Hva innebærer kravet om tilfredsstillende pensjonsordning?

Publisert 03.06.15

Arbeidslivspolitikk

Det lovpålagte obligatoriske kravet til tjenestepensjon på to prosent sparing av lønn mellom 1 G og 12 G sammenholdt med folketrygden antas å dekke kravet til tilfredsstillende tjenestepensjonsordning.

Dette er basert på det departementet skriver i Prop. 48 L (2014-2015) s. 56: Etter departementets syn vil det at den nedre grensen for bedriftsinterne aldersgrenser nå foreslås til 70 år, at det allerede gjelder lovfestede krav til obligatorisk tjenestepensjonsordning i alle virksomheter, og utbetaling fra folketrygden, innebære at kravet om økonomisk sikkerhetsnett må anses innfridd for de fleste arbeidstakere.