NHO styrker samarbeidet i vest

Sogn og Fjordane og Hordaland blir frå 2020 til Vestlandsregionen. NHO og regionkontora våre i dei to fylka har jobba for ei slik regiondanning, og vil gå føre og allereie frå august i år blir den nye NHO-regionen etablert. Ei slik organisering meiner vi vil tene både næringslivet og arbeidslivet elles på Vestlandet.

#205

Regiondirektør i NHO Hordaland, Tom Knudsen, vert leiar for begge regionkontora i Hordaland og Sogn og Fjordane frå 1.august 2017. Noverande regiondirektør i NHO Sogn og Fjordane, Jan Atle Stang, vil halde fram i stillinga si til han startar i ny jobb i Oslo, som sjef for internkommunikasjon i NHO.

Publisert 23.03.17

Sogn og Fjordane

NHO ønskjer å gjere grep for å kunne utføre ein endå betre jobb for medlemene sine, samt stå fram endå sterkare i samfunnsdebatten og dermed vere meir i takt med den utviklinga vi ser i samfunnet. Etter dialog med våre tillitsvalde i begge dagens fylke, har vi konkludert med at vi vil samla dei to kontora i Hordaland og Sogn og Fjordane under éin regiondirektør. Regiondirektøren i NHO Hordaland, Tom Knudsen, vil få denne oppgåva frå 1. august 2017.

- Eg gler meg til igjen å samarbeide med NHO sine medlemsverksemder, tillitsvalde og tilsette i Sogn og Fjordane, seier Tom Knudsen. Han fungerte som regiondirektør i Sogn og Fjordane i eitt år før Jan Atle Stang blei tilsett.

NHO skal framleis vere representert i heile Vestlandsregionen og kontoret i Florø er viktig og vil sjølvsagt bli oppretthalde med minst to medarbeidarar. Regiondirektør Tom Knudsen vil tiltre relevante fora i Sogn og Fjordane på linje med Hordaland. Det betyr at regiondirektøren vil delta på dei arenaer som er viktige i begge fylka, t.d. innan området fagopplæring.

NHO Hordaland og NHO Sogn og Fjordane har allereie eit tett samarbeid, og deler på fleire funksjonar innan til dømes reiseliv, sal/marknad, arbeidsgjevarservice,  leverandørutvikling/offentlige innkjøp og Ringar i Vatnet. Namnet på den nye NHO-regionen vil bli bestemt når det offentlege har avgjort namnet på vestlandsregionen.

- Eg er glad for at NHO viser i praksis at vi som organisasjon tek regionreforma på alvor, og at vi gjer grep som er framtidsretta og som vil styrke arbeidet vi skal gjere ut mot medlemsbedriftene våre. Det å kople seg opp til ein større og sterkare fellesskap meiner eg vil gje positive utslag for medlemsbedriftene våre, seier Jan Atle Stang.

Styra i dei to fylka vil halde fram som i dag, med Tom Knudsen som sekretariat inntil noko anna blir bestemt. Det blir også lagt opp til ein del felles styremøte mellom NHO Hordaland og NHO Sogn og Fjordane. Dette for å styrke samarbeidet og for at styra skal få kjennskap til kvarandre sine utfordringar og mulegheiter.

Dagens regiondirektør i NHO Sogn og Fjordane, Jan Atle Stang, vil halde fram i stillinga si til han startar i ny jobb i Oslo, som sjef for internkommunikasjon i NHO den 1. august.

- Det har vore ei spennande tid og ein svært gjevande jobb å vere regiondirektør i NHO Sogn og Fjordane. Målet har vore å gjere ein optimal jobb for medlemsbedriftene, samt gjere NHO meir synleg både for ålmenta og medlemmene i fylket. Det meiner eg vi har greidd, ikkje minst takka vere ein fantastisk dyktig stab ved kontoret i Florø som har stått hardt og målretta på for dei 750 medlemsbedriftene våre, seier Stang.

Kontaktpersoner:

Tom Knudsen                                                                  Tlf 908 30 688

Jan Atle Stang                                                                 Tlf 905 76 419

NHOs pressetelefon                                                        Tlf 480 22 800

Kontakt oss

Jan Atle Stang

Kommunikasjonssjef

Kommunikasjon

jan.stang@nho.no
Mobil
90576419
Tom Knudsen

Regiondirektør

NHO Vestlandet

Tom.Knudsen@nho.no
Mobil
90830688