Arbeidsmiljøloven

– Grensen på 70 år bør stå

NHO-fellesskapet jobber for økt arbeidsdeltakelse blant seniorer. Les mer om vårt innspill til ny arbeidsmiljølov.

Seniorer har en erfaring og en kompetanse som norske bedrifter trenger (Illustrasjonsbilde).

Publisert 14.10.14

Arbeidslivspolitikk

Det viktigste er å få høyest mulig yrkesdeltakelse

– Vi mener arbeidsmiljølovens grense på 70 år bør stå som den er i dag. Å øke denne grensen har liten effekt på yrkesdeltakelsen og kan slå ut negativt for andre grupper på arbeidsmarkedet, sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

Om heving av aldersgrense

Det er viktig å huske på at 70-års grensen ikke er til hinder for videre arbeid hvis dette er ønskelig for både arbeidstaker- og arbeidsgiver. En heving av aldersgrensen slik at arbeidstaker får stillingsvern utover 70 år vil derfor bare ha betydning i tilfeller der man ikke er enige. En heving av aldersgrensen kan derfor bety at eldre arbeidstakere kan komme i motsetningsforhold til sin arbeidsgiver. Det er spesielt uverdig i slutten av en yrkeskarriere.

Vi mener at det viktigste er å få høyest mulig yrkesdeltakelse. For å få seniorene til å stå lenger i arbeid bør de politiske tiltakene rettes inn der de har størst effekt.

Oppegaard forklarer hvorfor: – Frafallet fra arbeidslivet starter allerede tidlig i 60-årene. Innsatsen bør derfor rettes inn mot å få aldersgruppen mellom 60 og 65 år til å stå lenger i arbeid. Her er potensialet stort, sier han.

Å rette de politiske tiltakene mot de over 70 år, der effekten må antas være minimal, mener vi er feil.

NHOs åtte hovedsynspunkter om aldersgrense

  1. Dagens 70-årsgrense i arbeidsmiljøloven må beholdes.
  2. En heving av dagens bedriftsinterne aldersgrenser støttes, gitt at 70-årsgrensen beholdes i arbeidsmiljøloven.
  3. Endring av dagens adgang til å ha bedriftsintern aldersgrense må skje etter en overgangsperiode. Dette må minimum innebære at det for arbeidstakere født i 1950 eller tidligere opprettholdes en adgang til å ha bedriftsinterne aldersgrenser som i dag.
  4. Adgangen til å kunne ha lavere bedriftsinterne aldersgrenser må uansett opprettholdes når disse er knyttet til helse og sikkerhetsmessige forhold.
  5. Seniorers særrettigheter knyttet til alder alene må endres hvis aldersgrensene heves.
  6. Eventuelle endringer i aldersgrenser må gjennomføres samtidig i offentlig og privat sektor.
  7. Regelverket for særaldersgrenser må gjennomgås.
  8. De offentlige pensjonsordningene, inkludert avtalefestet pensjon (AFP), må endres slik at de støtter bedre opp under arbeidslinjen og mobilitet mellom sektorene.

Kontakt oss

Kristin Diserud Mildal

Avdelingsdirektør

Pensjon og forsikring

kristin.diserud.mildal@nho.no
Telefon
23088175