Spørsmål og svar om nye aldersgrenser i arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljølovens bestemmelser om aldersgrenser ble vedtatt endret ved Stortingets behandling 7. april 2015. De nye reglene innebære endringer det er viktig for bedriftene å være klare over.

Viktig å vite om nye aldersgrenser

Har du behov for ytterligere veiledning kan også din landsforening hjelpe deg.

 • Når trer nye regler om aldersgrenser i arbeidsmiljøloven i kraft?
  • Svar

   De nye reglene trådte i kraft 1. juli 2015. Bedrifter som før 1. juli 2015 hadde lavere bedriftsintern aldersgrense kan beholde denne frem til 1. juli 2016. Der den bedriftsinterne aldersgrensen er fastsatt i tariffavtale, kan den beholdes til tariffavtalen løper ut, maksimalt 3 år. 

    

 • Fra hvilken alder oppheves stillingsvernet i arbeidsmiljøloven etter 1. juli 2015?
  • Svar

   Fra og med 1. juli 2015 kan arbeidsforholdet bringes til opphør uten nærmere begrunnelse når arbeidstaker fyller 72 år. Før regelverksendringen var tilsvarende aldersgrense 70 år.

 • Er det etter lovendringen anledning til å praktisere bedriftsintern aldersgrense lavere enn 72 år?
  • Svar

   Ja, det vil være anledning til å ha lavere bedriftsintern aldersgrense enn 72 årsregelen i arbeidsmiljøloven, men som utgangspunkt ikke lavere enn 70 år. 

 • Hvilke vilkår gjelder for fastsettelse av bedriftsintern aldersgrense på 70 år?
  • Svar

   Slik bedriftsintern aldersgrense vil være gyldig dersom:

   1. Grensen gjøres kjent for arbeidstakerne
   2. Den praktiseres konsekvent av arbeidsgiver
   3. Arbeidstaker har rett til en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning

   Disse vilkårene tilsvarer en lovfesting av de vilkår som frem til regelverksendringen er knyttet til aldersgrense på 67 år.

   Lavere aldersgrense må være saklig begrunnet og ikke uforholdsmessig inngripende.

   Arbeidsgiver skal etter lovendringen drøfte lavere aldersgrense med de tillitsvalgte

 • Gjelder det overgangsregler?
  • Svar

   Lavere bedriftsinterne aldersgrenser enn 70 år kan beholdes inntil ett år etter at loven trådte i kraft, frem til 1. juli 2016, dersom de ble etablert før 1. juli 2015.

 • Er det anledning til å fastsette lavere bedriftsintern aldersgrense enn 70 år?
  • Svar

   Ja, som en snever unntaksregel. Hvis den lavere aldersgrensen anses nødvendig av hensyn til helse eller sikkerhet gjelder egne regler.

 • Hvilken aldersgruppe vil bli berørt av hevingen for stillingsvern fra 70 til 72 år?
  • Svar

   For ansatte som fyller 70 år 1. juli 2015 eller senere er det aldersgrensen på 72 år som gjelder.

   For ansatte som fylte 70 år før 1. juli 2015, der varsel om fratreden kom frem til den ansatte før 1. juli 2015, vil bedriften kunne forholde seg til en aldersgrense på 70 år.

   For ansatte som fylte 70 år før 1. juli 2015, der varsel om fratreden kom frem til den ansatte 1. juli 2015 eller senere, vil det gjelde en aldersgrense på 72 år.

   Vær oppmerksom på at det gjelder en varslingsfrist på 6 måneder i forkant av fratreden.

    

 • Hvilken aldersgruppe vil bli berørt av endringene i bedriftsinterne aldersgrenser?
  • Svar

   Hvis kravene til bedriftsintern aldersgrense er oppfylt etter gjeldende rett, kan 67 år beholdes som aldersgrense for ansatte som fyller 67 år før 1.juli 2016.

   Dette forutsetter imidlertid at varsel om fratreden har kommet frem til den ansatte før 1. juli 2016.

   Kommer varsel frem 1. juli 2016 eller senere kan bedriften ikke vise til en aldersgrense på 67 år selv om den ansatte fyller 67 år før 1. juli 2016.

 • Må bedriften vente til 1. juli 2016 med å endre den bedriftsinterne aldersgrensen?
  • Svar

   Nei. Hvis bedriften ønsker å heve den bedriftsinterne aldersgrensen til for eksempel 70 år før 1. juli 2016 kan den gjøre det.

 • Skjer endringen av bedriftsintern aldersgrense fra 67 år til 70 år automatisk?
  • Svar

   Nei. Bedriften må aktivt innføre ny bedriftsintern aldersgrense. De nye bestemmelsene setter de samme materielle krav, til bedriftsintern aldersgrense ved 70 år som ved den tidligere regel om 67 år, og nå fremgår disse direkte av loven.

   I tillegg stilles det krav til saksbehandlingen i form av drøftelse med de tillitsvalgte.

 • Hva innebærer vilkåret om at bedriftsintern aldersgrense må gjøres kjent for arbeidstakerne?
  • Svar

   Arbeidsgiver har ansvar for å informere på en måte som er egnet til å gjøre aldersgrensen kjent for de ansatte. Det kreves ikke at arbeidsgiver må føre bevis for at hver enkelt ansatt i bedriften rent faktisk kjenner til aldersgrensen.

   Det avgjørende er hvor god informasjon som er gitt og hvordan den er gitt.

   Innholdet i kravet til kjennskap vil tilsvare det som gjaldt for 67 års aldersgrense.

 • Hva innebærer kravet til konsekvent praktisering?
  • Svar

   Dette innebærer at grensen skal praktiseres strengt.

   Arbeidsgiver kan kun unntaksvis la enkelte arbeidstakere fortsette å arbeide i bedriften etter at de har passert den lavere aldersgrensen. Det må dreie seg om et fåtall tilfeller og i hovedsak være knyttet til særlige og tidsavgrensede behov.

   I Prop. 48 L (2014-2015), som er forarbeidene til lovendringen, er det lagt til grunn som et akseptabelt omfang at inntil 10 prosent av de ansatte får fortsette (over en periode på rundt 5 år) uten at det rokker ved inntrykket om at aldersgrensen er praktisert konsekvent.

 • Kan bedriften reengasjere eller ta inn igjen ansatte uten at det påvirker kravet til konsekvent praktisering?
  • Svar

   Nei. Hvis bedriften reengasjerer eller tar inn igjen ansatte som har sluttet ved oppnådd aldersgrense (f.eks. som innleide, selvstendige eller midlertidige ansatte) vil dette kunne få betydning ved vurdering av om kravet til konsekvent praktisering er oppfylt.

 • Hva innebærer kravet om tilfredsstillende pensjonsordning?
  • Svar

   Det lovpålagte obligatoriske kravet til tjenestepensjon på to prosent sparing av lønn mellom 1 G og 12 G sammenholdt med folketrygden antas å dekke kravet til tilfredsstillende tjenestepensjonsordning.

   Dette er basert på det departementet skriver i Prop. 48 L (2014-2015) s. 56: Etter departementets syn vil det at den nedre grensen for bedriftsinterne aldersgrenser nå foreslås til 70 år, at det allerede gjelder lovfestede krav til obligatorisk tjenestepensjonsordning i alle virksomheter, og utbetaling fra folketrygden, innebære at kravet om økonomisk sikkerhetsnett må anses innfridd for de fleste arbeidstakere.

 • Hva innebærer det at arbeidsgiver skal drøfte lavere aldersgrenser med de tillitsvalgte?
  • Svar

   Arbeidsgiver skal drøfte spørsmål om innføring og eventuell videreføring av bedriftsintern aldersgrenser med de tillitsvalgte. Drøftingen skal sikre at arbeidstakernes tillitsvalgte blir konsultert og informert om hvilke ordninger med lavere aldersgrense bedriften vil fastsette, men det er arbeidsgiver som har den endelige beslutningsmyndigheten. Hvor omfattende drøftinger skal være og hvordan disse skal gjennomføres må vurderes i lys av bedriftens størrelse.

   Begrepet "tillitsvalgt" må forstås vidt, og vil etter arbeidsmiljøloven bety en utpekt eller valgt representant for de ansatte. Dette betyr at drøftelsesplikten gjelder selv der bedriften ikke har tillitsvalgte i tariffrettslig forstand. For eksempel kan et verneombud i denne sammenheng opptre som representant for de ansatte. 

   Det bør settes opp et referat fra drøftelsene der det som et minimum fremgår hvilken informasjon som er gitt fra bedriftens side samt partenes respektive syn. Det er fornuftig å presisere at det er gjennomført drøftelser etter arbeidsmiljølovens § 15-13 a, og at det ikke er inngått noen avtale om bedriftsintern aldersgrense selv om partene eventuelt er enige.

 • Må aldersgrensen for stillingsvern på 72 år også håndheves konsekvent, på samme måte som hvis man lavere bedriftsinterne aldersgrenser?
  • Svar

   Nei. Dette er en lovfestet aldersgrense uten nærmere vilkår, ut over varslingsplikten. Hvis bedrift og ansatt er enige om å fortsette arbeidsforholdet etter denne alderen er det ikke noe i veien for det, og det vil ikke ha betydning for andre.

    

 • Er det adgang til lavere bedriftsinterne aldergrenser på annet grunnlag?
  • Svar

   Ja. Loven åpner i § 15-13 a) annet ledd for at bedriftene kan fastsette lavere aldersgrenser enn 70 år der dette er nødvendig av hensyn til helse eller sikkerhet.

   Adgangen er ment som en sikkerhetsventil, og vil være en snever unntaksregel. Det er ikke lovfestet noen bestemt nedre aldersgrense etter dette alternativet.

   Hvilken aldersgrense som kan fastsettes vil avhenge av hva som er å anse som nødvendig.

 • Hva skal til for at bedriften kan sette lavere aldersgrenser enn 70 år begrunnet i hensyn til helse eller sikkerhet?
  • Svar

   Vilkåret er at lavere aldersgrense er godt begrunnet i helse- eller sikkerhetsrisiko, eventuelt begge alternativer. Det er et absolutt vilkår at en lavere aldergrense er nødvendig ut fra de to alternative vilkårene. Det er med andre ord ikke tilstrekkelig at arbeidet for eksempel vil utføres bedre, raskere eller at det er en viss risiko knyttet til arbeidet.

   Nødvendighetskriteriet innebærer at bedriften må foreta en konkret vurdering av om unntak er påkrevet for det aktuelle yrket, og i så fall hvilken aldersgrense som må fastsettes.

   Vurderingen må knytte seg til det aktuelle yrket, og vil ikke nødvendigvis gjelde bedriften som helhet.

   Kravet til nødvendighet av hensyn til risiko for helse vil typisk omfatte stillinger som medfører uvanlig fysisk eller psykisk belastning på arbeidstakerne, slik at de normalt ikke makter å skjøtte arbeidet forsvarlig til fylte 72 år. Det er altså hensynet til arbeidstakernes egen helse som kan begrunne unntak etter dette alternativet.

   Når det gjelder vilkåret om hensyn til sikkerhet, vil dette kun være aktuelt for stillinger som krever særlige fysiske eller psykiske egenskaper for at arbeidet kan utføres tilfredsstillende og på en forsvarlig måte uten fare for sikkerheten til omgivelsene.

   Forarbeidene til lovendringen gir ingen konkrete eksempler på aktuelle yrker.

   Slike lavere aldersgrense må være saklig begrunnet og ikke uforholdsmessig inngripende.

   Det er bedriften selv som må vurdere hvorvidt en aldersgrense etter dette alternativet vil være lovlig. En ansatt som mener seg diskriminert ved ordningen (mener at den er lovstridig) vil på vanlig måte kunne forfølge dette for domstolene.

 • Hva innebærer det at aldersgrensen må være saklig begrunnet og ikke uforholdsmessig inngripende?
  • Svar

   Lavere aldersgrenser må være innenfor arbeidsmiljølovens kap. 13 "Vern mot diskriminering".

   Dette er en videreføring av regelen for lavere fastsatte aldersgrenser fra før 1. juli 2015.

 • Hvilke krav gjelder for varsel om fratreden?
  • Svar

   Arbeidstaker har krav på skriftlig varsel om tidspunktet for fratreden seks måneder i forkant. Fratreden kan tidligst kreves seks måneder etter den første dag i måneden etter at varslet er kommet frem til arbeidstaker.

 • Kan tariffavtalt bedriftsintern aldersgrense videreføres?
  • Svar

   Hvis lavere aldersgrense enn 70 år er fastsatt i tariffavtale gjelder den til tariffavtalen utløper, men ikke lenger enn tre år. Det vil ikke gjelde ettervirkning av tariffavtalen på dette punktet, konf. arbeidstvistloven § 5 (3).

   Avtalene må ved utløp endres slik at de blir i samsvar med loven.

 • Vår bedrift har lavere bedriftsinterne aldersgrenser fastsatt i individuelle arbeidsavtaler. Hvordan skal vi tilpasse disse?
  • Svar

   De individuelle arbeidsavtalene må endres slik at de blir i samsvar med loven.

 • Bedriften har til nå forholdt seg til arbeidsmiljølovens 70 årsgrense, men ønsker å innføre bedriftsintern aldersgrense fra 70 år?
  • Svar

   Bedrifter som ikke hadde bedriftsintern aldersgrense før lovendringen har mulighet til å innføre bedriftsintern aldersgrense på 70 år etter nytt regelverk.

   For at 70 år skulle gjelde som bedriftsintern aldersgrense fra det tidspunkt der aldersgrensen for stillingsvern i arbeidsmiljøloven ble hevet fra 70 år til 72 år må den bedriftsinterne aldersgrensen ha blitt innført før 1. juli 2015.

   Det er et krav at den nye bedriftsinterne aldersgrensen skal være drøftet med de tillitsvalgte. Det er også et krav at den nye bedriftsinterne aldersgrensen skal være gjort kjent for arbeidstakerne, at den praktiseres konsekvent av arbeidsgiver og at arbeidstaker har rett til en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning.

   Hvis bedriften ikke fikk innført bedriftsintern aldersgrense på 70 år før 1. juli 2015, kan dette gjøres på et senere tidspunkt. Bedriften må da være oppmerksom på at enkelte i mellomperioden da vil ha en aldersgrense for stillingsvern på 72 år.

 • Vil det etter hvert komme en enda høyere aldersgrense for stillingsvern i arbeidsmiljøloven?
 • Er særaldersgrenser i offentlig sektor berørt?
  • Svar

   Det har ikke kommet endringer i særaldersgrensene i denne omgangen, men det er varslet at regjeringen vil utrede disse senere.

 • Gjelder endringene også endringer i Lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn (aldersgrenseloven)?
  • Svar

   Nei, disse er ikke berørt i denne omgang.

 • Hvilke regler gjelder hvis en privat bedrift er i Statens pensjonskasse?
  • Svar

   Private bedrifter med pensjonsordning i Statens pensjonskasse omfattes av lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl. Denne loven har en alminnelig aldersgrense på 70 år og ble ikke endret 1. juli 2015.

 • Får man sykepenger etter 67 år?
  • Svar

   Ansatte mellom 67 og 70 år har rett til sykepenger hvis inntekten overstiger 2 G (to ganger grunnbeløpet). Denne aldersgruppen kan få sykepenger fra NAV i opptil 60 dager.

   For ansatte mellom 67 og 70 år må bedriften dekke de 16 første dagene, på samme måte som den må gjøre for yngre ansatte.

   Husk at arbeidsgiver ikke må forskuttere sykepenger utover folketrygdens 60 dager, da folketrygden kun refunderer inntil 60 dager.

   Personer over 70 år har ikke rett til sykepenger verken fra arbeidsgiver eller fra NAV.

 • Får man arbeidsavklaringspenger etter 67 år?
  • Svar

   Nei, arbeidsavklaringspenger opphører ved 67 år.

 • Får man dagpenger etter 67 år?
  • Svar

   Nei, retten til dagpenger faller bort når medlemmet fyller 67 år.

 • Får man uførepensjon eller uføretrygd etter 67 år?
  • Svar

   Nei. Uførepensjon/uføretrygd kommer ikke til utbetaling lenger enn til 67 år.

 • Fortsetter opptjening i en innskuddspensjonsordning etter 67 år?
  • Svar

   Ja, opptjeningen fortsetter så lenge man er i jobb (og for øvrig fyller krav til medlemskap og opptjening i innskuddspensjonsordningen).

 • Fortsetter opptjeningen i en ytelsespensjonsordning etter 67 år?
  • Svar

   Videre opptjening i en ytelsespensjonsordning etter opptjeningsalder (ofte 67 år) vil avhenge av hvorvidt den ansatte har full opptjening (ofte 30 år) eller ikke.

   Opptjeningen i en ytelsespensjonsordning opphører uansett ved 75 år.

   • Ansatte som ikke har full opptjening ved 67 år skal stå videre i ordningen og godskrives etterfølgende tjenestetid. Ved beregning av pensjonsopptjening etter nådd opptjeningsalder skal det ses bort fra endringer i lønn og beregnet folketrygd for medlemmet etter nådd opptjeningsalder.
   • Ansatte som har full opptjening og som fortsatt har stilling i foretaket kan bedriften velge tre alternativer:
   1. Fortsatt opptjening på særlige vilkår i ytelsespensjonsordningen.
   2. Videre opptjening i innskuddspensjonsordning som minst skal oppfylle OPT nivå.
    Hvis bedriften har lukket ytelsesordning, der øvrige ansatte har høyere sparenivå enn OTP, kan likevel disse ansatte legges i en ordning med lavere sparenivå bare kravene til OTP er oppfylt.
   3. Engangsbetalt foretakspensjon.

   Dette vil gjelde uavhengig av om ytelsesordningen er lukket eller åpen.

   Bedriften må velge lik modell for alle arbeidstakere i ytelsesordningen som jobber videre, og det skal angis i regelverket for den ytelsesbaserte pensjonsordningen hvordan videre opptjening skal skje når arbeidstakeren har full opptjening i pensjonsordningen.

   For nærmere detaljer viser vi til lov om foretakspensjon §§ 4-5 og 3-10, samt til Finansdepartementets brev til NHO datert 11. august 2015.

 • Hvor lenge er den ansatte dekket av personalforsikringsordningen?
  • Svar

   Her kan reglene variere mellom de ulike dekningene og de ulike selskapene. Enkelte grenser kan også være avtalt mellom forsikringsselskapet og bedriften for den enkelte forsikringsordning. Vi anbefaler her at du sjekker hva som står i bedriftens forsikringsavtale eller med leverandøren.

   For lovbestemt yrkesskade/yrkessykdom er det ingen opphørsalder.

   For andre dekninger som for eksempel ulykkesdekninger og gruppeliv, kan avtalte grenser for eksempel være 67 år, 70 år eller høyere.

   Uføredekninger (annen sykdom) antas i de fleste tilfeller å ha en opphørsalder på 67 år.

 • Omfattes daglig leder av bedriftens aldergrenser?
  • Svar

   Bedriftens øverste leder faller inn under arbeidsmiljøloven, og således under reglene om aldergrenser. Det er ikke gjort særskilte unntak fra lovens regler om aldersgrenser for daglig leder.

   Arbeidsmiljøloven § 14-10 åpner imidlertid for å ansette virksomhetens øverste leder på åremål.

   Videre åpner § 15-16 annet ledd for forhåndsavtaler om frasigelse av oppsigelsesvernet mot etterlønn.

Kontakt oss

Kristin Diserud Mildal

Avdelingsdirektør

Pensjon og forsikring

kristin.diserud.mildal@nho.no
Telefon
23088175