NY NHO-RAPPORT:

– Kompetanse trumfer fødested

– Kompetanse er den viktigste forutsetningen for deltagelse i det norske arbeidslivet, sier Kristin Skogen Lund. Dette er konklusjonen i et nytt NHO-notat om innvandrere og sysselsetting.

Arbeidere jobber på et tak.

I Norge er det kompetansen som avgjør om du er i jobb, ikke hva du heter eller hvilken bakgrunn du har. (Foto: Istock)

Publisert 11.05.16

Arbeidslivspolitikk

– Dette er et viktig og svært positivt funn. I Norge er det kompetansen som avgjør om du er i jobb, ikke hva du heter eller hvilken bakgrunn du har, sier NHO-sjefen.

– Dette er ikke noe bevis på at diskriminering ikke forekommer, men at det ikke er det dominerende bildet av norsk arbeidsliv, understreker hun.

I notatet sammenlignes PIAAC-skår og yrkesdeltakelse, og særlig forskjeller og likheter mellom innvandrer- og majoritetsbefolkningen. Hovedresultatet er at kompetanse er ser ut til å være den ene faktoren som trumfer alt annet når det gjelder yrkesdeltakelse.

Innvandrere har en klart lavere sysselsettingsandel enn majoriteten. Men disse forskjellene forsvinner dersom vi ser på grupper med lik kompetanse. På samme kompetansenivå, slik det måles i PIAAC, er det ingen vesentlige forskjeller mellom sysselsettingsandelene for utlands- og innlandsfødte.

– Vi visste det var viktig, men ikke at det var så altoverskyggende. Det moderne arbeidslivet forutsetter høy produktivitet, da må medarbeiderne ha kompetanse, sier Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO.

NHO har brukt tall fra OECD og deres PIAAC-undersøkelse fra 2012 som måler kompetanse hos voksne. I notatet har NHO også sett på andre forhold, som arbeidstid og kompetanse, lønn og kompetanse for forskjellige grupper.

Ett tiltak NHO har vært opptatt av for å få flyktninger inn i arbeidslivet, er lønnstilskudd.

– Vi ønsker å gjøre noe med integrerings- og inkluderingsutfordringene. Det er viktig at unge flyktninger får mulighet til å starte et kompetanseløp. De samfunnsmessige kostnadene blir høye om de ikke får det. I tillegg til formell utdannelse er det også mye læring å få ved å få delta i arbeidslivet. Derfor har LO og NHO sammen foreslått at flere skal få tilgang på arbeidspraksis gjennom større bruk av lønnstilskudd, sier Skogen Lund.

Les hele notatet Kompetanse og yrkesdeltakelse hos innvandrerbefolkningen og majoriteten.