– God varslingskultur viktig

– Det viktigste er at både arbeidsgivere og arbeidstakere har god kunnskap om varslingsprosessene, og at arbeidsgiver leder an når det gjelder å skape en åpen og god ytringskultur i virksomheten, sier advokat i NHO Cathrine Opstad Sunde.

#205

Illustrasjonsfoto (Foto: Tom Haga, Norsk olje og gass)

Publisert 16.03.18

Arbeidslivspolitikk

Torsdag fikk arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie overrakt rapporten, NOU 2018:6 «Varsling – verdier og vern». Sunde har vært NHOs representant i det regjeringsoppnevnte utvalget som har sett på varslingsreglene i arbeidslivet. Rapporten blir nå sendt på høring.

Les hele rapporten Varsling – verdier og vern.

Utvalget vektlegger at varsling er samfunnsnyttig og må løses på lavest mulig nivå i den enkelte bedrift.

Innholdet kan deles i tre hovedområder:

  1. Kompetanse: For det første foreslår utvalget en rekke opplærings- og kommunikasjonstiltak for å øke kunnskapen om hva varsling er. Partene ønsker å bidra her ved å være med på utarbeidelsen av en nasjonal varslingsveileder i samarbeid med Arbeidstilsynet.
  2. Tydelig lov: Utvalget foreslår flere juridiske tiltak. Særlig er det viktig med en klargjøring i lovteksten. Slik det er i dag må man lese forarbeidene til loven for å få full oversikt over reglene. Hva som er et kritikkverdig forhold og hvordan det skal varsles på en forsvarlig måte er forsøkt klargjort i utkastet til lovtekst. Utvalget mener at reglene må bli enklere å forstå for arbeidstakere og arbeidsgivere. Utvalget foreslår i tillegg at det skal fremgå av loven at klage som gjelder misnøye med eget arbeidsforhold, ikke er omfattet av varslingsreglene.
  3. Ombud: Endelig foreslår utvalget at det opprettes et varslerombud. For bedriftene kan det være en fordel at arbeidstakerne kan få råd og oppfølgning av en utenforstående. Varslingsombudet er ikke ment tillagt noen form for avgjørelsesmyndighet. Et flertall i utvalget mener at det bør opprettes et lavterskeltilbud i form av en tvistenemnd som skal avgjøre saker om gjengjeldelse og brudd på arbeidsgivers aktivitetsplikt. Mindretallet, herunder representanten fra NHO, mener at disse sakene kan være så bevismessig kompliserte at de hører hjemme i det alminnelige domstolsapparatet.

Kontakt oss

Cathrine Opstad Sunde

Advokat

Arbeidsliv

cathrine.sunde@nho.no
Mobil
91369161