Et unntaksbudsjett for vinterføre i norsk økonomi

- Det tas tydelige grep – både kortsiktige og langsiktige – som bidrar til å sikre omstillingen norsk økonomi går gjennom.

Publisert 07.10.15

Finnmark

Reduksjon av selskapsskatt er veldig viktig, men vi hadde forventet en større reduksjon i formuesskatten, sier rådgiver i NHO Finnmark Siren Storli.

-Med lavere aktivitet i olje- og gassektoren og stigende arbeidsledighet mener NHO det er viktig med målrettede tiltak – som bør reverseres når økonomien snur. Det svarer budsjettet på, samtidig satses det på vekstfremmende tiltak som skal gi god omstilling på lengre sikt, som skattelette, samferdsel, forskning og innovasjon.

Slik vi leser budsjettet balanseres de to hensynene godt. - Det er en kraftig pengebruk – som må være midlertidig, men deler av økonomien er også i en unntakssituasjon

 Skattelette virker. Derfor er det bra at regjeringen starter nedtrappingen av selskapsskatten, på vei mot et mer konkurransedyktig skattenivå. Det er viktig for å øke investeringene i Norge og for å skape og sikre arbeidsplasser. Vi trenger nå et bredt skatteforlik i Stortinget og en selskapsskattesats ned til 20 prosent. Det er også positivt for finnmarksbedriftene at kuttene i formuesskatten fortsetter, selv om kuttet ideelt sett burde vært større. 

På samferdselssiden er NHO Finnmark fornøyd med regjeringens kraftige satsing på samferdsel. For vårt fylke er vi særskilt fornøyd med at det er foreslått oppstartsmidler til E6 Ny Tana bru, RV Kløfta samt RV 94 strekningen Skaidi-Hammerfest. Dette er viktige prosjekter for næringslivet i Finnmark.

 

NHO Finnmark er derimot skuffet over en for liten økning i lærlingtilskuddet.

- Lærlingtilskuddet øker med 2500 kroner per lærlingeplass. Denne økningen bør være større – den er utilstrekkelig til å dekke gapet på om lag 15 000 kroner mellom det en skoleplass og en læreplass koster. For å få flere læreplasser må vi redusere dette gapet, avslutter Siren Storli

 

Kontakt oss

Siren Storli

Seniorrådgiver

NHO Arktis

siren.storli@nho.no
Mobil
90944127