"Ringer i Vannet" videreføres. Ny prosjektleder i Finnmark

"Ringer i Vannet" er NHO bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering. Det er NHO Service som har initiert og driver prosjektet.  NHO Finnmark startet opp prosjektet våren 2013 og avslutter "RIV 1"  juni 2015. Prosjektet videreføres med Odd Are Elvebakken som kommer til å ha ansvar for Finnmark, Troms, Svalbard og Innlandet.

Avtroppende prosjektleder Hege Persen i NHO Finnmark møter ny prosjektleder Odd Are Elvebakken på "Ringer i Vannet" konferansen på Næringslivets hus fredag 12. juni. Foto: NHO Finnmark

Publisert 18.06.15

Finnmark

Prosjektets første periode har vært gjennomført med en 6% stillingsressurs fra NHO Finnmark sitt regionkontor med Hege Persen som prosjektleder. I videreføringen av prosjektet har NHO Service i tråd med anbefalinger fra prosjektledere fra hele landet valgt å ansette 7 prosjektledere i 100% stilling til å videreføre prosjektet i prosjektets del 2. Odd Are Elvebakken vil få ansvar for Finnmark, Troms, Svalbard og Innlandet. Han tiltrer i august 2015.

For "Ringer i Vannet" Finnmark er det attføringsbedriftene Aksis AS i Alta, Marinor AS i Hammerfest og Fretex i Kirkenes som har vært utøvende part.  I løpet av perioden har 153 mennesker fått hjelp med tilbakeføring til arbeid i Finnmark hvorav 24 i en NHO bedrift.

Utgangspunktet for Ringer i Vannet finnes i skjæringspunktet mellom de utfordringer næringslivet/NHO-bedriftene står ovenfor for å sikre kompetent og tilstrekkelig arbeidskraft og attføringsbedriftenes samfunnsoppdrag med å bistå mennesker som står utenfor det ordinære arbeidsliv til å få og beholde ordinært arbeid.

Næringslivet/ NHOs medlemsbedrifter får et stadig sterkere trykk fra myndighetene for å ivareta et inkluderende og sosialt ansvarlig arbeidsliv. Bedriftene blir utfordret på å gi utsatte grupper muligheter i det ordinære arbeidslivet jfr. delmål 2 i IA-avtalen (rekruttere og beholde personer med situasjonsbetinget redusert arbeidsevne). Attføringsbedriftene gis samtidig stadig sterkere føringer og krav på seg til å finne jobber til sine kandidater.

Det er vanskelig å rekruttere i et stramt arbeidsmarked i Finnmark.  Bedriftene melder hele tiden at det største problemet de har er å rekruttere arbeidskraft med riktig kompetanse. Ringer i Vannet benytter en strategi med aktiv bruk av attføringsbedriftene som leverandør av kompetent arbeidskraft til bedriftene. Dette kan også ses på som NHO Finnmarks bidrag for å oppnå IA-avtalens delmål 2.

 Rekrutteringen skal skje på bedriftens premisser. Det vil si at det er bedriftens behov for fremtidig kompetanse som er grunnlaget for samarbeidet mellom NHO-bedriften og Attføringsbedriften.