Oslofjordkryssing styrker og forstørrer regionen!

Torsdag lanseres NHOs samferdselspolitikk mot 2030, som er våre innspill til kommende Nasjonal Transportplan. I Vestfold er det en fast kryssing ytre Oslofjord som trekkes frem som prioritet nr. 1. For næringslivet handler det ikke om å bygge en bro eller tunnel, men om å bygge en region!

Fast forbindelse over Oslofjorden vil gi store muligheter for regionen som ett bo- og arbeidsmarked

Publisert 02.09.15

Vestfold og Telemark

Vi vet vi blir mange flere i landet, og som NHOs årskonferansetema for 2015 har påpekt, kan vi bli 7 millioner i 2040. Flesteparten av de nye innbyggerne vil bosette seg i områdene rundt Oslofjorden, og alle trender tyder på økende urbanisering og sentralisering. Tall fra Telemarksforsking i NHOs nærings-NM viser at både i Østfold og Vestfold har vi allerede utfordringer med vekst i befolkning uten at det følges av tilsvarende vekst i antall arbeidsplasser. Verdiskapingen pr. sysselsatt er lavere i Vestfold enn i resten av landet.

Denne trenden mener vi at vi må bruke alle virkemidler for å snu, sier regiondirektør i NHO Vestfold Kristin Saga. -Vi er bekymret for at Vestfoldbyene skal bli sovebyer hvor folk bor, mens alle jobber i Oslo, fortsetter hun. -På sikt er vi bekymret for at det kan føre til at vi heller ikke blir attraktive som bosted, for våre 15-åringer vil i følge forskerne ønske å bo enda mer urbant enn dagens beslutningstakere, og byer som er tomme på dagtid uten levende torg, uten butikker og servicefunksjoner, uten arbeidsplasser – vil heller ikke være førstevalget som bosted.

Å bygge en tverrforbindelse ytre Oslofjord vil etter NHOs mening stimulere denne regionen til å bli ett bo- og arbeidsmarked, og det vil gi muligheter for vekst, verdiskaping og sysselsetting på begge sider av fjorden.

-Våre bedrifter er tydelige på hvilke suksessfaktorer som skal til for å lykkes i et krevende marked og med et høyt kostnadsnivå, sier Saga. -De vet at de aldri kan bli billigst, dermed må de bli best.

Suksessfaktor nr. 1 er kompetanse. Dersom bedriftene har rett kompetanse kan de utnytte investeringer, ta i bruk ny teknologi, sørge for tett dialog med kundene sine og alltid være i forkant med innovative løsninger og produkter. Tilgang på kompetanse blir noe helt annet dersom det åpnes opp for et større arbeidsmarked på begge sider av fjorden. Det kan også bety at det blir mer attraktivt for nye bedrifter å etablere seg der kompetansen er god og lett tilgjengelig, eller for eksisterende bedrifter å vokse.

En annen faktor bedriftene trekker frem er selvsagt infrastruktur og rammebetingelser for øvrig. Samferdsel er svært viktig for næringslivet.

-Det vi investerer nå vil vi høste av i fremtiden, og da er det viktig at investeringene kommer der de virker, understreker Kristin Saga. -Vi er sikre på at den ytre kryssingen er en slik investering, og Transportøkonomisk Institutts (TØI) rapport viser at nettopp den vil stimulere pendlingen i regionen sterkest. TØI-rapporten som beregner den økte pendlingen som følge av ny bro viser at vi går fra 1000 pendlere (2012) til 6500 pendlere i 2030 om broen blir realisert. Forventningen er at en i 2030, med en ny fast forbindelse vil ha like storinteraksjon mellom Horten og Moss, som man i dag har mellom Horten og Tønsberg.

En annen utfordring er Oslos situasjon som pressområde allerede nå. Det er en flaskehals når det gjelder transport både privat og i næringsformål. Å gjøre det mer attraktivt både å etablere seg som bedrift og som enkeltmennesker i områdene rundt Oslofjorden vil kunne lette dette presset. Og ikke minst nasjonalt vil det få stor betydning for all godstransport som daglig reiser over fjellet fra Vestlandet og som skal videre mot Gøteborg eller kanskje helt til Paris. -Ferjene her er en flaskehals i seg selv, sier Kristin Saga. -Skal vogntogene  unngå disse er ikke Oslofjordtunnelen noe godt alternativ, og mange reiser om Oslo. Her vil en kryssing ytre Oslofjord ha stor betydning, ikke minst når det gjelder kostnadsnivå.

 

 

Kontakt oss

Kristin Saga

Regiondirektør

NHO Vestfold og Telemark

kristin.saga@nho.no
Mobil
90181077