Mer positive signaler fra Vestfoldbedriftene

NHOs økonomibarometer for 2. kvartal, som legges frem i dag, viser at Vestfoldbedriftene har snudd fra stor pessimisme ved inngangen til 2014 til at det nå er like mange bedrifter som venter oppgang i markedet for 2014 som de som venter nedgang.

Publisert 11.06.14

Vestfold

Endring til det bedre
Det er også en god overvekt av bedrifter som vurderer nåværende markedssituasjon som positiv, og der ligger Vestfold på en 5. plass i landet sammenliknet med alle NHOs regioner.

 -Det er hyggelig lesing, sier regiondirektør i NHO Vestfold Kristin Saga, selv om det fortsatt er et stykke frem til den gode gamle optimismen i fylket vårt. – Også når det gjelder sysselsettingstall har bildet snudd litt, sier hun, så nå ligger våre medlemsbedrifter på omtrent samme anslag som NHO totalt, med en forventet sysselsettingsvekst på 1,5 %.

Noe av forklaringen kan ligge i at Vestfold er et betydelig eksportfylke, og det er grunn til å tro på bedre eksportutvikling for norsk næringsliv, blant annet som følge av svekket kronekurs og forsiktig lysning i europeiske markeder. Også bedriftenes evne til å jobbe mer kostnadseffektivt og å tilby produkter som markedet etterspør vil virke inn.

Nasjonale tall
I andre kvartal rapporterer NHO-bedriftene totalt om en noe svakere markedssituasjon nå sammenlignet med forrige kvartal. Undersøkelsen er basert på svar fra 2 400 bedrifter. De siste tolv kvartalene (etter finanskrisen) er det bare tredje og fjerde kvartal i fjor hvor bedriftene har hatt en svakere markedssituasjon. Det er eksportbedriftene, IKT- og reiselivsbedriftene som er mer negative i andre kvartal. Byggenæringen og industrien er blitt noe mer positive.

 Samtidig er utsiktene fremover noe bedre. NHO-bedriftene samlet vurderer utsiktene for 2014 noe bedre enn forrige kvartal. Sammenlignet med bunnivået i fjerde kvartal i fjor er dette en klar bedring, selv om veksten forventes å bli moderat.

Vestlandsregionen har i lengre tid bidratt positivt til NHOs markedsindeks og sysselsettingsveksten. I både første og andre kvartal i år har imidlertid svarene fra vestlandsbedriftene blitt mer negative. Til tross for at rogalandsbedriftene ser lysere på nåsituasjon i forhold til forrige kvartal, er utsiktene for resten av 2014 markert negativ.

 Det er fortsatt få bedrifter som planlegger å øke investeringene til neste år. Hverken eksportbedriftene eller petroleumsrelaterte bedrifter melder om større investeringsvilje. Investeringsaktiviteten blant fastlandsbedriftene er fortsatt lavere enn hva den var før finanskrisen, og sett i forhold til verdiskapingen i industrien det laveste på over 40 år.

 Bedriftene planlegger å øke bemanningen i 2014 med 1,4 prosent. Det er noe lavere vekst sammenlignet med svarene fra forrige kvartal. Tjenestesektoren melder om betydelig økt bemanningsbehov, mens industribedriftene reduserer sitt behov for arbeidskraft for 2014 med -0,3 prosent. Byggenæringen øker sitt anslag for bemanningsvekst fra 0,8 til 1,3 som er i tråd med bedre markedsutsikter. IKT-sektoren og eksportbedriftene melder også om økt bemanningsbehov for inneværende år. For 2015 anslår NHO-bedriftene totalt ytterligere vekst i sysselsettingen.

 

Kontakt oss

Kristin Saga

Regiondirektør

NHO Vestfold

kristin.saga@nho.no
Telefon
90181077