44: Opprettholde det statlige eierskapet på dagens nivå?

Publisert 12.06.17

Arbeidslivspolitikk

NHOs utgangspunkt er at private eiere i sin alminnelighet gir størst sannsynlighet for at bedriftene drives på forretningsmessig grunnlag. Slike eiere er oftest innrettet mot å skaffe økonomisk utbytte nettopp gjennom eierskapet. Det gir insitamenter til å være i stand til å utvise et aktivt og verdiskapende eierskap, gjennom å skaffe seg kompetanse og opparbeide seg evne til nettopp dette.

Uten å ta stilling til de enkelte selskapene som er nevnt i påfølgende spørsmål, er det vår oppfatning at staten kun bør være eier i kommersielle selskaper når det er en særskilt begrunnelse for det, jf. begrunnelsene i eierskapsmeldingen.

Det tilsier at det statlige eierskapet på sikt bør reduseres, slik at eierandelene får en slik størrelse som er i tråd med begrunnelsene for eierskapene. Når staten først er eier, er det svært viktig at den organiserer eierskapet slik at man så langt det er mulig avhjelper utfordringene ved det statlige eierskapet, f.eks. unngår rolleblanding og opptrer profesjonelt.