Regionsamling for Lektor2

Tirsdag var realfagslærere tilknyttet prosjektet samlet i Karasjok for å oppdatere seg på realfagsprosjektet Lektor 2, som ledes av Naturfagsenteret ved Universitet i Oslo

Publisert 18.02.15

Finnmark

Lektor2-ordningen er en nasjonal realfagsatsing som finansieres av Kunnskapsdepartementet og ledes og driftes av Naturfagsenteret.  I Finnmark er det per nå 5 deltakende skoler: Kirkenes, Lakselv, Hammerfest og Alta videregådende skoler, samt Lakselv ungdomsskole.

Hvert år samles lærere fra de deltakende skolene for å oppdatere seg på siste nytt fra prosjektleder for Lektor2, Kristine Kostøl ved Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo. Det kommer små endringer i utlysningene, og det er viktig at skolene er klar over disse.

Erfaringsutveksling mellom skolene er sentralt på samlingen, og dette er særlig nyttig for de skolene som er relativt ferske i prosjektet.Ordningen deler ut midler til ungdomsskoler og videregående skoler som ønsker å involvere fagpersoner fra arbeidslivet direkte i undervisningen. Gjennom Lektor2-ordningen får skolen ressurser til å etablere og utvikle læreplanrettede undervisningsopplegg i samarbeid med bedrifter og institusjoner som bruker realfag i sitt arbeid.

Målene for Lektor2-ordningen er å

  • stimulere interessen og motivasjonen for realfag
  • øke elevenes læringsutbytte
  • øke rekrutteringen til realfagene
  • styrke samarbeidet mellom skole og arbeidsliv

Disse målene skal nås gjennom en relevant og praksisnær undervisning som har fokus på anvendelse av kunnskap og aktiv elevdeltakelse. For å bistå skolene i deres kontakt og samarbeid med eksterne partnere, er det engasjert regionale koordinatorer med skolebakgrunn og god kjennskap til arbeidslivet i regionen.

Rådgiver Siren Storli i NHO Finnmark er fylkeskoordinator, og følger opp samarbeidet mellom skole og næringsliv.

Det er nå lyst ut midler for skoleåret 2015/2016, og skoler som ønsker mer informasjon eller hjelp til å søke midler bes om å kontakte fylkeskoordinator, eller Kristine Kostøl, Naturfagsenteret. For mer informasjon, gå til prosjektets hjemmeside: www.lektor2.no