Stensarmen – Nøtterøy – Stokke møter sterk politisk motstand i Tønsberg / Nøtterøy.  Motstanden handler spesielt om å sperre Tønsberg Havn med to broer samt store inngrep i bolig- og næringsmiljøer. Her får kommunene støtte også fra nabokommunen Sandefjord.

Sporet nord for Slottsfjellet med bro over Byfjorden til Smørberg kan møte sterk motstand fra myndighetene, som har som oppgave å passe på naturverninteressene i Ramsar-området Ilene. Dette området er svært viktig for trekkfuglene på deres vei fra Afrika til Nord-Norge.

På grunn av motstanden mot de to fremlagte forslagene kan resultatet bli at vi havner i en situasjon uten vedtatte traseer og dermed muligheter for store forsinkelser.

NHO Vestfold mener derfor at alternativene over Jarlsbergjordene også må tas med i planprogrammet.  Av hensyn til tidsforsinkelsen og arealinngrepene som et evt. fremtidig spor i dagens sløyfe gjennom Tønsberg representerer, ønsker vi også at «Brydøy-korridoren» utredes (1B-4). Løsninger som unngår bruk av sløyfen må vurderes nøye.

Hvis 3 alternativer representerer for høye totale utredningskostnader, mener vi at alternativet over Nøtterøy bør tas ut.

Stokke

NHO Vestfold støtter forslaget om stasjon øst for nåværende Stokke stasjon, selv om ikke alle tog skal stoppe der.

Torp

Torp Sandefjord Lufthavn er svært viktig for næringslivet og befolkningen i regionen, og må gis de beste rammevilkår for fremtiden.  NHO Vestfold ønsker at det utredes traseer på begge sider av rullebanen, men det er helt avgjørende at det uansett etableres en stasjon i tilknytning til flyplassen.

Sandefjord

NHO Vestfold mener at de foreslåtte alternativer er tilstrekkelige for videre utredning.

Larvik

NHO Vestfold mener begge de to foreslåtte stasjonsplasseringer og korridorer bør utredes videre.

Forholdet til produksjonen av Larvikitt i Stålakerområdet må avklares i dialog med bedriftene.

Vi mener også det vil være riktig å utrede alternativ trasé 3A-5 (Verningen). Den vil ikke komme i konflikt med viktige næringsinteresser som industriområdet på Hegdal og kjente steinressurser, samtidig som den ivaretar Larvik kommunes ønsker om stasjonsplassering, reisetid og tilknytning til havnespor.

Larvik Havn

Vi mener det er viktig å sikre at Larvik Havn får jernbanetilknytning slik at mer gods i fremtiden kan gå over sjø og bane.

Tilknytningen til jernbaneterminalen på Larvik Havn må være en del av Intercityprosjektet uavhengig av hvilken stasjonslokalisering som velges i Larvik.

 

NHO Vestfold er svært glade for at ny Nasjonal Transportplan 2018 – 2029 så tydelig peker ut Intercity Vestfoldbanen som satsingsområde, og det vil være avgjørende for fremdriften av prosjektet at det settes av tilstrekkelige ressurser i de årlige statsbudsjettene fremover. År 2032 må være en absolutt siste frist for ferdigstillelse av dobbeltspor gjennom hele fylket. Vi ser at det er komplisert å bygge fremtidens jernbane gjennom Vestfold og at det er krevende å samle bred enighet om løsningene. Samtidig er det nettopp bred enighet i Vestfoldsamfunnet som vil sikre fremdrift og full utbygging. Vi mener det er helt overordnet å få på plass et dobbeltspor gjennom fylket vårt for å sikre fremtidig utvikling og ønsker Bane NOR lykke til med dette viktige arbeidet.

 

Kontakt oss

Kristin Saga

Regiondirektør

NHO Vestfold og Telemark

kristin.saga@nho.no
Mobil
90181077