IA-AVTALEN

Slik følger du opp sykefraværet

Her har vi listet opp det konkrete innholdet i den nye IA-avtalen når det gjelder sykefravær.

Illustrasjonsfoto.

Publisert 04.03.14

Arbeidslivspolitikk

Oppfølgingsplan

 • Kravet i arbeidsmiljøloven § 4-6 tredje ledd om å utarbeide oppfølgingsplan så tidlig som mulig, og senest når arbeidstaker har vært sykmeldt i fire uker, videreføres.
 • Oppfølgingsplan skal utarbeides for alle sykmeldte, med mindre det er åpenbart unødvendig.
 • Hva som er ”åpenbart unødvendig” presiseres i forarbeidene til loven og i form av lett tilgjengelig veiledningsmateriale.
 • For arbeidstakere som er gradert sykmeldte, vil det etter omstendighetene kunne være åpenbart unødvendig å utarbeide en oppfølgingsplan.
 • Det stilles ikke krav til utforming av oppfølgingsplanen. Planen oppbevares i virksomheten.
 • Arbeidsgivers plikt til å sende oppfølgingsplanen til sykmelder videreføres. Det presiseres i forarbeidene til en ny lovproposisjon at arbeidsgiver og arbeidstaker kan bli enige om hvordan planen mest hensiktsmessig kan formidles til sykmelder.
 • Det understrekes i forarbeidene at oppfølgingsplanen skal være et dynamisk verktøy og at det er viktig at den justeres løpende.
 • Arbeidsgivers plikt til å sende inn oppfølgingsplanen til Arbeids- og velferdsetaten senest en uke før ”dialogmøte 2” videreføres.
 • Oppfølgingsplanen sendes Arbeids- og velferdsetaten i de tilfeller det er aktuelt for virksomheten å be om tidlig oppfølging.


"Dialogmøte 1" i regi av arbeidsgiver

 • Kravet i arbeidsmiljøloven § 4-6 fjerde ledd om å gjennomføre ”dialogmøte 1” senest innen sju uker videreføres.
 • Kravet om at ”dialogmøte 1” skal avholdes både for ”helt” og ”delvis” sykmeldte endres, slik at det som en hovedregel blir et krav om å avholde dialogmøte for de som er helt borte fra arbeid, med mindre dette er åpenbart unødvendig.
 • Hva som er ”åpenbart unødvendig” presiseres i forarbeidene til loven og i form av lett tilgjengelig veiledningsmateriale. Dette innebærer blant annet at presiseringene i konklusjonsnotatet utarbeidet av IA-partene 5. mars 2012 tas inn i lovforarbeidene.
 • For arbeidstaker som er delvis borte fra arbeidet (gradert sykmeldt), innføres det i arbeidsmiljøloven § 4-6 fjerde ledd en bestemmelse om at dialogmøte likevel skal avholdes når arbeidstaker, arbeidsgiver eller sykmelder mener det er hensiktsmessig.
 • Det tydeliggjøres i forarbeidene at ”dialogmøte 1” et møte mellom arbeidsgiver og arbeidstaker hvis ikke annet anses som hensiktsmessig.
 • Dersom både arbeidsgiver og arbeidstaker, eller arbeidstaker alene ønsker det, skal sykmelder delta i dialogmøtet. Sykmelder som blir innkalt til møtet, har plikt til å delta.
 • Kravet om at bedriftshelsetjenesten skal være representert i møtet oppheves. Det innføres samtidig en bestemmelse om at Arbeids- og velferdsetaten, bedriftshelsetjenesten og andre relevante aktører kan innkalles til møtet dersom arbeidsgiver eller arbeidstaker ønsker det. Det presiseres i bestemmelsen at Arbeids- og velferdsetaten og bedriftshelsetjenesten har plikt til å møte dersom de blir innkalt.
 • Tillitsvalgt eller verneombud kan delta i møtet dersom arbeidstakeren ønsker det.


Arbeidsgivers rapporteringsplikt etter ni ukers sykmelding

 • Kravet i arbeidsmiljøloven § 4-6 fjerde ledd og folketrygdloven § 25-2 tredje ledd om at arbeidsgiver skal sende Arbeids- og velferdsetaten oppdatert oppfølgingsplan og melding om oppfølgingsarbeidet etter ni ukers sykmelding oppheves.
 • Det innføres samtidig en bestemmelse i arbeidsmiljøloven om at arbeidsgiver skal kunne dokumentere oppfølging av sykmeldte. Det presiseres i forarbeidene til loven at denne dokumentasjonen skal oppbevares i virksomheten. Tilsynsmyndighetene og Arbeids- og velferdsetaten vil kunne innhente dokumentasjonen ved behov.


Tidligere oppfølging fra Arbeids- og velferdsetaten

 • Reglene i folketrygdloven § 8-7 a om ”dialogmøte 2” videreføres.
 • Det synliggjøres i forarbeidene at arbeidsgiver, arbeidstaker, sykmelder og selv Arbeids- og velferdsetaten kan kreve et fremskyndet ”dialogmøte 2”.
 • Det tydeliggjøres at aktørene også i andre tilfeller enn behov for ”dialogmøte 2” kan kreve tidlig bistand.
 • Krav om tidlig bistand fra etaten må fremmes på en standardisert måte og forutsetter innsending av oppdatert oppfølgingsplan.
 • Arbeids- og velferdsetaten må innarbeide rutiner, slik at det faktisk gjennomføres et fremskyndet ”dialogmøte 2” når en av aktørene ber om det.


Kontroll og sanksjoner

 • Bestemmelsen i folketrygdloven § 25-3 femte ledd om at Arbeids- og velferdsetaten kan sanksjonere arbeidsgivers brudd på oppfølging av sykmeldte etter arbeidsmiljøloven og folketrygdloven, oppheves.
 • Arbeidstilsynet skal fortsatt føre systemrettet risikobaserte tilsyn, og vil fortsette sitt tilsyn med oppfølgingspliktene i arbeidsmiljøloven. Det kan vurderes om det er ønskelig å styrke Arbeidstilsynet slik at de kan øke omfanget av systemrettet oppfølging av virksomhetene på dette området sammenlignet med dagens nivå, og om at en slik styrking av tilsynet eventuelt kan gjøres gjennom en omdisponering av midler fra Arbeids- og velferdsetaten.
 • Dagens bestemmelse om sanksjoner overfor sykmelder som ikke deltar i dialogmøter oppheves. Sykmelder har etter helsepersonelloven plikt til å hindre unødvendig lang sykmelding, herunder å ivareta sine plikter i sykefraværsarbeidet.
 • Sykmelders plikt til å gjennomføre obligatorisk kurs i sykmeldingsarbeid videreføres, men uten muligheter for sanksjon.
 • Myndighetene og partene i arbeidslivet vil gjennom sine vanlige informasjonskanaler prioritere arbeidet med informasjon og påvirkning for å sikre god oppfølging av reglene om oppfølging av sykmeldte.