Statsbudsjettet 2016 - et unntaksbudsjett

- Dette er et budsjett som ser ut til å sko oss for det vinterføret norsk økonomi er inne i, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund. Også for Vestfoldbedriftene er det gode nyheter, sier regiondirektør i NHO Vestfold Kristin Saga.

Norsk næringsliv melder om tøffere føreforhold i tiden som kommer

Publisert 07.10.15

Vestfold og Telemark

- Det tas tydelige grep – både kortsiktige og langsiktige – som bidrar til å sikre omstillingen norsk økonomi går gjennom, sier adm. direktør i NHO, Kristin Skogen Lund. - Reduksjon av selskapsskatt er veldig viktig, men det er også enkelte skatteskjerpelser som er bekymringsfulle.

Med lavere aktivitet i olje- og gassektoren og stigende arbeidsledighet mener NHO det er viktig med målrettede tiltak – som bør reverseres når økonomien snur. Det svarer budsjettet på, mener Skogen Lund. Samtidig satses det på vekstfremmende tiltak som skal gi god omstilling på lengre sikt, som skattelette, samferdsel, forskning og innovasjon.

- Slik jeg leser budsjettet balanseres de to hensynene godt. - Det er en kraftig pengebruk – som må være midlertidig, men deler av økonomien er også i en unntakssituasjon.

- De kortsiktige tiltakene retter seg mot faktiske behov, som vedlikehold av infrastruktur og bygg. I tillegg er mye rettet mot de regionene som er hardest rammet av olje- og verftsnedturen. Det er bra.

NHO og LO får også ønsket sitt oppfylt når regjeringen nå styrker satsingen på bedriftsintern opplæring (BIO). - Her må vi gi regjeringen honnør for svært rask respons, sier Kristin Skogen Lund.

 

Vestfold

-Flere konkrete tiltak retter seg mot bedrifter på Vestlandet som er hardere rammet av oljekrisen enn Vestfoldbedriftene, sier regiondirektør i NHO Vestfold Kristin Saga. -Men vi må huske på at Norge er et lite land, og det som styrker næringslivet på Vestlandet er også bra for Vestfold. -Våre bedrifter leverer også varer og tjenester til kunder i andre deler av landet, og tiltakene kan sånn sett bl.a. styrke vår leverandørindustri.

-Videre vil all satsing på samferdselsprosjekter og vedlikehold og rehabilitering av offentlige bygg gi oppdragsmuligheter for våre medlemsbedrifter, fortsetter hun. -Skattelette, tilskudd til økt forskning og innovasjon, økte BIO-midler, gründertilskudd og lærlingetilskudd er også tiltak som Vestfoldbedriftene vil nyte godt av, på lik linje med næringslivet i hele landet, understreker Saga.

Behov for langsiktig omstilling

Kristin Skogen Lund er også glad for at budsjettet bidrar til den langsiktige omstillingen:

- Skattelette virker. Derfor er det bra at regjeringen starter nedtrappingen av selskapsskatten, på vei mot et mer konkurransedyktig skattenivå. Det er viktig for å øke investeringene i Norge og for å skape og sikre arbeidsplasser. Vi trenger nå et bredt skatteforlik i Stortinget og en selskapsskattesats ned til 20 prosent. Det er også positivt for norske bedrifter at kuttene i formuesskatten fortsetter, selv om kuttet ideelt sett burde vært større.

NHO-sjefen er også godt tilfreds med forskningsbudsjettet: - Det er lagt opp til en god vekst i forskning og innovasjon, med klar profil for næringsrettet omstilling. Det er fremtidsrettet. Det er ekstremt viktig nå, for å få til en god omstilling, ikke minst på veien til lavutslippssamfunnet.

- Det satses stort på samferdsel, og regjeringen tar igjen etterslepet i forhold til Nasjonal transportplan. Dette vil bli tatt godt imot av norske bedrifter. Det er videre bra at regjeringen prioriterer midler til veiinvesteringer som henger etter. For næringslivet er det også viktig å styrke vedlikehold av jernbanen, slik at driftsstabiliteten økes og vedlikeholdsetterslepet reduseres.

- Lærlingtilskuddet øker med 2500 kroner per lærlingeplass. Denne økningen bør være større – den dekker ikke gapet på om lag 15 000 kroner mellom det en skoleplass og en læreplass koster. For å få flere læreplasser må vi redusere dette gapet, avslutter Kristin Skogen Lund.

Kontakt oss

Kristin Saga

Regiondirektør

NHO Vestfold og Telemark

kristin.saga@nho.no
Mobil
90181077