Hva innebærer kravet til konsekvent praktisering?

Publisert 03.06.15

Arbeidslivspolitikk

Dette innebærer at grensen skal praktiseres strengt.

Arbeidsgiver kan kun unntaksvis la enkelte arbeidstakere fortsette å arbeide i bedriften etter at de har passert den lavere aldersgrensen. Det må dreie seg om et fåtall tilfeller og i hovedsak være knyttet til særlige og tidsavgrensede behov.

I Prop. 48 L (2014-2015), som er forarbeidene til lovendringen, er det lagt til grunn som et akseptabelt omfang at inntil 10 prosent av de ansatte får fortsette (over en periode på rundt 5 år) uten at det rokker ved inntrykket om at aldersgrensen er praktisert konsekvent.