10 fakta om norsk arbeidsliv

Vi trives på jobb. Ni av ti oppgir å ha et godt arbeidsmiljø. Les resultatene av Stamis kartlegging av arbeidsmiljøet i Norge.

Arbeidsmiljøet i Norge er verdensledende. Ni av ti oppgir å ha et godt arbeidsmiljø, og å være fornøyde med arbeidet sitt, viser ny rapport fra Stami. Illustrasjonsfoto: Olav Heggø.

Publisert 29.05.15

Arbeidslivspolitikk

– Det er gledelig å konstatere at arbeidsmiljøet i Norge holder en høy standard og utviklingen går i riktig retning på mange områder. HMS er god butikk. Det vet våre medlemmer. Siden 2001 har NHO-bedriftene redusert sykefraværet med over 20 prosent, sier avdelingsdirektør Alf Åge Lønne i NHO.

5 tips for et godt arbeidsmiljø fra STAMI

Han mener vi kan bli enda bedre til å forebygge, noe som er et hovedmål i den nåværende IA-avtalen.

– I juni vil Stami lansere et nettverktøyet hvor man enkelt kan få oversikt over relevante risikofaktorer i ulike yrker og næringer. Dette vil bli en viktig veiviser for bedriftene i forebyggingsarbeidet.

Rapporten viser også at det å være i jobb har en helsebringende effekt.

– Arbeidslivet også har mye å tilby, men vi kan også gjøre mer for å inkludere flere i arbeidslivet. NHOs prosjekt Ringer i vannet er et viktig bidrag her, sier Lønne.

Les mer om Ringer i vannet.

– Vi kan ikke ha et arbeidsliv hvor det konkurreres om HMS. Økende omfang av arbeidslivskriminalitet og brudd på arbeidsmiljøloven utfordrer dette bildet. Det ødelegger for hele arbeidslivet og slår beina under seriøse bedrifter. Vi er helt avhengig av at den nylige igangsatte strategien mot arbeidslivskriminalitet gir resultater.

10 fakta om norsk arbeidsliv:

  1. Arbeidsmiljøet i Norge er verdensledende. Ni av ti oppgir å ha et godt arbeidsmiljø, og å være fornøyde med arbeidet sitt.

  2. Arbeid er en kilde til bedre helse, glede, god selvfølelse og tilhørighet.

  3. Vi har om lag 2,7 millioner yrkesaktive i Norge. De siste 20 årene har andelen av befolkningen i arbeidsstyrken økt fra drøyt 60 prosent til over 70 prosent.

  4. Sammenlignet med EU-snittet er andelen sysselsatte 11 prosentpoeng høyere i Norge. Vi har 15 prosentpoeng flere kvinner i arbeidslivet og 20 prosentpoeng flere eldre.

  5. Vi jobber mer natt, turnus og skift enn EU-snittet. Det skyldes bla høy sysselsetting og at en høy andel deltidsansatte også jobber turnus, skift eller om natten.

  6. De største helseutfordringene våre er muskel- og skjelettplager og psykiske helseplager. Seks av ti legemeldte sykefraværsdagsverk skyldes muskel- og skjelettplager. To av ti psykiske plager.

  7. Selvrapporterte arbeidsrelatert luftveisplager er mindre utbredt enn for tjue år siden, mens hudplager oppgis å være om lag like utbredt i dag som for tjue år selv om arbeidsrelaterte hudplager er redusert. Eksponering for støy er også betydelig redusert de siste årene.

  8. Kvinner blir oftere utsatt for vold, trusler om vold eller seksuell trakassering.

  9. Menn jobber oftere om natten, har lengre arbeidsuker og er mer utsatt for mobbing.

  10. Tallet på arbeidsskadedødsfall har gått betydelig ned i et lengre tidsperspektiv, men denne nedgangen ser ut til å ha flatet ut i løpet av det siste tiåret. Det er en overhyppighet av arbeidsskader blant utenlandske arbeidstakere.

Les hele rapporten: Arbeidsmiljø og helse i Norge 2015.

Kontakt oss

Alf Åge Lønne

Direktør

Strategi og stab

alf.lonne@nho.no
Mobil
92236652