Er det adgang til lavere bedriftsinterne aldergrenser på annet grunnlag?

Publisert 03.06.15

Arbeidslivspolitikk

Ja. Loven åpner i § 15-13 a) annet ledd for at bedriftene kan fastsette lavere aldersgrenser enn 70 år der dette er nødvendig av hensyn til helse eller sikkerhet.

Adgangen er ment som en sikkerhetsventil, og vil være en snever unntaksregel. Det er ikke lovfestet noen bestemt nedre aldersgrense etter dette alternativet.

Hvilken aldersgrense som kan fastsettes vil avhenge av hva som er å anse som nødvendig.