Næringslivet ønsker enda sterkere satsing

Regiondirektør i NHO Vestfold Kristin Saga mener statsbudsjettet er et godt skritt i riktig retning for å øke konkurransekraften nå når økonomien bremser opp, men satsingene er fortsatt for svake.

Investeringer i samferdsel, som InterCity til Tønsberg og Skien, er viktig for å stimulere fremtidig vekst, sier regiondirektør i NHO Vestfold Kristin Saga

Publisert 08.10.14

Vestfold

-Fastlandsøkonomien har vært preget av lavt investeringsnivå en god stund, og nå faller også investeringene på norsk sokkel. Nedbemanninger, klart svakere skatteinngang og lave investeringer i bedriftene viser at det nå er utfordrende i norsk næringsliv. -Det er derfor bra at regjeringen foreslår å bruke penger på å skape fremtidig vekst gjennom skattelette og investeringer i samferdsel og utdanning/forskning, sier Kristin Saga.

Samferdsel

-NHO er fornøyd med at regjeringen øker tempoet for å følge opp målene i Nasjonal transportplan, sier regiondirektøren. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen understreker at milepælene for ferdigstilling av InterCity-strekningene i Nasjonal transportplan 2014-2023 ligger fast. -For Vestfold betyr det sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Tønsberg innen utgangen av 2024, samt en ambisjon om at utbyggingen av dobbeltspor til Skien skal være ferdig i 2030. -For å lykkes med dette er det viktig at trykket holdes oppe, noe dette budsjettet viser, og det er vi glade for, sier Kristin Saga.

-Samtidig er det gledelig at bevillingene til fylkesveiene øker sterkt med forslaget til statsbudsjett for 2015, sier Saga. I tillegg til økte bevillinger foreslår regjeringen at låne- og investeringsrammen for transporttiltak i fylkene skal økes fra to milliarder kroner i 2014 til tre milliarder kroner i 2015, og det vil få positiv betydning for å kunne hente inn vedlikeholds-etterslepet.

Sykehuset i Vestfold

Regjeringen foreslår å bevilge 70 millioner kroner til et investeringslån for utbygging av Sykehuset i Vestfold. –Det betyr økte muligheter blant annet for bygg-og anleggsbransjen i fylket når det gjelder oppdrag, sysselsetting og investeringer, og er en god nyhet for oss, sier Kristin Saga.

Formuesskatt

-Reduksjonen i formuesskatten er det største kuttet vi har sett så langt, sier regiondirektøren, og det er positivt at reduksjonen først og fremst kommer i skattesatsen. -Det vil ha størst betydning for bedriftene, understreker hun. -Men reduksjonen er mindre enn forventet, og vi opplever skuffede medlemmer i dag. -Derfor forventer vi en klar forpliktelse til ytterligere nedtrapping av formuesskatten i 2016 og 2017, sier Saga.

Lærlingtilskudd, kompetanse og forskning

- Det er svært skuffende at ikke lærlingtilskuddet øker, sier Kristin Saga, særlig siden regjeringen fra dag en har understreket betydningen av å satse på kunnskap og skole. -I Vestfold opplever vi stort frafall fra fagopplæringen og utfordringer med mangel på lærlingplasser innenfor enkelte fag. -Derfor bør regjeringen styrke de virkemidlene som konkret bidrar til at bedriftene ansetter lærlinger og lykkes som seriøse lærebedrifter, understreker hun. -Her har NHOs medlemsbedrifter i Vestfold forventet mer, og mange er skuffet nå, sier regiondirektøren.

-NHO Vestfold er imidlertid glad for at Høgskolen i Buskerud og Vestfold tilgodesees med nye stillinger, og vi er fornøyd med satsing på etterutdanning av lærere og vekst i næringsrettet forskning. -Det er bra at SkatteFUNN-ordningen forbedres, men økning av timesatsen hadde vært et mer effektivt virkemiddel for mer forskning og utvikling i bedriftene, mener Saga.

Netthandel

Regjeringen foreslår å øke grensen for merverdiavgiftsfri import fra utlandet fra 200 til 500 kroner. -Dette er et uklokt forslag som bør endres gjennom behandlingen i Stortinget, mener Kristin Saga. -Penger på statsbudsjettet må gå til å styrke norsk konkurranseevne, ikke svekke den gjennom å øke konkurranseulempen for norsk handelsnæring vesentlig.

-I Vestfold vil dette få betydning, da vi har store, tunge netthandelsaktører som sysselsetter mange personer. Med dette forslaget vil arbeidsplasser kunne bli flyttet ut av Norge, noe som er svært uheldig i vårt fylke hvor veksten i antall private arbeidsplasser etter finanskrisen ikke har vært like god som i andre deler av landet, avslutter Kristin Saga.

Kontakt oss

Kristin Saga

Regiondirektør

NHO Vestfold

kristin.saga@nho.no
Telefon
90181077