Sammenslåing av NHO Finnmark og NHO Troms & Svalbard

Den 5. september 2017 ble et ekstraordinært årsmøte i NHO Finnmark avholdt i Kautokeino. Årsmøtet fattet følgende vedtak:

Publisert 06.09.17

Finnmark

"1. Årsmøtet i NHO Finnmark stiller som forutsetning at en sammenslåing mellom NHO Finnmark og NHO Troms & Svalbard, opprettholder dagens ressursnivå, tilstedeværelse og representasjon fra Finnmark.

2. Årsmøtet tilråder at de respektive regionstyrene består i to år som en overgangsperiode før den nye felles regionen får ett felles styre. Den samme modellen anbefales for de respektive regioners årsmøter. 

3. Prinsippet om likeverdig representasjon fra begge fylkene skal ivaretas. Det innebærer likt antall styrerepresentanter fra dagens to nordligste regionstyrer."

Kontaktperson: Tore Wæraas, styreleder i NHO Finnmark (mobil: 915 51 781).