Fremgang i Vestfold

NHOs ferske kommune-NM viser at Vestfold er fylket med flest andel kommuner med fremgang. - Gledelig, sier regiondirektør Kristin Saga.

Kristin Saga

Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold Fotograf: Moment studio

Publisert 01.08.16

Vestfold og Telemark

NHOs Kommune-NM rangerer norske kommuner og regioner etter 21 indikatorer som gjenspeiler vekstkraft og attraktivitet for næringslivet. Indikatorsettet er utviklet i samarbeid med Vista Analyse.

-I Vestfold er det i år som i fjor Tønsberg som skårer best, med en 22. plass blant landets kommuner, sier regiondirektør i NHO Vestfold Kristin Saga. -Et klart flertallet av kommunene i Vestfold har fremgang i årets Kommune-NM, hvor 9 av 14 kommuner forbedrer resultatet, fremhever hun. -Disse representerer 69 prosent av befolkning i fylket, og over halvparten av kommunene rangeres blant de 115 beste på den nasjonale listen, hvilket er bra, sier Saga. -Spesielt gledelig er det å se at Horten rykker opp fra 69. til 53. plass i landet, med en fremgang på 16 plasser.

-Det viktigste med kommune-NM er ikke å sette kommunene opp mot hverandre, men å peke på hvilke indikatorer som spiller inn dersom man ønsker å bli mer næringsoffensive, fortsetter Saga. -Hvor er vi gode og hvor har vi utfordringer vi kan jobbe med? -Og hvordan ser Vestfold ut under ett - vi er jo allerede ett bo- og arbeidsmarked hvor folk faktisk kan bo og jobbe hvor som helst i fylket, sier hun.

Indikatorer som påvirker resultatene i Vestfold

Tønsberg er også i år nær ved å kommer på listen blant de 20 beste kommunene i landet. Det forhindres av for dårlige score på blant annet næringslivsindikatoren "andel privat sysselsatte de siste årene " og til tross for høye score på nyetablering. Arbeidsdeltagelse totalt (andel sysselsatte av befolkningen i arbeidsdyktig alder) er imidlertid Tønsbergs beste indikator. Denne forskjellen mellom de to indikatorene andel privat sysselsatte og arbeidsdeltagelse tilsier at det er mange offentlige arbeidsplasser i Tønsberg i forhold til øvrige kommuner i landet. Over 42 prosent er sysselsatt i offentlig relaterte næringer. Gjennomsnittet for kommuner på Østlandet er under 1/ 3. 

Sandefjords sterke og svake indikatorer er nær motsatt av Tønsberg. Sandefjord scorer høyt på næringslivsindikatorene, blant annet privat sysselsetting, og dårlig på arbeidsmarkedsindikatorene bl.a arbeidsdeltagelse. I Sandefjord er andelen som er sysselsatt i offentlig sektor på kun 28 prosent som også er lavt på landsbasis. Sandefjord er derfor inne blant de ti beste på indikatoren privat sysselsetting som nr. 10 i landet. Totalt er det imidlertid svake score på arbeidsmarkedet for Sandefjord med høy ledighet, høyt sykefravær og mindre arbeidsmarkedsintegrasjon. Forskjellen mellom Tønsberg og Sandefjord er størst når det gjelder demografi-indikatoren. Tønsberg scorer betydelig bedre til med høy befolkningsvekst, mens Sandefjord begynner å  merke "eldrebølgen".

Larvik har for mange svake indikatorer på både arbeidsmarkedet, demografi, og kompetanse. Mange indikatorer er imidlertid i fremgang slik som kraftig reduksjon i arbeidsledighet.

 

Nasjonale resultater

Selv om Rogalandskommunene går tilbake, så vinner – som vanlig – Sola NHOs Kommune-NM 2016. Kommunene i Innlandet har sterkest fremgang. Etter Sola kommer – også som vanlig – Bærum og Oslo. Blant regionene rangeres Akershus Vest med Asker og Bærum høyest, foran Oslo og Nord-Jæren.

Tilbakegang

Rogaland peker seg ut som fylket med fleste kommuner i tilbakegang. Her er det meget store negative endringer for arbeidsmarkedsindikatorene for alle kommuner. Sola er unntatt, selv om arbeidsledigheten har økt kraftig. Sola har mye å gå på når det gjelder yrkesfrekvenser, inntektsnivå, kompetanse og demografi. Det er de mindre industrikommunene i Rogaland som er hardest rammet.

Fremgang

Vestfold er fylket med flest andel kommuner med fremgang, men det er Innlandet hvor kommunene har sterkest fremgang. I Innlandet er det det klar fremgang for alle de større by-kommunene. Industrikommunen Vestre Toten går 65 plasser frem. Andre kommuner i Innlandet som rangeres høyt er gjerne typiske reiselivskommuner og kommuner med utdanningsplasser for høyere utdanning. I Sogn og Fjordane er det også mange interessante kommuner som går frem. For Nord-Norge er ikke fremgangen så markert som i fjor, men også i år er mange havbruks- og reiselivskommuner i klar fremgang.

Hovedbildet

Hovedbildet er som tidligere at de høyest rangerte kommunene ligger på det sentrale Østlandet, langs Sørlandskysten, og oppover Vestlandskysten til Bergensområdet, i tillegg til byer langs kysten opp til Tromsø. Disse har høy befolkningstetthet, de ligger nær universiteter, eller de er preget av næringsklynger innenfor petroleum og teknologi.

Kommunene som er lavest rangert ligger i Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark og i grensetraktene mot Sverige på Østlandet.

 Det vi også ser er at det er småkommuner på bunn - tankevekkende at de ofte sier nei til kommunesammenslåing:

De 30 beste kommunene utgjør 42 prosent av befolkningen.   De 30 svakeste utgjør kun 0,5 prosent av befolkningen. Mange større kommuner gjør solid fremgang. Vi ser en utvikling som viser et tydelig behov for kommunereform.  I diskusjonen om kommunesammenslåing løftes innbyggerstørrelsen frem som en positiv faktor for vekst og utvikling. NHOs Kommune-NM gir signifikante sammenhenger mellom størrelsen på kommunene. Vi trenger større og mer slagkraftige kommuner over hele landet som vil løse oppgavene bedre for bedrifter og innbyggere.  NHO er opptatt av at borgerne og næringslivet skal få løst viktige utfordringer. Kommunereform er viktig for å sikre god næringsutvikling. Kommunereform gir også økte muligheter for å tiltrekke og beholde kompetanse i kommunen, gir økt handle- og påvirkningskraft og bedre muligheter for å se areal- og infrastruktur i sammenheng. I tillegg vil det gi økte muligheter for mer kostnadseffektiv drift og gjennomføring av mer profesjonelle innkjøp.

Les hele rapporten her

 

Kontakt oss

Kristin Saga

Regiondirektør

NHO Vestfold og Telemark

kristin.saga@nho.no
Mobil
90181077