41: Fjerne ordningen med refusjon av moms i helseforetakene?

Publisert 12.06.17

Arbeidslivspolitikk

NHO er sterkt imot å fjerne ordningen fordi den bla bidrar til likere konkurransevilkår. Tidligere måtte staten innkalkulere merverdiavgift som en del av anskaffelseskostnaden på varer og tjenester fra det private. Det gjorde det mer lønnsomt for helseforetakene å benytte egne ansatte enn å konkurranseutsette, også til oppgaver som faller utenfor kjernekompetansen til helseforetaket, som renhold, kantine, vakthold og liknende. Innføringen av såkalt nøytral merverdiavgift for statlige helseforetak vil på sikt gi høyere kvalitet og bedre ressursutnyttelse. De offentlige sykehusene kan konsentrere seg om kjerneoppgaver rundt behandling av pasienter og overlate andre oppgaver til mer profesjonelle private aktører.