Næringslivet i Vestfold

Vestfold har historisk vært et maritimt fylke; fra vikingtid via hvalfangst til dagens leverandørindustri innen subsea, olje og gass.

Publisert 26.11.13

Vestfold

Mange av dagens bedrifter har røtter i den maritime industrien, men også helt ny industri har funnet sitt fotfeste i Vestfold, særlig innen engineering, elektronikk, mikro/nano-teknologi og vannbehandling. I tillegg er bygg- og anleggsbransjen stor, og i Vestfold har vi også tyngre aktører innen næringsmiddelindustrien. Det skyldes i stor grad nærheten til en del av landets beste matjord og dyktige bønder.

Noen fakta
Det er registrert ca. 25.450 bedrifter i Vestfold, hvorav 16.500 enkeltmannsforetak. Gjennomsnittlig antall ansatte i Vestfoldbedriftene er på 4,8, og kun 134 bedrifter har mer enn 100 ansatte.

Vestfold er landets 5. største eksportfylke. Største varegrupper er petroleumsprodukter, Larvikitt og høyteknologi industriprodukter. Lønnsomheten over tid er litt under landsgjennomsnittet, arbeidsløsheten er litt over landsgjennomsnittet, og også verdiskaping pr. sysselsatt ligger lavt sammenliknet med andre regioner. 

NHO Vestfold
NHO Vestfold har  rundt 1000 medlemsbedrifter. Jo flere medlemmer, desto flere ressurser og større påvirkningskraft. Medlemmene våre samler i overkant av 20.000 ansatte. Vestfolds næringsliv består av flest små og mellomstore bedrifter, og så mange som 609 av våre medlemsbedrifter har 10 årsverk eller færre, mens kun 37 teller flere enn 100. Blant de største Vestfoldbedriftene finner vi Nortura, Esso, Color Line, Jotun, Komplett, Agility Group, Wood Group Mustang, Kongsberg Maritime og Nokas.

Utfordringer
Vestfoldbedriftene har jevnt over hatt positive forventninger til markedsutviklingen. For 2014 var bildet helt snudd, og Vestfoldbedriftene meldte om en forventet forverring i markedsutsiktene og reduksjon i sysselsettingen. Vestfold var ved inngangen til 2014 det fylket som var mest pessimistisk i landet i vår undersøkelse. I løpet av 2015 har bildet heldigvis snudd igjen, og ved inngangen til 2016 meldte et flertall av Vestfoldbedriftene om optimisme knyttet til markedsutsikter og sysselsetting, og vi var blant de mest optimistiske i landet. Det skyldes mye vår mangfoldige næringsstruktur; vi er ikke så sårbare for svingninger i oljebransjen som andre deler av landet. Samtidig ser vi at enkeltbedrifter og deres ansatte har det tøft, og opplever nedbemanning.

Vi vet at Vestfold, i motsetning til i landet forøvrig, ikke har lykkes i å komme opp på det antall arbeidsplasser i privat sektor som man lå på før finanskrisen. Spesielt antall arbeidsplasser i tradisjonell industri har gått nedover, mens antall arbeidsplasser i offentlig sektor vokser i Vestfold. Vi ser samtidig at det ligger spennende muligheter innen ny industri i fylket vårt. 

Muligheter
NHO Vestfold har gode relasjoner med regionale myndigheter, og driver mye påvirkningsarbeid for at de skal gjøre det de kan for å legge til rette for vekst og næringsutvikling i vår region, og dermed sikre viktige arbeidsplasser. Vestfold fylkeskommune har høsten 2014 ferdigstilt høringsutkastet for Regional Plan for Verdiskaping og Innovasjon i Vestfold sammen med fylkets kommuner, institusjoner og næringsliv, og det blir et viktig verktøy i å bevisstgjøre hele regionen i viktigheten av å legge aktivt til rette for en offensiv næringspolitikk. Sammen må vi finne de gode konkrete løsningene. Det gjelder å bruke tiltaksdelen av planen godt for å se hvordan vi sammen kan påvirke og legge til rette for at ny industri kan vokse ytterligere i vår region, samt kartlegge på hvilke andre områder vi har muligheter. Våre medlemsbedrifter er opptatt av å gjøre sin del av jobben dersom offentlige myndigheter sørger for gode rammebetingelser, og da handler det om alt fra samferdsel (E-18 og Intercity) og bostedskvaliteter i form av større urbanisering og levende Vestfoldbyer, til kompetansetilgang, gode relasjoner, innovasjonskapital, forskning og utvikling. 

Attraksjonskraft
Vestfold har alle elementer på plass for å utvikle god attraksjonskraft, men vi må samle oss regionalt og bevisstgjøre oss dette bedre, samt lære oss å markedsføre alle våre kvaliteter – sammen! 

NHO Vestfold lover å gjøre vårt aller beste for å sørge for gode rammevilkår for våre medlemsbedrifter og næringslivet for øvrig, og dermed bidra til å utvikle Vestfold videre.