NHO

Innhold

NHOs arbeidsmiljøfond

Gjennom Arbeidsmiljøfondet kan medlemsbedrifter søke om støtte til tiltak som styrker konkurranseevnen gjennom et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

NHOs styre har besluttet å ikke gjennomføre en ekstern utlysningsrunde for fondet i 2018. Neste utlysning vil bli annonsert i 2019.

Fakta om Arbeidsmiljøfondet

 • Etablert i 1987.
 • Et strategisk virkemiddel for NHOs arbeid for et seriøst og mer inkluderende arbeidsliv.
 • Skal bidra til å styrke medlemsbedriftenes konkurranseevne gjennom god standard på helse, miljø og sikkerhet.
 • Har vært blant de største finansieringskilder for arbeidsmiljøforskning og -utvikling i norsk arbeidsliv.
 • Har bevilget støtte til forskning- og utviklingsprosjekter med nærmere 600 millioner kroner siden det ble etablert.
 • Bevilgninger går til medlemsbedriftene og forbedring av arbeidsmiljøet på norske arbeidsplasser.
 • Avkastningen av Arbeidsmiljøfondets kapital er det som benyttes til prosjektstøtte.

Bedriftsrepresentanter i utvalget

 • Marit Refsland, HR Direktør,  Boreal Transport. Representerer transportnæringen. Oppnevnt 2012. Utvalgets leder.
 • Lene Jønsson, leder HMS og Entreprenørskolen. Representerer byggenæringen. Oppnevnt 2014.
 • Turid Myhre, HMS-leder, Linjebygg Offshore AS.  Medlem i Norsk Industri. Oppnevnt 2014.
 • Anne Smestad, HR direktør NIVA. Medlem i Abelia. Oppnevnt 2014.
 • Stuart Taylor, HR-direktør Nokas Security Safety. Medlem i NHO Service.  Oppnevnt 2015.
 • Ellen Katrine Jensen, fagleder yrkeshygiene, Equinor. Medlem i Norsk olje og gass.
 • Tom Holthe, bedriftslege, Washington Mills AS. Medlem i Norsk Industri. Oppnevnt 2016
 • Thorild Raae-Hermansen, HR-manager, Orkla Foods Norge. Medlem i NHO Mat og Drikke. Oppnevnt 2016.

NHOs visjon mot 2020 
Fondets strategi for perioden 2017-2020 faller i tid sammen med NHOs strategi mot 2020. Visjonen er å: 

 • styrke medlemstjenestene
 • øke gjennomslaget i forhandlinger og politikk
 • bygge næringslivets omdømme

NHOs medlemsbedrifter utfordres av rammebetingelser som påvirker HMS-området. Det gjelder samfunnsendringer generelt som globalisering, digitalisering og delingsøkonomi, men også europeisk og nasjonalt regelverk for næringslivet.

For å skape bedre rammebetingelser for NHOs medlemmer, må kunnskap legges til grunn og Arbeidsmiljøfondet vil være et viktig virkemiddel for nødvendig kunnskapsutvikling.

Tilgang på arbeidskraft med riktig kompetanse, er og vil være en kritisk faktor for næringslivet. Samtidig er et voksende utenforskap av potensiell arbeidskraft en trussel for bærekraft i velferdsordningene.

Satsingsområder for perioden 2017-2020

 Arbeid og velferd
Det skal lønne seg å arbeide i et moderne arbeidsliv. Temaer det kan være aktuelt å få mer kunnskap om er:

 • Fleksibilitet i arbeidslivet
 • Nye utfordringer som påvirker arbeid og arbeidsmiljø

Inkluderende arbeidsliv
Et mer inkluderende arbeidsliv med høy sysselsetting er nødvendig for bærekraft i velferdsordningene, for attraktive arbeidsgivere og gode arbeidsplasser. Det er prioritert å få fram mer kunnskap om:

 • Sykefravær og sykelønnsordninger
 • Utenforskap og inkludering
 • Tidlig intervensjon fra alle aktører for å hindre frafall
 • Unges tilknytning til arbeid

Regelverk
Regelverket på arbeidsmiljøområdet er omfattende og komplisert. NHO ønsker at regelverk skal være forståelig og relevant med tanke på bedriftenes etterlevelse og deres konkurranseforhold. Særlig oppmerksomhet har temaer som:

 • Regelverksforenkling
 • Regelverksforbedring
 • Håndheving av regelverk fra myndighetene

Ledelse 
Lederrollen er viktig for arbeidsmiljø og forhold knyttet til sykefravær. Særlig viktig i denne sammenheng er:

 • Ledelse – arbeidsmiljø
 • Styringssystem og lederrolle, herunder kulturelle utfordringer ved for eksempel utenlandske eiere opp mot norsk arbeidslivsmodell
 • Relasjonsledelse

Risikoforhold i arbeidsmiljøet

 • Fysiske / kjemiske og biologiske risikoforhold
 • Eksponering knyttet til teknologi, automatisering, digitalisering og robotisering
 • Organisatoriske risikoforhold som for eksempel arbeidstid, samhandling og trakassering

Søknadsskjema til NHOs arbeidsmiljøfond