Vestfoldbedriftene er positive til markedssituasjonen

Etter sterk oppgang i markeds-tilfredsheten gjennom fjoråret, fortsatte oppgangen for Vestfoldbedriftene i 2017, og tilfredsheten har holdt seg på høyt nivå

#205

Regiondirektør Kristin Saga gleder seg over Vestfoldbedriftenes fremgang de senere år

Publisert 11.12.17

Vestfold og Telemark

Stabile tall og bedret eksport

Av de medlemsbedriftene i Vestfold som besvarte undersøkelsen for 4. kvartal 2017, svarte 38 prosent at de opplever markedssituasjonen som god. Dette er noe mindre enn de siste kvartalene, men allikevel høyt i forhold til landsgjennomsnittet. Også når det gjelder markedsutsiktene for neste år er Vestfoldbedriftene positive, men her ligger bedriftene nærmere landsgjennomsnittet.

-Det er enklere å beskrive nåsituasjonen enn å spå om fremtiden, sier regiondirektør i NHO Vestfold Kristin Saga, men vår erfaring viser at optimismen holder seg stabil i fylket vårt. -Vestfoldbedriftene er omstillingsdyktige, og når for eksempel markeder og teknologi endrer seg, har de vist at de kan tilpasse seg raskt. -Det er viktig at ikke Vestfoldsamfunnet tar for gitt den verdiskapingen og sysselsettingen bedriftene våre bidrar med, understreker regiondirektøren. -Vi forventer at politikerne er bevisst den rollen de har ved å sørge for riktige rammebetingelser som gir vekst i næringslivet

Vareeksporten utgjorde om lag ¼ av bruttoproduktet i Vestfold i 2015, betraktelig lavere enn i 2013. En stor del av vareeksporten fra Vestfold er eksport av brenselstoffer, og det er fall i eksportverdien i denne gruppen som forklarer utviklingen.  Nedgangen i eksport av brenselstoffer fortsatte i 2016, og bidro til at eksportverdien av varer falt med nær 30 prosent. Det var imidlertid også noe nedgang i andre varegrupper. Hittil i år har imidlertid nedgangen snudd til sterk oppgang. De første ni månedene av året var eksportverdien 33 prosent høyere sammenlignet med samme periode i fjor.

Bolig- og yrkesbygging

Siden 2009 har boligbyggingen økt jevnt og trutt. I fjor var det lite vekst, men veksten har tatt seg opp igjen i løpet av 2017. I 2016 var det sterk økning i igangsetting av yrkesbygg, så langt i år har det imidlertid vært nedgang. Årlige svingninger i tallene for yrkesbygg skyldes ofte igangsetting av større offentlig byggeprosjekter og større prosjekter i lager og varehandelssektoren. -Våre medlemsbedrifter innen byggebransjen melder likevel om god aktivitet, sier Kristin Saga, særlig de som leverer i et litt større marked enn kun Vestfold.

Arbeidsmarkedet

Den registerbaserte sysselsettingsstatistikken (etter arbeidssted) til SSB viser at sysselsettingen i Vestfold økte med 0,5 prosent i 2016, som er en noe sterkere jobbvekst enn på landsbasis. For hele landet økte sysselsettingen med 0,2 prosent i 2016.

-Vestfold har hatt utfordringer med høyere arbeidsledighet enn landsgjennomsnittet de senere år, sier Kristin Saga, så det er gledelig å se at utviklingen snur, og at også bedriftene våre melder om at de planlegger økt sysselsetting.

 

NAVs tall for registrerte arbeidsledige viser en arbeidsledighet rundt 3,1 prosent i Vestfold (siste 12 mnd. gjennomsnitt). Det sees en svak nedgang i ledigheten de siste par månedene. Til sammenligning var den registerbaserte ledighetsraten for Norge på 3,0 prosent i 2016.  For hele Norge viser Statistisk Sentralbyrås arbeidskraftsundersøkelse (AKU)  en sterkere økning i ledigheten over de siste 3 årene enn registrerte ledige hos NAV. Fra en ledighet på 3,5 prosent i 2014 til 4,7 prosent i 2016, målt som andelen ledige av arbeidsstyrken. AKU viser at den arbeidsledighetsraten har falt gjennom året i år. Det er kun NAV som har fylkesfordelte ledighetstall. NAV tallene fanger kun opp de registrerte ledige, mens SSBs Arbeidskraftsundersøkelse viser et bedre anslag for jobbsøkende uten arbeid.

Vestfold har en sysselsettingsrate på rundt 65 prosent. Sysselsettingsraten, (antall sysselsatte som andel arbeidsstyrken), for Norge var til sammenligning på cirka 67 prosent i 2016.

 

Kontakt oss

Kristin Saga

Regiondirektør

NHO Vestfold og Telemark

kristin.saga@nho.no
Mobil
90181077