Regjeringen må snu

Styret i NHO Finnmark ber i sitt høringssvar om at flypassasjeravgiften stanses. Innføringen av avgiften er ikke utredet, og vil gi uheldige konsekvenser for næringslivet i Finnmark. 

Publisert 22.02.16

Finnmark

Det vises til Toll- og avgiftsdirektoratets (TAD) høring om forslag til flypassasjeravgift. NHO Finnmark ønsker i den forbindelse å komme med innspill til forelagte forskrift.

Finnmark er Norges største luftfartsfylke målt i antall flyplasser og arealmessig Norges største fylke. Et godt flytilbud for både befolkningen generelt og for næringslivet spesielt er helt avgjørende. NHO Finnmark er derfor svært misfornøyd med forslaget om en ny passasjeravgift fra 1. april i år.

NHO Finnmark ser det som meget uheldig at det ikke er foretatt noen form for konsekvensutredning av dette forslaget slik normal forvaltningspraksis tilsier. Mange aspekter ved saken er etter vår oppfatning ikke vurdert. Vi mener derfor at innføring av avgiften må stanses. Alternativt må det gjennomføres en omfattende utredning før ny vurdering av avgiften foretas.

NHO Luftfart har påpekt at den foreslåtte avgiften kan være i strid med statsstøtteforbudet hvis den vedtas i foreliggende form. NHO Finnmark mener at dette er et forhold som det klart må ses nærmere på.

NHO Finnmark ber om at det gjennomføres en konsekvensanalyse av mulige samfunns-, økonomiske og miljømessige konsekvenser med effekter. Dette må legges til grunn før avgiften vurderes på nytt. 

NHO Finnmark er meget urolig for hvilke skadelige konsekvenser flypassjeravgiften kan få for norsk næringsliv. Mange områder i landet vårt har et begrenset rutetilbud, og ofte med svak lønnsomhet. Redusert flytilbud vil gjerne slå ut i høyere prisnivå i seg selv, og så kommer skattekostnaden på toppen. I noen tilfeller kan man også risikere skattlegging flere ganger. Det vises her til transitt- og transferpassasjerer. Slik det legges opp til i høringsforslaget vil avgiften være konkurransevridende og ikke minst fordyrende for alle som på en reise må benytte flere flyselskaper som ikke har gjennomgående avaler. Ved fremtidige vurderinger må det sikres lik belastning for de reisende uavhengig av hvilke flyselskap som benyttes.

I Finnmark er fly som ofte eneste alternativ for lengre reiser internt i fylket, internt i landsdelen og til landet for øvrig. Vi er bekymret for at enkelte kommersielle ruter i fylket som har lav lønnsomhet, eller er prissensitive kan bli påvirket med færre avganger eller nedleggelse. Økte flypriser og et redusert flytilbud vil etter vår vurdering klart påvirke konkurransekraft og sysselsetting i en rekke bedrifter, og ikke minst svekke evnen til omstilling i norsk økonomi. NHO Finnmark ser med bekymring på hvordan dette vil påvirke næringslivet og sysselsetting i Finnmark. I tillegg vil vi påpeke at avgiften vil svekke norsk luftfarts konkurranseevne både nasjonalt og mot våre naboland. Dette kan på sikt svekke Avinor og flyselskapene. De distriktsmessige konsekvensene dette kan medføre må også utredes.

NHO Finnmark mener at miljøgevinsten man ønsker å oppnå ikke forsvarer belastningen avgiften vil kunne medføre for distriktene. Vår oppfatning er at forslaget gir liten eller ingen miljøeffekt. Dette da norsk luftfart er med i EUs kvotesystem, og det er her lagt et tak for utslipp. En norsk særskatt på klimagassutslipp for luftfarten, betyr at "norske" kvoter blir tilgjengelige for andre selskaper i Europa, til en lavere pris. En norsk særskatt gjør altså kvotesystemet mindre effektivt, og gir liten reell miljøeffekt. Det vises her også til Grønn Skattekommisjon som langt på vei bekrefter dette. I tillegg har vi allerede i Norge som kjent en CO2 avgift på 108 øre per liter for innenriks luftfart. CO2 avgiften drar inn nesten 500 mill kr i året. Vi finner det svært uheldig at man nå, på toppen av dette, ønsker å innføre en flypassasjeravgift som på årsbasis vil hente inn et proveny på ca 2 milliarder kroner totalt (inkl mva på avgiften). Etter vår vurdering vil avgiften gi en svært liten positiv klimaeffekt, og kostnaden (og skadevirkningene) blir betydelige. Det står på ingen måte i forhold til effekten av tiltaket. Skatten vil grovt sett etter NHO Luftfarts beregninger bety en prisøkning innenlands på ca. 10 %, noe som vil gi en etterspørselsreduksjon, og ditto produksjonsreduksjon, på ca. 5 %.

NHO Finnmark imøteser den videre behandlingen av denne avgiften i håp om at regjeringen snur og i stedet legger til rette for konkurransedyktige og forutsigbare rammevilkår for norsk næringsliv og luftfart.