Vestfold - kjerringa mot strømmen?

NHOs økonomibarometer for 1. kvartal er klart, og det viser at Vestfoldbedriftene igjen er mest optimistiske i landet når de vurderer markedsutsiktene.

Publisert 07.03.16

Vestfold og Telemark

Situasjonen i Vestfold.

-Generelt meldes det om lav vekst og omstillinger på vent i norsk økonomi, sier regiondirektør i NHO Vestfold Kristin Saga, mens i Vestfold er bildet litt annerledes. -Både når det gjelder markedssituasjonen akkurat nå og markedsutsiktene for året som kommer, er våre bedrifter optimistiske sammenliknet med resten av landet. -Dette kan skyldes det vi har sett lenge, nemlig at en mer mangfoldig næringsstruktur i vår region gjør oss mindre sårbare for svingningene i oljebransjen, sier Saga. -Likevel vet vi at det er mange enkeltbedrifter som sliter, så det er viktig å ta vare på enkeltbedrifter og deres ansatte selv om totalbildet her er positivt, understreker hun.

 

 

Omstillingene i norsk økonomi lar vente på seg.

Et viktig grunnlag for omstillinger og nye arbeidsplasser er vekst i investeringene i ny produksjonskapasitet. Tall fra Nasjonalregnskapet viser imidlertid nå at bedriftsinvesteringene i fastlandsøkonomien falt i 2015 for tredje året på rad. Lavere renter ser ikke ut til å stimulere til økt investeringsaktivitet i næringslivet men gir vekst i boliginvesteringene og -prisene. NHOs medlemsundersøkelse viser at et flertall av NHO-bedriftene fortsatt planlegger å redusere fremfor å øke investeringene. Investeringstellingen til SSB viser imidlertid at industriinvesteringene vil øke i 2016. Økningen kan imidlertid i hovedsak knyttes til enkeltprosjekter og ikke en bred oppgang. Investeringene påvirkes av vekst i økonomien, tilgang på kapital og øvrige rammebetingelser. Usikkerhet om skattepolitikken er særlig uheldig i en slik situasjon.

Sysselsettingsveksten avtok i løpet av 2015.

Årsaken er nedbemanninger i oljerelaterte bedrifter og svak utvikling i privat sektor generelt. I 2016 vil en generell ekspansiv finanspolitikk bidra til noe økt sysselsettingsvekst. Arbeidsledigheten har økt, men veksten i arbeidsledigheten ser ut til å ha avtatt. Det gjelder både SSBs arbeidskraftsundersøkelse (AKU) og den registrerte arbeidsledigheten. Vi anslår at arbeidsledigheten vil øke noe inneværende år. Andelen NHO-bedrifter som melder om kommende oppsigelser har økt igjennom 2015 og er på et høyt nivå i 2016. NHO-bedriftene forventer svært lav vekst i egen sysselsetting. Nytt i bildet nå er tydelige svakere utsikter i IKT og tjenesteytende næringer og derav utsikter til svakere arbeidsmarked også i Oslo-regionen.

Fortsatt svak markedsvekst i for norsk eksport.

Helt siden finanskrisen har den amerikanske økonomien vokst mer enn eurosonen. Dette mønsteret er ventet å fortsette inn i 2016, selv om det også er risiko for at den avtagende veksten i USA fortsetter. I eurosonen er det til dels store forskjeller i den økonomiske utviklingen mellom ulike medlemsland. Den økonomiske veksten i Europa hemmes nå tydelig av et svakt bankvesen som ikke klarer å fylle sin samfunnsmessige rolle. Råvareprisene falt gjennom store deler av 2015 og mange store råvareeksporterende land har av den grunn erfart store reduksjoner i inntekter og investeringer. En årsak til dette er en fallende etterspørsel fra Kina, som i 2015 hadde den laveste økonomiske veksten på 25 år.

Eksportutviklingen ble noe svakere mot slutten av 2015.

På tross av en vesentlig svakere kronekurs er verdien av den samlede norske fastlandseksporten i perioden fra november til januar nesten uforandret fra tilsvarende periode i fjor, med en nedgang på 0,3 prosent. Dette kan skyldes en generell nedgang i etterspørselen etter investeringsvarer fra enkelte store handelspartnere, og at internasjonale priser på mange metaller og råvarer som Norge eksporterer har falt det siste året. Det er store forskjeller i eksportutviklingen mellom ulike norske eksportnæringer. Eksporten av fiskeriprodukter var 15 prosent høyere enn i den tilsvarende tremånedersperioden i fjor. Norsk fisk eksporteres til store deler av verden og svekkelsen i kronekursen det siste året har bidratt sterkt til denne økningen.

Lavkonjunkturen vil vare en stund.

Veksten, målt ved BNP-Fastlands-Norge avtok gjennom fjoråret og stoppet helt opp i fjerde kvartal. Samlet sett vokste BNP-Fastlands-Norge med 1 prosent i 2015. Vi anslår at lavkonjunkturen blir forholdsvis langvarig. Først mot slutten av prognoseperioden i 2018 er veksten i fastlandsøkonomien tilbake omkring trendveksten på i overkant av 2 prosent vekst, målt i årlig rate. NHO-bedriftenes vurdering av markedssituasjonen er på det laveste nivået siden utgangen av finanskrisen. Utviklingen i oljeinvesteringene, kronekursen og finanspolitikken gjør imidlertid at det er forholdsvis store forskjeller mellom ulike næringer.

Ekspansiv økonomisk politikk virker på norsk økonomi.

Norges Bank har satt ned renta fire ganger siden oljeprisen begynte å falle. Lavere renteutgifter har bidratt til å opprettholde veksten i husholdningenes disponible inntekter, og dermed også veksten i privat konsum. Det har også bidratt til at norske kroner har svekket seg betydelig ovenfor utenlandsk valuta. Dette har bedret norske eksportbedrifters kostnadsmessige konkurranseevne. Den tradisjonelle vareeksporten økte med 5,5 prosent i 2015, målt i volum. Veksten innebærer at norsk eksportbedrifter vinner markedsandeler i utlandet, siden etterspørselsveksten hos våre handelspartnere fortsatt er lav. Finanspolitikken er nå svært ekspansiv. Den ekspansive finanspolitikken bidrar blant annet til at aktiviteten i bygge- og anleggsektoren fortsatt er på et høyt nivå.

Kontakt oss

Kristin Saga

Regiondirektør

NHO Vestfold og Telemark

kristin.saga@nho.no
Mobil
90181077