Usikkerhet preger Vestfoldbedriftene

Næringslivets økonomibarometer for Vestfold for 2015 viser at et flertall av bedriftene frykter usikkerhet og negative markedsutsikter.

Svarene fra bedriftsledere i Vestfold avgitt i 4. kvartal 2014 foreligger nå

Publisert 07.01.15

Vestfold

Markedssituasjonen 4. kvartal 2014

Markedssituasjonen for bedriftene i Vestfold ved årsskiftet sett under ett var moderat god, selv om den var langt unna nivået før finanskrisen. 28 prosent av bedriftene opplevde sin markedssituasjon som god mot 10 prosent som vurderte markedssituasjonen som dårlig. De øvrige mente den var tilfredsstillende.Situasjonen har vært stabil de siste tre kvartaler. IKT-bedriftene opplevde situasjonen som svært god, mens et flertall av industribedriftene opplevde markedssituasjonen som dårlig.
 

Markedsutsikter for 2015

Markedsutsiktene for 2015 derimot for NHO-bedriftene i Vestfold vurderes klart mer negativt ved inngangen til det nye året. Andelen negative svar er flere enn landet totalt. I Vestfold skyldes de dårligere utsiktene svarene fra industribedriftene.
 

Investeringer

Investeringsviljen i NHO-bedriftene totalt er fortsatt svak og i Vestfold er den fortsatt fallende. I fjor var det mangel på arbeidskraft som hindret bedriften i å investere, nå er det synkende omsetning og ordretilgang, samt svikt i lønnsomheten.
 

Sysselsetting

Sysselsettingen i NHO-bedriftene i 2014 ventes å øke med 0,6 prosent i Vestfold. Anslagene for 2015 er -0,4 prosent. Det er industrien som vil nedbemanne, mens det forventes liten vekst i øvrige bransjer. Utviklingen i arbeidsmarkedet de siste årene har vært vesentlig svakere i Vestfold enn landsgjennomsnittet. Andelen arbeidsplasser i forhold til befolkningen er synkende. Det er markert flere som må pendle ut av fylket. 

Grunn til bekymring, men må se muligheter

-Tallene gir grunn til bekymring, sier regiondirektør Kristin Saga i NHO Vestfold, men de er ikke overraskende. -Vi opplever nå en nedgang i oljeindustrien som selvsagt også påvirker leverandørindustrien i Vestfold, fortsetter hun, men samtidig er Vestfold et betydelig eksportfylke, og den lave kronekursen kan gi nye muligheter for den eksportrettede industrien. -Vi har dessuten mange spennende bedrifter som opererer i mindre oljeavhengige markeder, som for eksempel innen elektronikklyngen i Horten og i næringsmiddelindustrien.

- Reiselivet vil også kunne få et oppsving som følge av lav kronekurs, sier Saga, og derfor er det gledelig at nettopp reiselivsaktørene i Vestfold har reorganisert seg og ønsker å satse sterkere sammen. -Nedgangstider kan også føre til innovasjon og utvikling i industrien, og jeg ser med forventning frem til neste ukes partnerskapskonferanse, hvor næringsliv og offentlig sektor i Vestfold skal møtes og diskutere mulighetene som ligger i grønn verdiskaping, sier Saga.

-Sysselsettingssituasjonen er utfordrende, og den svake veksten i antall arbeidsplasser i privat sektor i Vestfold er en situasjon mange er opptatt av. -Gjennom arbeidet med regional plan for verdiskaping og innovasjon (RPVI) i Vestfold har bevisstheten rundt viktigheten av å legge til rette for flere arbeidsplasser i fylket økt betraktelig, og mitt håp er at det nyopprettede verdiskapingsinitiativet vil bidra positivt.  

-Vestfoldbedriftene er kjent for å brette opp ermene og stå på også i utfordrende tider, understreker Kristin Saga. -Ved inngangen til 2014 meldte også bedriftene om pessimisme, faktisk var det størst pessimisme i landet i nettopp vårt fylke, men i løpet av 2014 snudde tallene til en positiv markedssituasjon. -Jeg har god tro på at det kan skje i 2015 også, selv om vi er avhengig av forhold vi selv ikke kan påvirke, avslutter regiondirektøren.

Se hele økonomibarometeret her.

Kontakt oss

Kristin Saga

Regiondirektør

NHO Vestfold

kristin.saga@nho.no
Telefon
90181077