Ikke offensivt nok

NHO sine medlemsbedriftene i nord er tydelige på at gode samferdselsløsninger er avgjørende for deres satsing i en stadig tøffere hverdag som preget av økt internasjonal konkurranse

Publisert 05.04.17

Finnmark

Regjeringens NTP forslag imøtekommer i stor grad NHOs prioriterte prosjekter. Dette er vi svært glade for. Med store avstander og et betydelig transportbehov er infrastruktur helt avgjørende for lønnsom næringsaktivitet i Nord-Norge. Samferdselsutbygging må bidra til tryggere veier, korte ned avstanden og redusere reisetiden. Vi har på vegne av bedriftene i fylket fulgt NTP-prosessen tett, og gitt innspill underveis.

 

Med et lavt og spredt befolkningsgrunnlag kommer Nord-Norge dårlig ut når kriteriene for samferdselsmidler baserer seg hovedsakelig på persontrafikk. NHO mener at godstrafikk, eksportverdi og fremtidig verdiskaping må vektlegges i større grad. Eksportandelen fra Nord-Norge og Finnmark er økende og reiselivsnæringen opplever en enorm vekst.

 

Potensialet er enda større, men da må blant annet bedre infrastruktur på plass og man er avhengig av raskere og bedre samferdselsutbedring.

I nord er veistrekningene både rasutsatt og utfordrende på vinterstid. Samferdselsprioriteringer som skaper forutsigbarhet der sentrale samferdselsårer er åpne 24/7 er særs viktig.

 

 

"NHO vil berømme Regjeringens nasjonale satsing på samferdsel, men på vegne av bedriftene i Finnmark synes jeg Regjeringen burde være mer offensiv. Det er bra at

 

Rassikringsprosjektet knyttet til Skarvbergtunnelen prioriteres med oppstart i 2018. Det er også positivt at viktige veier for næringslivet er kommet med i Regjeringens forslag. Utfordringen er derimot at bl.a. veiprosjekter som RV94 Hammerfest sentrum og RV93 Kløfta ikke starter så fort som mulig, men utsettes helt til 2024. I praksis vil det bety at bedrifter ikke kan benytte seg av modulvogntog fra Alta til Finland for frakt av varer og godt før langt ut mot 2030. Dette vil være uheldig for næringslivet og det har dessuten en negativ miljøeffekt. I sum kan jeg ikke se at nye prosjekter som ikke allerede er igangsatt som bygges ut de nærmeste 6-7 årene. Det kan neppe karakteriseres som særlig offensivt"–sier regiondirektør Målfrid Baik.