Fortsetter opptjeningen i en ytelsespensjonsordning etter 67 år?

Publisert 08.06.15

Arbeidslivspolitikk

Videre opptjening i en ytelsespensjonsordning etter opptjeningsalder (ofte 67 år) vil avhenge av hvorvidt den ansatte har full opptjening (ofte 30 år) eller ikke.

Opptjeningen i en ytelsespensjonsordning opphører uansett ved 75 år.

  • Ansatte som ikke har full opptjening ved 67 år skal stå videre i ordningen og godskrives etterfølgende tjenestetid. Ved beregning av pensjonsopptjening etter nådd opptjeningsalder skal det ses bort fra endringer i lønn og beregnet folketrygd for medlemmet etter nådd opptjeningsalder.
  • Ansatte som har full opptjening og som fortsatt har stilling i foretaket kan bedriften velge tre alternativer:
  1. Fortsatt opptjening på særlige vilkår i ytelsespensjonsordningen.
  2. Videre opptjening i innskuddspensjonsordning som minst skal oppfylle OPT nivå.
    Hvis bedriften har lukket ytelsesordning, der øvrige ansatte har høyere sparenivå enn OTP, kan likevel disse ansatte legges i en ordning med lavere sparenivå bare kravene til OTP er oppfylt.
  3. Engangsbetalt foretakspensjon.

Dette vil gjelde uavhengig av om ytelsesordningen er lukket eller åpen.

Bedriften må velge lik modell for alle arbeidstakere i ytelsesordningen som jobber videre, og det skal angis i regelverket for den ytelsesbaserte pensjonsordningen hvordan videre opptjening skal skje når arbeidstakeren har full opptjening i pensjonsordningen.

For nærmere detaljer viser vi til lov om foretakspensjon §§ 4-5 og 3-10, samt til Finansdepartementets brev til NHO datert 11. august 2015.