– Vi må skape nye arbeidsplasser i Øst-Finnmark

– Nedleggelsen av Sydvaranger Gruve får konsekvenser for store deler av Øst-Finnmark. Nå må Nussir komme i gang, og vi må sette i gang tiltak som skaper nye jobber, sier NHOs regiondirektør i Finnmark.

Publisert 19.11.15

Finnmark

– I en vanskelig tid som dette er det nødvendig å se på nye forslag og forsere tiltak som allerede er planlagt for å oppnå økt vekst idag, og ved en framtidig olje- og gassutvinning i Barentshavet Sørøst, mener NHOs regiondirektør i Finnmark Marit Helene Pedersen.  

Forsering av samferdselsprosjekter

Hun mener vi må be Regjering og Storting om følgende: 

  • Å sikre sluttfinansieringene til E105 fra Hesseng til Storskog i statsbudsjett 2016
  • Igangsette en raskere utbygging av en ny internasjonal storhavn i Kirkenes og bygging av ny innfartsåre til havna. Dette er store infrastrukturprosjekter som kan forseres i gjeldende NTP for å sikre utvikling og sysselsetting i området. Det må settes av plan- og oppstartsmidler i statsbudsjett 2016 og følges opp med videre bevilgninger. Prosjektet kan også organiseres som et OPS eller eget prosjekt i nytt vegselskap.

Kompetansebyggende tiltak

Det er ikke gjort i en håndvending å skape nye arbeidsplasser.  Mye av satsingen må være langsiktig som oppbygging av kompetanse. 

– Vi må øke opptrappingen ved Campus Kirkenes som en stadig viktigere del av Universitet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet.  Vi må sikre oss at satsingen her i stor grad blir relevant for bedriftene i området. 

På kortere sikt kommer regjeringens økte satsing på bedriftsintern opplæring, BIO, godt med. 

– Det er all grunn til å forvente at disse bevilgningene vil øke i tiden framover, ikke minst den delen som Sør-Varanger kan nyte godt av. Det må også sikres at Finnmark fylkeskommune har midler til å videreutvikle tilbudene ved Kirkenes videregående skole og fagskole.

NUSSIR-prosjektet må realiseres nå

Når nå Syd-Varanger gruve legges ned, er det naturlig å se om ikke den frigitte kompetansen kan benyttes i andre eksisterende og kommende prosjekt i fylket.

– Det er nærliggende å trekke frem Nussir gruve i Kvalsund lenger vest i Finnmark, som til tross for å ha fått godkjent sitt store kobbergruve prosjekt av regjeringen, fremdeles venter på utslippstillatelsen fra Miljøverndirektoratet.

Kontakt oss