Kommune-NM 2014

NHO fremlegger i disse dager nye tall fra det årlige Kommune-NM, hvor vi ser på kommunene ut fra analyser av det lokale arbeidsmarkedet, demografi, kompetanse, lokal bærekraft og kommunal økonomi. Rapporten viser at sammenslåing kan lønne seg.

Tønsberg kommune tar førsteplassen i Vestfold i NHOs Kommune-NM 2014

Publisert 28.07.14

Vestfold

Det er Vista Analyse som har utført jobben for NHO, og de bruker 19 ulike indikatorer som har betydning for hvordan kommunene kommer ut i undersøkelsen. Blant annet vil området arbeidsmarked være avhengig av indikatorer som sysselsettingsandel og antall uføre/arbeidsledige, mens området kompetanse er satt sammen av andel av befolkningen som kun har grunnskole, andel med fagbrev, andel med teknisk/vitenskapelig bakgrunn og andel med høyere utdanning.

Vista har i år også sett på sammenhengen mellom kommunenes størrelse og struktur og de resultatene som fremkommer av undersøkelsen.

Vestfoldkommunene scorer ulikt både totalt som enkeltkommuner og i forhold til de ulike områdene som måles. Tønsberg scorer høyest av Vestfoldkommunene med en 32. plass blant alle landets 428 kommuner, tett fulgt av Sandefjord på en 53. plass og Stokke på en 59. plass.  Sandefjord har forbedret sin plassering med 5 plasser siden 2008, mens Tønsberg og Stokke har sunket på listen. I 2008 lå Tønsberg som nr. 16 av landets kommuner, mens Stokke da var nr. 39. Vi har likevel 7 av våre kommuner blant de 100 beste i landet. Av enkeltresultater kan det fremheves at Horten ligger på en 9. plass på området kompetanse, mens Sandefjord tar 9. plassen i kommuneøkonomi. Se hele oversikten over Vestfoldkommunene her

Analysen viser også at kommunenes størrelse har betydning for resultatene, og sammenslåing av kommuner vil kunne gi gevinster langs de faktorene som indikatorene belyser. Vista har inndelt alle landets kommuner i 79 ulike regioner. En av disse er Tønsbergregionen, som i undersøkelsen er definert som Tønsberg, Horten, Holmestrand, Hof, Re, Stokke, Andebu, Nøtterøy og Tjøme.  Denne regionen ligger på en 13. plass av de 79, og viser at når vi ser en større region under ett, er det mye bra å bygge videre på i Vestfold.

–Dette styrker det arbeidet som allerede er så godt i gang i Vestfoldkommunene for å se på mulige kommunesammenslåinger, sier regiondirektør i NHO Vestfold Kristin Saga. – Mulig det nettopp er større kommuner i fylket vårt som skal til for at Vestfold skal klatre høyere på listen i kommune-NM, sier hun, blant annet fordi analysen viser en klar sammenheng mellom økende folketall og fallende administrasjonsutgifter i kommunene.  – Større kommuner har også klart høyere kommuneinntekter, lavere kommunegjeld, høyere utdanningsnivå, lavere andel uføre og større netto innflytting, sier Saga.

-Vestfold har i likhet med øvrige Østlandsfylker størst utfordringer på området arbeidsmarked i undersøkelsen. Vestfoldkommunene  burde scoret høyere på dette området siden andelen av befolkningen som bor i byer er høy.  -Jeg tror at byene i Vestfold, i likhet med andre mellomstore østlandsbyer, må ha større fokus på samarbeid om regional næringslivsutvikling utover kommunegrensene, sier regiondirektøren. -Fylkets prosess med den regionale planen for verdiskaping og innovasjon og Vestfoldordførernes ønske om større grad av samarbeid om næringsutvikling gjennom det såkalte verdiskapingsinitiativet, er viktige skritt i riktig retning, mener hun.

 -Vestfoldbyene må ikke bli sovebyer som blir mer og mer avhengig av arbeidsmarkedet i Osloregionen inkludert Drammen. Vestfold har ikke samme tilgang på naturressurser som i vest og nord, og vi bør satse på kompetanse-basert næringsliv. For å snu utviklingen på område arbeidsmarked, må Vestfold antagelig score høyere på kompetanseindikatorene, tror Saga.

Videre viser Vistas analyser at bykommunene har betydning for regional funksjonalitet. Noen byer representerer både arbeids- og boligmarked, mens andre kommuner har begrenset areal og utviklingsmulighet, og vil ha behov for interaksjon med nabokommunene. Vista Analyse har vurdert 7 ulike byregioner som domineres av en mellomstor bykommune med mellom 30.000 og 50.000 innbyggere, og hvor Tønsberg er en av dem.  Tønsberg rangerer høyt på nesten alle indikatorene, og har omliggende kommuner som representerer et viktig boligmarked. Samtidig har denne regionen lav andel privat sysselsetting, lavt kompetansenivå og en kjøpekraft under landssnittet; utfordringer det er viktig å ta tak i.

–I Vestfold vil nettopp nye store kommuner som består av ulike kommuner som utfyller hverandre på indikatorene i kommune-NM kunne komme bedre ut enn før, understreker Saga.

Et eksempel fra 2 kommuner som allerede drøfter sammenslåing i Vestfold, er Sandefjord og Andebu. Sandefjord scorer høyt på området kommuneøkonomi, der ligger de på en 9. plass i landet, mens Andebu her ligger på en 138. plass. Samtidig ligger Andebu på 32. plass i området demografi mens Sandefjord her er nede på 156. plass. -Sånn sett kan kanskje begge tjene på en sammenslåing for å gjøre hverandre gode, sier regiondirektøren, -og det kan tenkes at Andebu kan ha interessante boligområder med utbyggingsmuligheter mens Sandefjord i større grad lykkes med næringsetableringer. 

– Det viktige i undersøkelsen er uansett at den konkluderer med at kommunene vil ha nytte av å slå seg sammen, avslutter Kristin Saga.

Hele rapporten kan leses her

Kontakt oss

Kristin Saga

Regiondirektør

NHO Vestfold

kristin.saga@nho.no
Telefon
90181077