KommuneNM 2017 - Tønsberg inn på Topp20-listen!

Resultatene i årets KommuneNM er klare og Tønsberg har klatret 12 plasser opp fra i fjor til å bli den 20. beste kommunen i landet i NHOs måling. Tallene for de øvrige Vestfoldkommunene varierer.

#205

Kanalen i Tønsberg

Publisert 09.08.17

Vestfold og Telemark

-Det er gledelig å se at Tønsberg går fram mange plasser i årets KommuneNM og nå er blant de 20 høyest rangerte kommunene i landet, sier regiondirektør i NHO Vestfold Kristin Saga. -Foruten framgangen til Tønsberg var det dessverre tilbakegang for et stort flertall av kommunene i Vestfold, fortsetter hun, men på tross av mye tilbakegang er fortsatt fire av totalt 12 Vestfoldkommuner å finne blant de 100 kommunene med høyest plassering på den nasjonale listen, og 8 av 12 kommuner plasseres blant øvre halvdel.

Bakgrunn

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har siden 2011 levert en oversikt over hvordan landets kommuner scorer på en rekke relevante områder sett fra næringslivets side. Næringsliv og privatøkonomi, kompetanse, arbeidsmarked, demografi og kommuneøkonomi er de fem faktorene som gjennomgås i NHOs KommuneNM og alle tall er basert på offentlig tilgjengelig statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Tallmaterialet som gjennomgås gir kommunens rangering for de enkelte faktorene og en samlet totalrangering for alle landets kommuner.Tallene er hentet fra statistikk for kommunene for 2016 og settes sammen til KommuneNM 2017.

-NHOs KommuneNM viser utvikling over tid på en rekke relevante områder som er av interesse for næringsliv, politikere, offentlige etater og innbyggere, sier Kristin Saga. -Jeg tenker dette er et spennende innspill til våre politikere som er opptatt av at deres kommune skal være attraktiv for næringslivet. -De kan bruke resultatene aktivt både til å forstå på hvilke områder de gjør en god jobb som må fortsette eller forsterkes, og til å se hvor de kan gjøre en enda bedre innsats for å styrke bedriftenes rammebetingelser. -I valgåret 2017 bør rangeringen av landets kommuner og områder som politiske beslutninger kan påvirke være av særlig interesse for både de som velger og de som skal velges, understreker Saga.

 

Figur 1 Kommuner i Vestfold sortert etter plassering

                       

Bykommunene i Vestfold

Generelt sees en tydelig tendens til at større kommuner, målt i folketall, gjør det bedre i KommuneNM enn små kommuner. Vestfold har fem kommuner med mer enn 20 000 innbyggere, Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Nøtterøy og Horten. Etter sammenslåingen er Sandefjord den største målt i folketall.

Blant bykommunene er Tønsberg og Larvik de eneste som går fram det siste året. Hele framgangen til Tønsberg forklares av framgang i kategorien demografi, som igjen kommer av høy befolkningsvekst og økning i netto innflytting. -Når det gjelder befolkningsveksten i Tønsberg handler mye av den om grensejusteringen hvor Tønsberg fikk overført Vear fra nye Sandefjord kommune, men dette viser også tydelig hvor mye det har å si at kommunene opplever befolkningsvekst, understreker Saga.

I de øvrige kategoriene er det noe tilbakegang.Tønsberg falt mange plasser i 2012, og det er først nå i 2016 at Tønsberg har passert plasseringen fra 2011. I løpet av disse årene har Tønsberg fått gradvis lavere plassering i kategoriene næringsliv og kommuneøkonomi. Tønsberg rangerer høyt på høyere utdanning blant de sysselsatte, sysselsettingsandel og (siste år) befolkningsvekst.

-Dette viser at selv om Tønsberg nå ligger som nr. 20 i landet, har kommunen fremdeles utfordringer å jobbe videre med, sier Kristin Saga. -Befolkningsveksten er viktig for Tønsberg, og politikernes mangeårige satsing på boligutbygging gir god uttelling i NHOs målinger, men samtidig må det satses enda sterkere på å legge til rette for private arbeidsplasser fremover. -Vi er opptatt av at Tønsberg ikke bare blir soveby for pendlere som har spennende arbeidsplasser i Oslo-området, sier regiondirektøren, men den bekymringen vet vi heldigvis at både politikere og kommunens administrasjon deler.

På den nasjonale listen over bykommuner (mer enn 20 000 innbyggere), rangerer Larvik blant de fem med lavest plassering. Tross framgang i 2016 er fortsatt Larvik en lavere plassering enn i 2011. Lavere plassering i næringsliv og kommuneøkonomi bidrar til dette.

Sandefjord, Horten og Nøtterøy  har falt relativt mange plasser det siste året. Nøtterøy har gått litt opp og ned plasseringsmessig i perioden siden 2011. Tilbakegangen i år har kommet innenfor områdene kompetanse og demografi. De siste seks årene har kommunen ligget stabil rundt 95. plass i kategorien næringsliv, der inntektsnivå trekker opp. Kommunen skårer lavt for indikatoren sysselsettingsandel, dette må forklares med at indiaktoren måler andelen sysselsatte med arbeidssted i kommunen, og en del pendler ut av kommunen til blant annet Tønsberg. Blant de sysselsatte i kommunen er en relativt stor andel høyere utdanning.

Horten er blant kommunene med størst tilbakegang relativt i forhold til plassering i årets KommuneNM. Horten faller 24 plasser ned til 87.plass. Tilbakegangen kom i kategoriene arbeidsmarked og demografi, også kommuneøkonomi går kommunene ned noen plasser. Horten har også lavere plassering nå sammenlignet med i 2011. Det har vært en nedang plasseringsmessig for næringsliv, arbeidsmarked og demografi. Horten rangerer høyt i kategorien kompetanse, på grunn av en høy andel sysselsatte med høyere utdanning og særlig innen naturvitenskapelige og tekniske fag (rangerer som nummer 3 for denne indiaktoren). Arbeidsmarked er den kategorien som Horten rangerer lavest i, dette kommer av relativt høy andel uføre og arbeidsledighet.

Sandefjord er i årets KommuneNM behandlet som én kommune. I statistikkgrunnlaget, som gir tall til og med 2016, er imidlertid Sandefjord fortsatt tre kommuner. Resultatene for Sandefjord er altså gitt ut fra summen/det vektede gjennomsnittet av indikatorene for Stokke, Andebu og Sandefjord. Eventuelle positive effekter av sammenslåingen, som for eksempel stordriftsfordeler osv., vil altså ikke vises i årets KommuneNM, og det vil muligens ta et par år før slike effekter vil gjøre seg synlig i statistikken.

Sandefjord (eller de tre kommunene samlet) har siden 2011 ligget stabilt på en plassering mellom 53. og 58. plass i årene mellom 2011 og 2015. Det siste året faller imidlertid kommunen 14 plasser fra året før til plass nummer 67. Dette fallet kommer i størst grad fra et fall i plasseringen innenfor området demografi, som følge av indikatoren befolkningsvekst. Det var ingen befolkningsvekst i Sandefjord i 2016, mens øvrige år har befolkningsveksten ligget rundt 1 prosent. Sandefjord lå stabilt rundt plass 110 -120 alle år, men i 2016 dropper kommunen ned til plass nummer 307 for denne indikatoren.

-Sandefjords nedgang kan forklares veldig enkelt, sier Kristin Saga, for der hvor Tønsberg opplever vekst i befolkningen etter overføringen av Vear, vil selvsagt Sandefjord oppleve motsatt resultat siden de måtte avstå dette området. -Men allerede i SSBs målinger av befolkningsveksten for 1. kvartal 2017 viser tallene at Sandefjord går mest frem, så det blir spennende å følge utviklingen videre.

Sandefjord faller også noe på plasseringen innenfor området Arbeidsliv, som følge av noe lavere plassering for indikatorene sykefravær og uføre. Fallene for disse indikatorene er små, og bør sees på som tilfeldige variasjoner. Administrasjonsutgiftene økte også noe i 2016 og bidro til å trekke plasseringen innenfor området Kommuneøkonomi ned.

Blant de øvrige kommunene i Vestfold gikk Sande fram noen plasser, til plass nummer 111, Sande har hatt framgang gjennom hele perioden siden 2011. De siste par årene har det vært framgang innen området demografi og næringsliv.

Tjøme er en kommune som har gått mye tilbake i perioden siden 2011. Tilbakegangen er særlig tydelig for områdene demografi og kommuneøkonomi.

Fylkesvis utvikling

I på fylkeslisten er Vestfold rangert som nummer 7 av 19 totalt. I kategorien næringsliv er fylket nummer 7, Det har vært en framgang plasseringsmessig særlig for indikatoren næringslivsvariasjon. Også for indikatoren gjennomsnittlig inntektsnivå har Vestfold klatret et par plasser. Innenfor området kommuneøkonomi rangerer Vestfold på plass 5, og har holdt seg stabilt rundt her gjennom hele perioden. Relativt god kommunal betalingsevne og lave administrasjonsutgifter, samt lite eiendomsskatt bidrar til dette.

Vestfold rangerer på plass nummer 9 i indikatoren andel sysselsatte med høyere utdannelse, relativt lav andel sysselsatte med fagbrev trekker ned og gjør at fylket rangerer som nummer 12 i kategorien kompetanse totalt sett. På tross av høy rangering i kategorien arbeidsmarkedsintegrasjon ligger Vestfold på plass nummer 11 i kategorien arbeidsmarked. Vestfold ligger på plass 7 i kategorien demografi, og er fylket med fjerde mest netto innflytting. 

Figur 2 Kommuner i Vestfold sortert etter endring fra 2015 til 2016

 

Kontakt oss

Kristin Saga

Regiondirektør

NHO Vestfold og Telemark

kristin.saga@nho.no
Mobil
90181077