Ingen skam å snu!

NHO Vestfold ber i sitt høringssvar vedrørende flypassasjeravgiften om at den stanses. Innføringen av avgiften er ikke utredet, og vil gi uheldige konsekvenser for næringslivet i regionen.

Torp Sandefjord Lufthavn er en viktig aktør i Vestfold for å sikre vekst, verdiskaping og sysselsetting i næringslivet

Publisert 22.02.16

Vestfold og Telemark

Nedenfor følger NHO Vestfolds høringsuttalelse vedrørende flypassasjeravgift:

Det vises til Toll- og avgiftsdirektoratets (TAD) høring om forslag til flypassasjeravgift. Vi ønsker i den forbindelse å komme med noen kommentarer til det som foreslås.

Innledningsvis ønsker vi å understreke at vi finner det svært uheldig at det ikke er foretatt noen konsekvensvurdering av dette forslaget slik normal forvaltningspraksis tilsier. Mange aspekter ved saken er etter vår vurdering ikke vurdert. Slike uforutsette og dramatiske forslag skaper i seg selv en uforutsigbarhet som er skadelig for norsk næringsliv.

Skatten er begrunnet med klima. Vår oppfatning er imidlertid at forslaget gir liten eller ingen klimaeffekt. Dette da norsk luftfart er med i EUs kvotesystem, og det her er lagt et tak for utslipp. En norsk særskatt på klimagassutslipp for luftfarten, betyr at "norske" kvoter blir tilgjengelige for andre selskaper i Europa, til en lavere pris. En norsk særskatt gjør altså kvotesystemet mindre effektivt, og gir liten reell klimaeffekt. Det vises her også til Grønn Skattekommisjon som langt på vei bekrefter dette. I tillegg har vi allerede i Norge som kjent en CO2-avgift på 108 øre per liter for innenriks luftfart. CO2-avgiften drar inn nesten 500 mill kr i året. Vi finner det svært uheldig at man nå, på toppen av dette, ønsker å innføre en flypassasjeravgift som på årsbasis vil hente inn et proveny på ca 2 milliarder kroner totalt (inkl mva på avgiften). Etter vår vurdering vil avgiften gi en svært liten positiv klimaeffekt, og kostnaden (og skadevirkningene) blir betydelige, og står på ingen måte i forhold til effekten av tiltaket. Skatten vil grovt sett etter NHO Luftfarts beregninger bety en prisøkning innenlands på ca. 10 %, noe som vil gi en etterspørselsreduksjon, og ditto produksjonsreduksjon, på ca. 5 %.

Avgiften innføres på et tidspunkt da norsk økonomi sliter og i en situasjon der flytrafikken faller for første gang siden 2009. Innenlands flytrafikk falt med 2,4 prosent i 2015 sammenlignet med året før. Torp Sandefjord Lufthavn var blant dem som merket at nordmenn flyr mindre i økonomisk dårlige tider. NHO Vestfold er i kontinuerlig dialog med Torp. De er en betydningsfull aktør i Vestfolds næringsliv og en viktig leverandør av rammebetingelser som bidrar til å utvikle Vestfold videre. Torp opplever en bekymringsfull tendens hvor flyselskap nå kutter rutetilbud, setter andre på vent – og dermed utgjør en fare for flyplassens eksistens. Vi vet i dag at Rygge vil bli nedlagt hvis avgiften innføres 1. april, fordi Ryanair vil slutte å fly her.

I Østfold vet vi at det forsvinner 500 arbeidsplasser som er direkte knyttet til Rygge flyplass og minst like mange indirekte, slik at 1000 arbeidsplasser forsvinner.  Vi kan fort komme i samme situasjon i Vestfold. Vi er i dag velsignet med lav ledighet i Vestfold, blant annet takket være lufthavnen. I tillegg til den direkte effekten Sandefjord Torp har på sysselsettingen i fylket, vet vi at flyforbindelser er avgjørende infrastruktur for næringslivet. Flyplasser binder folk sammen og er en forutsetning for vekst i andre bransjer.

Over halvparten av de spurte bedriftene i en undersøkelse NHO Vestfold har gjort svarer at Torp er avgjørende, svært viktig eller viktig for bedriftens tilstedeværelse i Vestfold. Torp er en betydningsfull faktor i vurderingen av Vestfolds attraksjonskraft. I følge Odd Gleditsch d.y. i Jotun kunne de ikke hatt hovedkontor i en liten by i et lite land om det ikke var for Torp flyplass.  Jotun alene hadde 3500 tur/returreiser i 2012 (Byavisa 30/4-2014). Administrerende direktør Morten Fon følger opp i Sandefjords Blad 15/2-2016 med en bekreftelse av at selskapet er helt avhengig av Torp. For Vestfolds satsing på reiselivet gjennom Visit Vestfold og The Conference Coast er Torp inngangsporten til regionen og avgjørende for å lykkes.

Forslaget om ny flyavgift kom på bordet for å skaffe 1,1 milliarder kroner til statskassen i 2016. Det burde ikke være vanskelig å finne muligheter for kutt eller økte inntekter fra eksisterende poster, fremfor å introdusere en ny avgift som vi risikerer aldri å bli kvitt.

Vi mener derfor at avgiften ikke bør innføres. NHO Vestfold imøteser den videre behandlingen av denne avgiften i håp om at regjeringen snur og i stedet legger til rette for konkurransedyktige og forutsigbare rammevilkår for norsk næringsliv og luftfart.

NHO Vestfold vil utfordre våre politikere til å finne en konstruktiv løsning og et alternativ til denne flyavgiften.

           

Med vennlig hilsen

NHO Vestfold

 

Øyvind Hagen /s/                                        Kristin Saga /s/

Styreleder                                                     Regiondirektør